• Školská rada ZŠ Mukařov

  • Školská rada (ŠR) je orgán, který se zřizuje při základních a jiných školách. Funkční období členů ŠR je 3 roky. Na naší škole má ŠR 9 členů: 3 zástupci obce jako zřizovatele školy, 3 zástupci pedagogického sboru a 3 zástupci rodičů. Funkční období školské rady počíná 30.11.2021.

   Členové volení zákonnými zástupci žáků:

   • Bc. Markéta Rybínová
   • Klára Balínová
   • Kristýna Pecková

   Kontakt na členy volené zákonnými zástupci: rodiceSR@zsmukarov.cz 

    

   Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

   • Naděžda Vyhlídalová
   • Mgr. Jana Hanzlíková
   • Mgr. Zuzana Zmrhalová

    

   Členové jmenovaní zřizovatelem:

   • Mgr. Klára Holická (odvolání doručeno předsedovi ŠR 03.02.2023), PaedDr. Jana Novotná (jmenována od 19.12.2022, odvolána 09.03.2023), Ing. Ondřej Bouzek (jmenován 09.03.2023)
   • Mgr. Ondřej Jakob (odvolání doručeno předsedovi ŠR 03.02.2023), Marek Podroužek (jmenován od 29.11.2022)
   • Tomáš Kouba (předseda)

    

   USNESENÍ

   1. Zasedání školské rady konané dne 14.12.2021 (účast 9 členů)

   1) Volba předsedy ŠR (kandidáti K.Pecková, T.Kouba, M.Rybínová)

   Hlasování proběhlo dle abecedního pořadí,Tomáš Kouba získal 5 hlasů.

   Novým předsedou školské rady byl zvolen pan Tomáš Kouba, a to počtem 5 hlasů z 9.

   2) Jednací řád

   Školská rada souhlasí s jednacím řádem školské rady tak, jak byl předložen panem ředitelem Mgr. Lukášem Kohoutkem.

   Návrh byl jednomyslně přijat.

   3) Ostatní - poděkování

   Členové školské rady tímto děkují všem členům školské rady z volebního období 2018–2021 za jejich činnost.

   Návrh byl jednomyslně přijat.

   2. Zasedání školské rady konané dne 13.01.2022 (účast 8 členů, 1 omluven)

   1) novelizace jednacího řádu

   ŠR novelizuje jednací řád o pasáž týkající se možnosti hlasování per rollam.

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

   2) Seznámení se s návrhem rozpočtu na rok 2022

   ŠR bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 a prostřednictvím svého předsedy se obrací na ZOM o navýšení položky na kofinancování pořízení notebooků o 200 tis. Kč.

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

   3. zasedání školské rady konané dne 28.08.2022 (účast 9 členů)

   1) Školní řád

   ŠR schvaluje školní řád Základní školy Mukařov, příspěvkové organizace.

   Hlasování: 8 pro, 1 proti. Návrh usnesení byl přijat.

   4. zasedání školské rady konané dne 06.10.2022 (účast 6 členů, 3 omluveni)

   1) Projednání stížnosti paní ggggg

   Školská rada projednala stížnost paní ggggg. Vyžádala si doplnění a informace od pana ředitele Mgr. Lukáše Kohoutka. Bylo vysvětleno a okomentováno všech 5 bodů stížnosti. Školská rada konstatuje, že stížnost by bylo vhodnější (kromě bodu 4, kdy je to namístě) směřovat přímo na školu či vedení školy. Školská rada se 5 hlasy (paní Pecková nesouhlasí s bodem 2 – společný TV na druhém stupni) ztotožňuje s vysvětlením pana ředitele ve všech bodech, jeho vysvětlení považuje za relevantní a doporučuje vedení školy:

   • nahrát nový ŠVP na web školy,
   • více informovat rodiče o chystaných krocích (např. u dělení na matematiku předem jasně sdělit rodičům, že všichni žáci proberou povinnou látku).

   V rámci řešení bodu 2) – sloučených TV na 2. stupni školská rada doporučuje, aby škola v rámci třídnických hodin či žákovského parlamentu monitorovala spokojenost/nespokojenost se společným TV a vyhodnotila výsledky šetření a naložila s nimi dle možností. Školská rada vyzývá paní gggggg, aby, pokud má e-mailové adresy, které nezískala přímým kontaktem s příjemcem, resp. získala jiným způsobem, přestala používat.

