• Základní škola Mukařov je úplná škola s 9 ročníky. Je umístěna v klidném prostředí téměř uprostřed obce. Pro potřeby výuky slouží tyto budovy – dvě hlavní budovy (Školní 88)

    - stará budova (10  kmenových tříd + 3 odborné učebny - přírodovědná učebna, jazyková učebna, učebna výtvarné výchovy) 

    - nová budova s devíti kmenovými třídami a dvěma odbornými učebnami. Dále pak kontejnerová přístavba, která slouží pro potřeby výuky 1.a 2.tříd a školní družiny.  K základní škole patří i moderní prostorná jídelna.


   Tělocvičnu si škola pronajímá od místní organizace tělovýchovné jednoty Sokol. Od roku 2018 využíváme i přetlakovou halu vedle školy.

   Hlavní budovy (Školní 88) jsou umístěny uprostřed parku, v areálu školy byla vysazena nová zeleň a v plánu jsou další úpravy ve spolupráci s obcí.  V okolí školy je hřiště s umělým povrchem a fotbalové hřiště Sokola. Ve volném čase, ale i během výuky mohou žáci školy využívat volnočasové centrum s minigolfem a venkovní šachovnicí.

   Ve staré budově je umístěna kancelář ředitele a jeho zástupců, kmenové třídy I.stupně, sborovna a školní knihovna.V šatnách jsou žákům k dispozici uzamykatelné  skříňky. Ve všech třídách je nastavitelný nábytek a tabule, většinou s keramickým a magnetickým povrchem. 

   nové školní budově se nachází 9 kmenových tříd pro II. stupeň, učebna počítačová a školní dílna.
   Tato budova byla postavena díky dotacím z ministerstva financí a finančních prostředků obce Mukařov a spádových obcí.

   Učební pomůcky jsou průběžně obnovovány a obměňovány, pro potřeby žáků jsou zakupovány také i moderní výukové programy, zejména pro výuku jazyků, ale i do jiných předmětů.
    

   Do naší školy dochází  691 žáků z řady obcí. Ve škole pracuje jeden metodik prevence soc. patologických jevů a výchovný poradce.  Pedagogové úzce spolupracují s PPP v Hloubětíně při práci s dětmi se SPUCh. V rámci pedagogického sboru spolupracují učitelé jednotlivých předmětů v rámci metodických sdružení navzájem, dále pak jednotlivé třídy při zajišťování mimoškolních aktivit jako např. exkurze, výlety, branná cvičení apod. 

   Rodiče našich žáků mohou školu navštívit v podstatě kdykoliv po dohodě s učiteli. Škola úzce spolupracuje s mateřskými školami v okolí, Obecním úřadem v Mukařově, ale i s Policií ČR a sociálním odborem MÚ Říčany.

    

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • podatelna@zsmukarov.cz (oficiální podání zjm. do správního řízení, pokud disponujete uznatelným el. podpisem nebo doplníte listinnou podobu do 5 dnů)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Mgr. Lukáš Kohoutek, lukas.kohoutek@zsmukarov.cz
   • Mgr. Jana Kárníková, jana.karnikova@zsmukarov.cz
   • Ing. Daniel Barták, daniel.bartak@zsmukarov.cz
   • Alena Kociánová, skola@zsmukarov.cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení