• Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů
     • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na základě výsledků vyplněných dotazníků, s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých předmětů a předchozím výsledkům vzdělávání žáků jsme s třídními učiteli a zástupci ředitele provedli zařazení žáků do jednotlivých předmětů.

      V mnoha případech se podařilo zařazení dle 1. volby, často podle 2. a výjimečně 3.

      Žáci, u nichž dotazník vyplněn nebyl, byli zařazeni s ohledem na kapacitu předmětů
      a s přihlédnutím k jejich dřívějším výsledkům vzdělávání.

      Zařazení jsme aktuálně nahráli do systému a žáci by výběr předmětů měli vidět v Edupage (rozvrh žáka).

      První volitelné předměty začínají v úterý 26.09.2023, některé o týden později.

      Vedení školy

    • Učitel*ka 1. stupně
     • Učitel*ka 1. stupně

     • Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME 

      ● příslušné VŠ pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě)

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů

      ● práce s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Montessori pedagogiky, Začít spolu, Explicitní hodiny,... nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s prvky Hejného metody výuky matematiky

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup možný ihned (případně dohodou)

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: skola@zsmukarov.cz

    • Ředitelské volno 29. 09.2023
     • Ředitelské volno 29. 09.2023

     • Vážení rodiče a zákonní zástupci,

      rádi bychom vám připomněli, že na pátek 29. září 2023 je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno.  Toto volno následuje po státním svátku, který připadá na 28. září 2023. V tento den dojde k přerušení provozu školní družiny a školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy

    • Formulář k volbě PVP v 8. a 9. ročníku 2023/2024
     • Formulář k volbě PVP v 8. a 9. ročníku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 8. a 9. ročníků,

      rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého formuláře, ve kterém uvedete preference svých dětí při volbě PVP. Během rozdělování do skupin budeme vycházet právě z Vámi uvedeného pořadí, naplněnosti kapacity jednotlivých seminářů a přihlédneme také k dřívějším výsledkům žáků ve výuce. Je velmi pravděpodobné, že se nemusí dostat na první volbu Uspořádejte proto všech 8 předmětů. 

      Žákům, od kterých neobdržíme odpověď, bude určen předmět dle volné kapacity.

      Dotazník vyplňte nejpozději do pondělí 18.09.2023 do 12:00 hod. Na pořadí, ve kterém od Vás odpovědi obdržíme, nezáleží.

      Následně bude formulář uzavřen a výsledky vyhodnoceny.

      Děkujeme za spolupráci,

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel

    • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku
     • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      i v tomto školním roce jsme pro žáky 8. a 9. ročníků připravili nabídku osmi povinně volitelných předmětů (anotace pod příspěvkem) s dotací 2 výukové hodiny 1x / 14 dnů. Cílem těchto předmětů je pomoci žákům při volbě jejich dalšího kariérového směřování, zjm. na střední školy a učiliště, a to praktickými zážitky a zkušenostmi. 

       

      Jak bude volba probíhat? 

      • V úterý 12.9. proběhne prezentace povinně volitelných předmětů (7. a 8. vyučovací hodinu), kde se každý žák seznámí s tématy i vyučujícími PVP.  
      • Na základě této prezentace a anotací (viz níže) je nutné vyplnit formulář, který zveřejníme ve středu 13.9. (v novinkách na webových stránkách školy). Při rozřazování hraje roli také naplněnost kapacity jednotlivých seminářů a přihlédneme také k dřívějším výsledkům žáků ve výuce. Žákům, od kterých neobdržíme odpověď, bude určen předmět dle volné kapacity. 
      • 19.9. se z důvodu rozřazování žáků dle formuláře výuka PVP ruší. 

       

      Budou žáci opět zpracovávat závěrečné práce a prezentace na konci školního roku? 

      • Ano, na základě zpětné vazby od žáků a vyučujících se ukázalo, že systém z minulého školního roku je efektivní a pro žáky velmi užitečný. Rozdílem pro tento školní rok bude termín zveřejnění pokynů k vypracování závěrečné práce, který stanovujeme na říjen. Díky tomu budou mít žáci dostatek času na zpracování a konzultaci závěrečné práce. Nebude chybět také nepovinný workshop (Microsoft Word a orientace v šabloně při psaní závěrečné práce), který žákům usnadní vypracování závěrečné práce. 

      • Zpracováním závěrečné práce a prezentace se propojí získané znalosti mezi předměty (např. INF + PVP) a zvýší se tím jejich prezentační dovednosti, které jsou na střední škole potřebné. Dále se žáci naučí pracovat na dlouhodobém úkolu v oblasti, která žáka zajímá a je mu vlastní.  

      Děkujeme za spolupráci.  

      Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy 

        

      ANOTACE 

      Matematicko-fyzikální seminář (Mgr. Jana Hanzlíková) 

      Matematicko-fyzikální seminář rozvíjí a prohlubuje abstraktní, logické a analytické myšlení. Zaměřuje se na řešení složitějších slovních úloh, propojuje dovednosti a znalosti z matematiky a fyziky příslušného ročníku. Věnuje se řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů. 

      Seminář bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník.  

      MatFyz 8  

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 8. ročníku (statistika a pravděpodobnost, množiny bodů dané vlastnosti, vyjádření neznámé ze vzorce).  

      MatFyz 9  

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 9. ročníku (lomené výrazy, goniometrické funkce, kvadratické funkce, základy finanční matematiky, základy rýsování). 

        

      Trénink komunikačních dovedností (PhDr. Hana Pucherová) 

      V tomto předmětu se žáci naučí formou psychologických workshopů pokročilejší komunikační techniky, dovednosti a strategie. Trénink se bude věnovat nácviku tzv. soft skills, „měkkých dovedností“, mezi které patří: komunikace a efektivní navazování kontaktů, řešení konfliktů, zásady přijímání a udělování zpětné vazby, schopnost týmové práce, organizační dovednosti, vyjednávání, asertivita, prezentační dovednosti, jak efektivně hospodařit s časem, tzv. time management, ale také základy psychohygieny, práce s vlastními emocemi a odolnosti vůči stresu, relaxační techniky.  

      Trénink bude aktivně podporovat všech pět složek tzv. emoční inteligence, tj. sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti.  

      Pro koho je předmět určen?  

      Pro žáky, kteří směřují na střední a později na vysoké školy. Žáky se zájmem o studia humanitních oborů jako je pedagogika, psychologie, sociální služby. Žáky, kteří by chtěli být v budoucnu například učitelé, vychovatelé, lékaři, vedoucí pracovníci, manageři. Žáky, kteří rádi uvažují o souvislostech.  

        

      Pekelná kuchyně (Zuzana Maršálková, Petr Homola) 

      Cílem volitelného předmětu Pekelná kuchyně je seznámit žáky teoreticky i prakticky s oblastí gastronomie v rámci budoucí profesní orientace. Kurz je odborně vedený šéfkuchařem školní jídelny Petrem Homolou, který má také bohaté zkušenosti s vařením v restauracích Ambiente a hotelech. Žáci se seznámí s vybavením, chodem a provozem, s hygienou a BOZP při práci v kuchyni, s technologickými postupy výroby potravin a s přípravou studených, teplých i sladkých pokrmů. 

         Devatero řemesel (Josef Minařík) V rámci předmětu se žákům představí několik tradičních řemesel formou výroby drobných výrobků z různých materiálů (dřevo, sklo, kov, plast, nátěrové hmoty atd.). Práce se bude odvíjet dle ročního období a potřeb školy (úprava a oprava areálu školy, tematická výzdoba školy, péče o rostliny atd.) v zimním období využijeme školních dílen, počítačové učebny (3D tisk, případně jednoduché elektronické stavebnice.) Výuka bude zaměřena na rukodělnost, zlepšení jemné motoriky a přípravu na další povolaní řemeslného směru. 

        

      Lesní přírodovědci (Ing. Hana Vanická Ph.D., MBA, doc. Mgr. Bc. Karolína Resnerová Ph.D.) 

      Tento předmět zavede žáky do světa lesních dobrodružství, kde se spojí zábava, poznání a nové dovednosti. Během školního roku budou žáci zkoumat zajímavé jevy v přírodě a získají znalosti, které jim pomohou lépe pochopit lesní ekosystémy a složitý svět přírody kolem nás. Žáci se budou učit nejen o lesních zvířatech a rostlinách, ale také budou zkoumat problematiku myslivosti a ochrany přírody. Předmět je vhodný pro všechny zvídavé žáky, kteří mají zájem o přírodu a chtějí se dozvědět více o lesních ekosystémech. Je ideální pro ty, kteří se zajímají o studium humanitních oborů, jako jsou ekologie, biologie, ochrana životního prostředí, ale také pro žáky, kteří by rádi chápali význam a fungování lesů ve společnosti. Předmět je vhodný pro všechny, kteří si chtějí osvojit znalosti, které mohou uplatnit v praxi. Myslíte si, že stromy jsou schopny vzájemné komunikace a propojení? Objevte odpověď na tuto záhadu a mnoho dalších tajemství lesního světa. Stanete se skutečnými lesními přírodovědci, kteří nejen rozumí, chrání a ctí kouzlo lesa, myslivosti a škůdců, ale také jsou schopni tyto znalosti v praxi aplikovat.  

      Ateliér (Mgr. Nikola Bitalová) 

      Ateliér je koncipovaný jako výtvarná dílna s přesahem do multimediálních technologií. Předmětem výuky je řemeslné zvládnutí základních výtvarných technik - kresba, malba, grafika a jejich další rozvíjení v digitálním procesu. V součinnosti s teorií dějin umění směřuje žáky k estetickému vnímání světa a jeho vlastní, osobité výtvarné interpretaci s ohledem na možnosti individuální realizace.

        

      Chemicko-biologická praktika (Mgr. Radoslava Kulhánková) 

      Předmět Chemicko – biologická praktika navazuje na poznatky získané při výuce chemie a biologie. Podává základní informace o fungování přírody, rozvijí přírodovědné smýšlení, formuje u žáků zodpovědný vztah ke společnosti a k životnímu prostředí, umožňuje rozvoj praktických zkušeností a jejich propojení s teorií. Je i návodem pro výběr budoucího povolání. Předmět je realizován především formou laboratorních prací, zejména s využitím badatelské metody / akreditace MŠMT / a projektu Věda není žádná věda. 

       Certifikát z angličtiny (PhDr. Filip Satrapa) 

      Rozšiřující výuka anglického jazyka by měla žáky pomocí vybraných poslechů, testů a písemných prací vést k přípravě na standardizované, mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni CEFR A2 – pre-intermediate level (e. g. Cambridge “A2 Flyers” / formerly known as “YLE Flyers”/ or Cambridge “A2 For Schools”/formerly known as “KET”). Je možné posunout v průběhu roku výuku i směrem k úrovni B1. 13. Kurz bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník. Vhodné zjm. pro žáky z jazykových skupin A. Poplatek za vykonání zkoušky pro získání certifikátu hradí žák. Konání zkoušky není povinné. 

    • ISIC karty
     • ISIC karty

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      jako v předchozích letech i letos Vám nabízíme možnost objednat pro své děti průkaz ISIC.

      Více informací naleznete v přiloženém PDF – ISIC_-_Informace.

      Žádosti o vystavení průkazu jsou k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu školy, pokud ale nechcete čekat a preferujete elektronickou variantu, můžete vyplnit zde – ISIC_-_Zadost - a podepsanou poslat rovnou i s průkazovou fotografií ve formátu JPG paní Magdaleně Urbanové na skola@zsmukarov.cz.

       

      Vedení školy

       

    • Přihlašování na kroužky spuštěno!
     • Přihlašování na kroužky spuštěno!

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od dnešního dne máte možnost vybírat z široké nabídky kroužků a doučování pořádaných naší základní školou, ale také externími poskytovateli.
      Přihlášky pro školní kroužky a doučování se uzavírají 20.9.2023, externí kroužky se řídí pokyny poskytovatele.

      Více informací na webu školy v sekci Rodiče a žáci - Kroužky (odkaz ZDE)

      Těšíme se na společná zábavná i naučná odpoledne.

      Vedení školy

     • Sloučení koncových hodin - zkrácení vyučování

     • Vážení zákonní zástupci, 

                 rádi bychom vás informovali o sloučení hodin a s tím souvisejícím zkrácením konce vyučování o přestávku (10 minut). Tato změna se týká tříd v tabulce níže. Platnost změny konce vyučování od 11.9.2023 do konce školního roku. 

      Vedení školy

    • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ
     • Kurz: Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      stejně jako v minulých letech budou pod vedením našich pedagožek probíhat kurzy "Příprava na přijímací zkoušky z M a ČJ" určené zájemcům z řad žáků 5. a 9. ročníku, a to od října 2023 do března 2024. Každý kurz zahrnuje 20 lekcí českého jazyka, nebo 20 lekcí matematiky. Je možné přihlásit se na oba dva kurzy. Jedna lekce trvá 60 minut. Náplní přípravy je procvičování vzorových úloh, nácvik zapisování do testovacího archu, hospodaření s časovou dotací při testech, jejich vyhodnocení a rozbor. Používáme úlohy pro jednotné přijímací zkoušky Cermat a další obdobná cvičení.  

       

      Částka k platbě 

      • Dítě navštěvuje 1 kurz: 3 500,- Kč 
      • Dítě navštěvuje 2 kurzy: 6 000,- Kč 

      Minimální počet přihlášených žáků je 10.  Absence žáka se nenahrazují, žák si v tomto případě vyzvedne studijní materiály, které vypracuje dodatečně. Neplnění povinností a nekázeň mohou být důvodem k vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení platby. Omluvy zadávejte u jednotlivých vyučujících přes zprávy v Edupage. 

       

      Platební údaje 

      • Číslo účtu: 2701980426/2010 
      • Variabilní symbol: čtyřmístný osobní kód (jako do ŠJ) 
      • Specifický symbol: 1919 
      • Vzkaz pro příjemce: jméno a příjmení žáka SŠ 

       

      Termíny konání jednotlivých kurzů 

      9.ročník

      • ČJ - Mgr. Zuzana Zmrhalová - pondělí od 14 h
      • M - Mgr. Jana Hanzlíková, Ing. Lenka Hejduková   - čtvrtek od 14 h 

      5.ročník

      • ČJ - Mgr. Jaroslava Volná  - středa od 14 h
      • M - Mgr. Martina Jakobová  - úterý od 14 h

      Začínáme v týdnu od 16.10.2023. Žáky vyzvedne vyučující v přízemí nové budovy. 

      Online přihláška. Následně proveďte platbu. 

      Tým příprav na SŠ 

    • Parkování v den zahájení školního roku 4.9.2023
     • Parkování v den zahájení školního roku 4.9.2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      vzhledem k slavnostnímu zahájení školního roku v pondělí 4.9. 2023 bude umožněno parkovat na charitní louce naproti hlavnímu vjezdu do areálu školy. 

      Průjezd i parkování v areálu školy nebude v tento den možný z důvodu vítání prvňáčků a přípravné třídy. 

      Děkujeme za pochopení 

      Vedení školy

    • Pokyny k adaptačnímu kurzu pro 6.ročník
     • Pokyny k adaptačnímu kurzu pro 6.ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      již ve ST 06.09.2023 vyrazí všechny tři třídy 6. ročníku na svůj adaptační kurz. Níže uvádíme potřebné informace.

       

      • Termín: 06. 09. - 08. 09. 2023  (středa až pátek, 3 dny/2 noci) 
      • Sraz: 06.09.2023 v 8:10 u školy
      • Návrat: 08.09.2023 okolo 13:00 ke škole (oběd před odjezdem v rekreačním středisku)
      • Doprava: BUS od školy
      • Místo konání:  rekreační areál GARNATAURUS, Kounice 30, 285 23 Vlastějovice.
      • Více informací naleznete na www.garnataurus.cz

      Dokumenty s sebou

      • kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
      • řádně vyplněná a v den odjezdu podepsaná bezinfekčnost (formulář ke stažení: Potvrzeni_o_bezinfekcnosti_AK_20232024.pdf)
      • seznam předávaných léků + dávkování (odevzdat zdravotníkovi - p. uč. Exnerová)

      Další informace (co si vzít s sebou atp.)

       

      Oblečení a obuv

      • nepromokavou bundu nebo pláštěnku
      • 1x mikinu
      •  2x pohodlné boty
      •  gumovky (pokud možno)
      • 2x dlouhé kalhoty, 2x kraťasy (dle počasí)
      • 3x ponožky
      • 3x spodní prádlo
      • 3x tričko s dlouhým rukávem, 2x tričko s krátkým rukávem
      • 3x teplé ponožky, event. Punčocháče
      • 1x pyžamo
      • 1x přezůvky

      Počet oblečení prosím volte s ohledem na zvýšenou spotřebu během sportovních aktivit.

       

      Hygienické potřeby

      • Ručník
      • hygienické potřeby (mýdlo, šampón)
      • kapesníky
      • zubní pastu a kartáček na zuby
      • krém na obličej
      • repelent

      Další potřeby

      • časopis nebo knížku, baterku, psací potřeby (pero a pastelky), nůžky, blok, láhev na pití, společenská hra (karty, pexeso apod), sáček na špinavé prádlo, 

      Na cestu

      • malý batůžek se svačinou a pitím
      • igelitový sáček na případnou nevolnost

      Nezapomeňte, že prášky proti nevolnosti se musí dát dítěti 30 minut před odjezdem.

      Ostatní věci dle vlastního uvážení – nedoporučujeme brát s sebou drahé předměty (např. notebook, tablet, šperky atd.).

      Co se týče mobilních telefonů, velmi oceníme pokud si je žáci nechají doma a budou se plně věnovat adaptačnímu programu.

       

      Pevně věříme, že si žáci, učitelé i lektoři kurz společně užijí.

      Vedení školy

       

    • Harmonogram začátku šk. roku 2023/2024
     • Harmonogram začátku šk. roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

      protože se přiblížil začátek nového školního roku, představujeme Vám organizaci jeho začátku.

      Pondělí 4. září 

      • slavnostní zahájení nového šk. roku 
      • žákům budou oznámeny rozvrhy na 1. pololetí (změny vyhrazeny) 
      • žáci se seznámí se školním řádem 
      • je přerušen provoz školní družiny a školní jídelny 

      Žáci 2. - 9. ročníku 

      • zahájí šk. rok ve svých kmenových učebnách v 8:10 
      • výuka končí po 1. výukové hodině, příp. mírně později po skončení úvodního programu třídního učitele; tím je ukončen také pedagogický dohled nad žáky 
      • školní den se žáci nepřezouvají, šatnami pouze procházejí 

      Žáci 1. ročníku, přípravné třídy a jejich rodiče / zákonní zástupci 

      • v Babicích se shromáždí v 8:10 ve své třídě, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky 
      • v Mukařově se shromáždí !!! POZOR !!! v 9:05 !!! POZOR !!! před vstupem do nové budovy, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky (v případě chladnějšího počasí s tím počítejte při volbě oblečení; v případě nepříznivého počasí budete směřováni na jiné místo); následně se přesunou se svými třídními učiteli do učeben 
      • v prvních třídách následně žáčci obdrží "výbavu pro prvňáčka" od školy, jak byla avizována, opatřete je proto školní taškou (aktovkou), aby si mohli věci odnést 
      • žáci přípravné třídy budou mít avizovanou výbavu připravenou ve třídě (neodnášejí si ji)
      • po skončení přivítání dětí ve třídě si je na dobu nezbytně nutnou odvedou paní vychovatelky a třídní učitelky seznámí rodiče s dalšími náležitostmi, počítejte, prosím s tím, poté si rodiče odvádí své děti ze školy (popř. mají možnost své dítě vyfotografovat ve třídě apod. - toto je věc dohody s třídní učitelkou a příp. dalšími rodiči) 
      • žáci přihlášení ke šk. stravování obdrží od třídních učitelů čip do školní jídelny - rodiče / zákonní zástupci proti němu složí platbu 120,- Kč (prosíme, mějte připravenou přesnou částku) 

       

      Úterý  5. září

      • od tohoto dne se již všichni žáci přezouvají, příp. odkládají oblečení v šatnách 
      • rodič žáka 1. ročníku a přípravné třídy mu může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, kde se s ním rozloučí a opustí školu 
      • probíhá den s třídním učitelem 
       • Výuka na 1. stupni: 4 výukové hodiny (11:50)
       • Výuka na 2. stupni: 5 výukových hodin (12:45)
      • žákům bude oznámeno zařazení do skupin AJ, 2. cizího jazyka a M na základě rozřazovacích testů z konce šk. roku 2022/2023 
      • bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny - vzhledem k jednotnému konci všech ročníků každého stupně může dojít k prodlevám při výdeji stravování ve šk. jídelně; žáci, kteří jsou přijati do šk. družiny jsou převzati z oběda do družiny 

       

      Středa 6. září 

      • od tohoto dne výuka probíhá podle rozvrhu 
      • rodič žáka 1. ročníku a přípravné třídy mu ještě může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, další dny už žák zvládá vstup do školy sám

      Těšíme se na společné školní zážitky. :-)

      Vedení školy

       

    • Informace pro rodiče žáků 1.třídy v Babicích
     • Informace pro rodiče žáků 1.třídy v Babicích

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom vás pozvali na informační schůzku pro rodiče prvňáčků v Babicích. Ta se bude konat 31.8.2023 v 18:00 v prvním patře detašovaného pracoviště. Dozvíte se základní informace o výuce a organizaci školního roku.

      Pro rodiče žáků v přípravné a první třídě v Mukařově je naplánována informační schůzka v den zahájení školního roku 4.9.2023 po slavnostním zahájení a přivítání.

      Těšíme se na setkání.

    • Přihláška do šk. družiny na šk. rok 2023/2024
     • Přihláška do šk. družiny na šk. rok 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      také v novém školním roce bude v provozu školní družina pro žáky přípravné třídy a 1. - 5. ročníku naší školy. 

      Provoz příslušného oddělení školní družiny začíná po skončení vyučování v daném ročníku, resp. po obědě ve šk. jídelně, pokud ji žák navštěvuje, a končí nejpozději v 17 h, kdy je nutné žáka vyzvednout nebo mu povolit samostatný odchod.

      Přihlášku je možné vyplnit pouze elektronicky (odkaz ZDE), a to do 01.09.2023 10:00. Zápis nebude probíhat fyzicky v den zahájení školního roku.

      04.09.2023 Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odešleme potvrzení o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je kapacita školní družiny. V případě vyššího počtu žádostí, než je kapacita šk. družiny, budou přednost dostávat žáci z nižších ročníků, jejich sourozenci a děti zaměstnanců školy. V ostatních případech bude rozhodovat losování. Ředitel školy může zohlednit závažné sociální a jiné důvody a rozhodnout o přednostním přijetí žáka. Na základě takto stanoveného pořadí budou žáci nad kapacitu školní družiny zařazeni na seznam náhradníků a bude jim místo nabídnuto, pokud se kapacita uvolní či navýší.

      Následně Vám začátkem září přijde avízo k platbě. Platba za ŠD činí 2000 Kč/pololetí. Případně je možné platbu hradit v měsíčních platbách 400,- Kč/měsíc a platí se za každý započatý měsíc, na který je žák do šk. družiny přihlášen. Povinnost platby zaniká až v měsíci následujícím po odhlášení žáka (např. odhlášen 01.10., povinnost platby na říjen vzniká, ale odhlášen 30.09., povinnost platby na říjen již nevzniká). Měsíční platba se provádí v předstihu, a to do 20. dne předcházejícího měsíce, v září se provádí platby dvě (za září a na říjen).

      Upozorňujeme, že v čase 13:00 - 15:00 nebude možné vyzvednout žáka, neboť probíhá hlavní program školského zařízení. Toto opatření se netýká předávání žáků na kroužky.

      V případě závažného narušování fungování školní družiny může být žák rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny dočasně nebo trvale vyloučen.

      Provoz školní družiny začíná od 05.09.2023.

       

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

    • Rozdělení prvňáčků do tříd ve šk. roce 2023/2024
     • Rozdělení prvňáčků do tříd ve šk. roce 2023/2024

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve školním roce 2023/2024 se budeme s prvňáčky setkávat ve dvou prvních třídách v Mukařově a v jedné první třídě v Babicích. Do které z tříd je zařazeno Vaše dítě, najdete v tabulce níže - žáci jsou uvedeni pod registračními čísly, která jste obdrželi při registraci k zápisu. K rozdělování žáčků jsme přistupovali zodpovědně a brali jsme v potaz spoustu faktorů. Jméno třídní učitelky se dozvíte při slavnostním zahájení školního roku 4.9.2023.

      Další informace související s organizací zahájení školního roku budou na webových stránkách zveřejněny v následujícím týdnu.

      Na děti se ve škole již moc těšíme, užijte si ještě poslední dny prázdnin!

      Vedení školy

    • Přihláška ke stravování ve školním roce 2023/2024 
     • Přihláška ke stravování ve školním roce 2023/2024 

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci, 

              se začátkem nového školního roku je zapotřebí provést také nové přihlášení ke školnímu stravování pomocí elektronického formuláře (odkaz níže). Tento úkon je nutný z důvodu výkaznictví počtu přihlášených strávníků v novém školním roce. 

       

      Připravili jsme pro Vás souhrnný text na stránce šk. jídelny. Systém objednávání zůstává stejný s výjimkou: 

      • Po 25. dni bude jídelníček uzavřen (kromě srpna, kdy je prodloužen výběr obědů do 29.8.2023) a všem žákům, kteří neprovedli výběr bude automaticky objednán oběd č.1. do výše hotovosti na kontu. V případě, že obědy nechcete přihlašovat automaticky – nutno nahlásit vedoucí školní jídelny, která nebude obědy přihlašovat. 

      Co musím jako rodič udělat, aby moje dítě mohlo od září navštěvovat školní jídelnu? 

       

      • Do 25.8.2023 vyplnit formulář (odkaz ZDE) a do 25.8. provést platbu dle instrukcí na webových stránkách jídelny (odkaz ZDE) 

      Co když moje dítě teprve od 4.9.2023 nastupuje do přípravné nebo první třídy? 

      • Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v přihlášce k zápisu, obdržíte variabilní symbol a informace k provedení platby (e-mail bude zaslán p. vedoucí jídelny nejpozději do 16.8.2023). Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. čísle 733179457. Následně je nutné do 25.8.2023 vyplnit formulář (odkaz ZDE) a do 25.8. provést platbu dle instrukcí v obdrženém e-mailu. 

      • Prvňáčkům a žákům přípravné třídy (resp. rodičům) vydá čip proti platbě (mějte přesně 120,-) třídní učitelka 4. září 2023 

      Ať Vám i v novém školním roce chutná! :-)

        

      Ing. Daniel Barták, MBA  

      ředitel školy

    • Informace pro rodiče žáků přípravné třídy
     • Informace pro rodiče žáků přípravné třídy

     • Co byste měli vědět k přípravné třídě?

      • Přípravná třída je bezplatná.
      • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
      • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.
      • Děti se neklasifikují.
      • Zohledňujeme individuální možnosti - při veškerých činnostech je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte.
      • Výuka trvá pravidelně v pracovní dny od 8.10 – 11.50 hodin (včetně dopolední vycházky).
      • Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek, která bude v provozu do 17 hodin.
      • Oběd je zajištěn ve školní jídelně, hradí ho rodiče stejně jako v mateřské škole.
      • Dopolední i odpolední svačinku si děti nosí z domova.

      Co udělat než dítě nastoupí do přípravné třídy?

      • Sledujte web školy a dle pokynů přihlaste dítě do družiny a školní jídelny!

      Co budou děti potřebovat v přípravné třídě?

      Pomůcky, které pořídí škola a zůstávají ve třídě

      • grafitové tužky
      • pastelky
      • ořezávátko se zásobníkem
      • gumovací pryž
      • mazací tabulka
      • popisovače na mazací tabulku
      • fixy
      • nůžky zakulacené
      • sešity s pomocnými linkami
      • úkolníček
      • ubrus
      • podložka na modelování
      • vodovky
      • kelímek na vodu
      • štětce
      • hadřík
      • voskovky
      • plastelína
      • tekuté lepidlo
      • tuhé lepidlo
      • lepicí páska
      • barevné papíry měkké
      • temperové barvy
      • černá tuš
      • přírodní provázek
      • špejle
      • krepové papíry
      • čtvrtky A4, A3

      Doporučená výbava, kterou si pořizuje žák (rodina)

      • aktovka
      • penál
      • přezůvky v látkovém sáčku
      • cvičební úbor v textilním sáčku nebo tašce – tričko, trenýrky/šortky, tepláková souprava, sálová obuv (tenisky, cvičky apod.) + tenisky na hřiště
      • kapsář k zavěšení na lavici
      • papírové kapesníky v krabici
      • rychlovazač A4 s kovovými kroužky (hřbet 20 mm) + 20 ks zakládacích obalů "U" A4 (eurofolií)
      • krabička + látkový ubrousek na svačinu + láhev na pití
      • zástěra nebo košile na převlečení
      • podsedák na židli
      • tenisový míček a švihadlo
      • kufřík na VV (klasický, krabice se nevejdou)

      Organizační informace pro první dny:

      • Přivítání žáčků v pondělí 4.9. v 9:00 na šachovnici před starou budovou školy, v případě nepříznivého počasí proběhne přivítání ve vnitřních prostorách školy.
      • Školní jídelna vaří od úterý 5.9.
      • Provoz školní družiny začíná v úterý 5.9., přihlašování bude probíhat dle instrukcí zveřejněných na webových stránkách školy.

      Vedení školy

    • EDITACE 22.8.: Doplňovací volby do pg. komory školské rady 29.8.2023
     • EDITACE 22.8.: Doplňovací volby do pg. komory školské rady 29.8.2023

     • Vážení pedagogičtí pracovníci, (ostatním na vědomí z důvodu povinnosti uveřejnění dálkovým přístupem), 

            dne 1.8.2023 došlo v souvislosti s nástupem Ing. Daniela Bartáka, MBA do funkce ředitele školy k uvolnění místa člena šk. rady voleného pg. pracovníky (z důvodu neslučitelnosti podle §167 odst. 2 věta třetí školského zákona). Vyhlašuji proto doplňovací volby do školské rady na místo člena šk. rady voleného pg. pracovníky. Mandát Ing. Daniela Bartáka, MBA zanikl ke dni 31.07.2023. 

       

            Volby se v souladu s čl. III.5 Volebního řádu šk. rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdfuskuteční jedním hlasováním, a to dne 29.08.2023 od 8:00 do 8:50 ve sborovně (místnost A 103). 

      Volit se bude 1 člen, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky. 

       

            Návrhy na kandidáty se podávají k rukám ředitele školy a je možné zaslat je elektronicky na e-mail podatelna@zsmukarov.cz, nebo podat fyzicky prostřednictvím podatelny, a to do 18.08.2023 včetně. Návrh podává každý kandidát sám za sebe nebo jiná oprávněná osoba s jeho písemným souhlasem. 

       

            Návrh obsahuje vždy: jméno a příjmení kandidáta, datum narození a trvalé bydliště. Volitelně je možné přiložit také stručný životopis/medailonek, stručný motivační text pro výkon funkce člena ŠR, fotografii. Závěrem pak souhlas s uveřejněním poskytnutých údajů pro účel voleb do ŠR v rozsahu jméno a příjmení, věk, obec trvalého bydliště a všech poskytnutých volitelných příloh na webu školy a v místě konání voleb. 

       

            Ředitel školy posoudí úplnost splnění formálních náležitostí návrhů a jejich soulad s volebním řádem. Všechny materiály splňující tato kritéria budou uveřejněny nejpozději 7 dní (22.08.2023) před konáním voleb na webu školy v abecedním pořadí příjmení kandidátů. 

      Mandát členů šk. rady vzešlých z předčasných a doplňovacích voleb zaniká nejpozději se zánikem mandátu celé šk. rady (§ 167 odst. 8 školského zákona), tj. 30.11.2024. Výkon funkce je čestný. 

       

      Přeji Vám dobrou volbu. 

       

      Ing. Daniel Barták, MBA

      ředitel školy

       

      ---------------------------------------------------------------------------

      Editováno 22.8.2023

      Kandidátní listina

      pro volby zástupce pedagogických pracovníků do školské rady

       

      Na základě vyhlášení předčasných voleb do školské rady na místo člena školské rady volené pedagogickými pracovníky Ing. Daniela Bartáka, MBA se v termínu přihlásili následující kandidáti:

       

      Mgr. Jana Hanzlíková, 53 let, Mukařov

      Mgr. Zuzana Kadeřábková, 32 let, Mukařov

      Mgr. Petra Kotrhonzová, 51 let, Mukařov

       

       

      Volby se v souladu s čl. III.5 Volebního řádu šk. rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) uskuteční jedním hlasováním, a to dne 29.08.2023 od 8:00 do 8:50 ve sborovně (místnost A 103). 

      Volit se bude 1 člen, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky.

       

                                                                                  Ing. Daniel Barták, MBA, ředitel školy

       

       

       

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • 2701980426/2010
  • Přihlášení