   5. zasedání školské rady konané dne 08.11.2022 (účast 7 členů, 2 omluveni)

   1) Výroční zpráva

   ŠR schvaluje Výroční zprávu Základní školy Mukařov za školní rok 2021/2022

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

    

   6. zasedání školské rady konané dne 20.12.2022 (účast 9 členů)

   1) Návrh zapisovatele

   ŠR volí zapisovatelkou 6. zasedání Mgr. Janu Kárníkovou

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

   2) Schválení programu zasedání

   1. Informace o změně ve složení ŠR v zástupcích za zřizovatele
   2. Vyjádření se k rozpočtu ZŠ pro rok 2023
   3. Různé

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

   3) Vyjádření se k rozpočtu ZŠ pro rok 2023

   Školská rada projednala návrh rozpočtu na rok 2023 a doporučuje jeho navýšení o částku 50 000 Kč na nákup pojízdného bufetu. ŠR bere rozpočet ZŠ Mukařov na vědomí.

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

    

   7. zasedání školské rady konané dne 11.1.2023 (účast 9 členů)

   1) Schválení programu zasedání

   • Zveřejnění ŠVP na webu školy
   • Diskuse nad obsahem výroční zprávy
   • Změna jednacího řádu
   • Změna fungování ŠR
   • Změna složení ŠR (1)
   • Propojení jídelny a sokolovny
   • Podnět - stížnost zaslaná k prošetření ŠR (1)
   • Příspěvek na VV

   Návrh usnesení byl přijat v poměru 6 pro, 1 proti, 2 se zdrželi

   2) Zveřejnění ŠVP na webu školy

   ŠR doporučuje řediteli ZŠ zveřejnit ŠVP na webu školy, a to do 11.2.2023

   Návrh usnesení byl jednohlasně přijat.

   3) Další účast hosta na jednání ŠR

   ŠR se usnáší, že na projednání bodů Změna složení ŠR a Podnět - stížnost zaslaná k prošetření ŠR nemá být přítomen ředitel Kohoutek

   Návrh usnesení byl přijat v poměru 5 pro, 2 proti, 2 se zdrželi

    

    

   8. Zasedání školské rady konané dne 12.4.2023 (účast 9 členů)

   1) Schválení programu zasedání:

   • Změna ve vedení školy, předání agendy

   • Závěrečné práce povinně volitelných předmětů

   • Připomínky k jednacímu řádu

   Návrh usnesení byl přijat v poměru 8 pro, 1 proti

    

   2) Změna ve vedení školy, předání agendy

   Školská rada děkuje Mgr. Kohoutkovi za jeho práci a přeje mu mnoho dalších úspěchů v profesním i osobním životě. Školská rada si je vědoma nelehké situace, ve které Mgr. Kohoutek školu přebíral a konstatuje, že za jeho působení došlo k výraznému posunu v kvalitě při řízení školy.

   Návrh usnesení byl přijat v poměru 5 pro, 4 se zdrželi

    

   9. zasedání školské rady konané dne 25.4.2023 (účast 9 členů)                                          

   1) Zástupce v konkurzní komisi za školskou radu

   ŠR vybírala za zástupce v konkurzní komisi pro výběr nového ředitele/ředitelky mezi dvěma kandidáty:

   Bc. Markétu Rybínovou. (pro 6 hlasů)

   Kristýnu Peckovou (pro 3 hlasy)

    

   Přijaté usnesení:

   ŠR volí za svého zástupce v konkurzní komisi pro výběr nového ředitele/ředitelky paní Bc. Markétu Rybínovou.

    

   10. zasedání školské rady konané dne 30.8.2023 (účast 8 členů, 1 omluven)

   1) Školní řád

   ŠR souhlasí s předloženými úpravami školního řádu a bere na vědomí vnitřní řád ŠD.

   Návrh usnesení byl jednomyslně přijat

    

   11. zasedání školské rady konané dne 31.10.2023 (účast 8 členů, 1 omluven)

    

   1) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za šk.rok 2022 / 2023

   ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za šk.rok 2022 / 2023

   Návrh usnesení byl jednomyslně přijat

    

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov
    IČ: 70986444
    RED-IZO: 600052265
    ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
    251 62 Mukařov
    Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany
    Školní 2400/4, 251 01 Říčany
    tel. 731 417 201
    email: ricany@pppsk.cz
    www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení