• Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022
     • Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      s politováním Vám musíme oznámit, že z důvodu karantény bude v pondělí 31.01.2022 uzavřena školní jídelna.

      Nebudeme vydávat obědy ani svačiny.

      Z toho důvodu rušíme v pondělí 31.01.2022 odpolední výuku (tzn. veškerou výuku po obědové pauze příslušné třídy).

      Žáky, kteří navštěvují školní družinu, proto vybavte svačinami navíc. Pokud můžete, vyzvedněte si je dříve / udělte písemný souhlas (mail/SMS/EduPage třídnímu učiteli) s jejich samostatným odchodem po vyučování / dříve než obvykle.

      Mrzí nás, pokud Vám vzniklá situace způsobí komplikace, bohužel však není v našich silách zajistit náhradu celého týmu. Věříme, že to bude pouze tento jeden den, a tak to společnými silami zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí
     • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí

     • 15.02. oba stupně

      22.02. oba stupně

      01.03. oba stupně

      08.03. první stupeň

      15.03. druhý stupeň

      22.03. oba stupně

      29.03. první stupeň

      05.04. druhý stupeň

      12.04. oba stupně

      19.04. první stupeň

      26.04. druhý stupeň

      03.05. oba stupně

      10.05. první stupeň

      17.05. druhý stupeň

      24.05. oba stupně

      31.05. první stupeň

      07.06. druhý stupeň

      14.06. oba stupně

      21.06. oba stupně

    • Zápis do 1. tříd - předběžná informace
     • Zápis do 1. tříd - předběžná informace

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků,

      protože se nám začínají scházet dotazy související s výběrem školy a zápisy, shrnujeme předběžné informace:

      • ZŠ Mukařov je spádovou školou pro Mukařov a Babice
      • zápis proběhne 12.04. 13-19 h - upřesňující informace vč. rozpisu ještě zveřejníme ve zvláštním příspěvku
      • kdo se nezúčastní prezenční formy zápisu, bude mít možnost podat zápisový lístek do 19.04. (včetně)
      • den otevřených dveří proběhne 24.03. 8:10 - 16:00 (bližší informace ve zvláštním příspěvku)

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Co hlásit + princip karantén a testování od 31.01. (AKTUALIZACE 29.01. červeně)
     • Co hlásit + princip karantén a testování od 31.01. (AKTUALIZACE 29.01. červeně)

     •  Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na změnu MO MZČR k testování ve školách a pokynu pro nařizování karantén shrnujeme, co se mění od pondělí 17.01.2022 (přesné podmínky ale vždy individuálně stanoví KHS) a od pondělí 31.01.2022.

      1. Samotestování RAT bude probíhat jen 1x / týden, a to 1. vh v pondělí (případně jindy při prvním příchodu do školy) a vztahuje se na všechny žáky bez ohledu na očkování. Nahradit je lze nadále pouze testy z odběrových míst: PCR- do 72 h a POC- do 24 h. Žáci, kteří prodělali covid-19 a prokáží se potvrzením o PCR+ (Tečka / Listina od KHS) ne starším 30 dnů, se netestují. Žáci s pozitivním RAT musí následně podstoupit konfirmační PCR test jako doposud, žádanku by Vám  měl zaslat automaticky systém KHS do 24 hodin.
      2. V případě kontaktu s pozitivní osobou bude všem žákům bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc nařízena karanténa a celá třída přejde na distanční vzdělávání.
      3. Karantény budou nařizovány na 5 dnů od posledního kontaktu s PCR+ osobou, ale nově nebudou zakončovány povinným PCR testem (PCR testem lze ovšem karanténu ukončit dříve).
      4. Pokud se během 5denní karantény projeví příznaky, nastupuje povinnost PCR testu.
      5. V případě pozitivního PCR testu (nejen konfirmačního, ale každého, který dítě obdrží) máte povinnost neprodleně e-mailem informovat školu (třídní učitel zpravidla jmeno.prijmeni@zsmukarov.cz a ředitel školy lukas.kohoutek@zsmukarov.cz), abychom mohli provést trasování. Uvedení níže uvedených informací najednou bez dalšího doptávání a dohledávání velmi napomáhá zrychlení celého procesu:
      • jméno a příjmení žáka
      • třída
      • rodné číslo
      • datum odběru PCR testu
      • od kdy měl příznaky
      • kdy byl naposledy ve škole
      • kdy byl naposledy ve školní družině
      • telefonický kontakt na Vás

      Velmi doporučujeme, aby žáci při dělených hodinách (jazyky) používali roušky, ideálně respirátory. Respirátor může být po vyhodnocení všech okolností KHS uznán jako dostatečná ochrana a nemusí dojít ke karanténě.

      Nadále platí předchozí opatření jako povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky, od 15 let respirátory) ve společných prostorách a v pondělí do výsledků samotestů RAT všech přítomných žáků i v učebně, pravidelná dezinfekce rukou, homogenita skupin na obědech (sedí se jen se spolužáky ze třídy), dodržování rozestupu 1,5 m od skupin / jednotlivců z jiných tříd (opět doporučujeme i pro rozsazení při výuce jazyků).

      Nakolik to bude organizačně možné, pro období do jarních prázdnin se budeme snažit zajistit, aby chlapci a dívky z jedné třídy cvičili v TV společně a nemísili se s další třídou.

      Připomínáme také přísný zákaz vstupu osob s příznaky c-19 do školy: zvýšená tělesná teplota, bolest hlavy, nevolnost, ztráta čichu a chuti, rýma, kašel atd. S těmito příznaky je možné vstoupit do školy pouze po prokázání se PCR- do 72 h nebo POC- do 24 h.

      Čekají nás teď pravděpodobně velmi náročné týdny s masivním výskytem varianty omikron a jejich zvládnutí bude záležet na spolupráci nás všech - vedení školy, pedagogů, rodičů a žáků. I když je období uzavírání známek, neposílejte děti ani s lehkými (a zdánlivě banálními) příznaky do školy bez PCR/POC testu a pokuste se případně raději dohodnout na online formě kontaktu/zkoušení atd.

      Děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci a věříme, že to opět společně zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Otevření školy pro dojíždějící
     • Otevření školy pro dojíždějící

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože přišly mrazivé dny, rozhodli jsme se vyhovět žádosti žákovského parlamentu a s účinností od úterý 11.01.2022 se škola pro žáky, kterým přijíždí autobus dříve, otevírá kromě obvyklého času 7:50 - 8:10 navíc také v intervalu 7:30 - 7:40.

      Otevírá se pouze vchod do šaten budovy A (stará budova) a žáci jsou povinni setrvat na chodbě 1NP staré budovy (před ředitelstvím) na lavičkách pod okny, a to až do zvonění v 7:50, kdy se mohou přesunout do učeben (žáci z budovy B - nové budovy - do svých šaten). Žáci z budovy B jsou povinni si pořádně očistit obuv na rohožích, aby nešpinili chodbu.

      Žáci si mohou v tomto čase číst, používat mobilní telefon (bez zvuku/se sluchátky) atp., obecně být v tichosti a na místě. Po celou dobu platí povinnost mít nasazenou roušku a odstup od žáků z jiných tříd alespoň 1,5 m.

      Žáci tuto informaci obdrželi při pondělních třídnických hodinách a již této možnosti začali využívat.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Screeningové samotestování od 03.01.2022 (aktualizováno 06.01.2022 - důsledky režimu "test to stay" pro školní družinu)
     • Screeningové samotestování od 03.01.2022 (aktualizováno 06.01.2022 - důsledky režimu "test to stay" pro školní družinu)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dovolte, abych Vám nejprve popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022. Doufám, že jste si kvalitně odpočinuli a prožili uplynulé sváteční dny podle svých představ.

      Nový rok nám kromě nadějí pravděpodobně přinese i další covidovou vlnu v souvislosti s předpokládným masivním šířením varianty omikron. Z toho důvodu MZČR vydalo nové MO, které mění dosavadní podmínky pro screeningové samotestování ve školách a karantény.

      Co je nového?

      • testování bude probíhat vždy první výukovou hodinu v pondělí a ve čtvrtek (čtvrtky zatím jen během prvních dvou týdnů)
      • testovat se budou všichni žáci i zaměstnanci školy (tj. i očkovaní a po prodělaném onemocnění c-19)
      • test lze nahradit pouze dokumentem (vč. aplikace Tečka) prokazujícím negativní test z odběrového místa: AG- do 24 h, PCR- do 72 h
      • "test to stay" (testuj se, abys mohl zůstat) - žáci, kteří byli v kontaktu se screeningově pozitivně testovanou osobou (jde zpravidla o testování ze čtvrtku), mohou nadále chodit do školy, ale musí každý den až do výsledku konfirmačního PCR testu této osoby absolvovat další screeningový test. Zároveň musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenu roušku, zachovávat homogenitu skupiny (nemíchat se s ostatními třídami), dodržovat 1,5 m odstup od ostatních žáků mimo svou třídu. Doporučujeme omezit i jejich přítomnost na kroužcích apod.
      • žákům v režimu "test to stay" nebude z organizačních důvodů umožněna přítomnost ve školní družině, pokud je jejich oddělení složeno i z žáků jiných tříd. O nutnosti vyzvednout si dítě po skončení vyučování / písemném souhlasu (SMS, e-mail, EduPage) s jeho samostatným odchodem domů Vás budeme informovat v průběhu dne.
      • v případě pozitivního screeningového testu nebudete muset kontaktovat pediatra ohledně žádanky na konfirmační PCR test, žádanku vygeneruje a zašle automaticky KHS. Pouze při poruše systému by dítě obdrželo klasické papírové potvrzení, se kterým ale můžete jít rovnou na odběrové místo, které přijímá na základě žádanek.

      Na co si dát pozor?

      • nově platí povinnost nahlásit škole (e-mailem skrze třídního učitele a v kopii řediteli školy) pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny (hlásí se: jméno a příjmení, třídaden odběru PCR testu, od kdy má dítě příznaky/bezpříznakovost, kdy bylo naposledy ve škole)
      • výsledek konfirmačního PCR testu je nutné nahlásit vždy (pozitivní i negativní)

      Co zůstává v platnosti?

      • zákaz vstupu do školy osobám s jakýmikoli příznaky c-19 (vč. zvýšené teploty, rýmy, kašle - příp. pouze s PCR- testem ne starším 72 h)
      • 4R = ruce (dezinfekce při vstupu i během dne), roušky (ve společných prostorách), rozestupy (alespoň 1,5 m od jiných tříd na chodbách apod.), rozum (minimalizovat rizikové kontakty, chovat se zodpovědně a ohleduplně)
      • po příchodu do tříd si žáci v testovací dny nesundávají roušky až do oznámení výsledku testování
      • pokud se žák v daný den testování neúčastnil, dostaví se při svém prvním příchodu do školy po tomto termínu do kanceláře vedení školy, kde si provede náhradní test
      • žáci, kteří nepodstoupí sceeningové testování nebo se neprokáží příslušným dokumentem, jsou povinni mít nasazenou roušku i během výuky a ve školní družině, nesmí zpívat, musí se převlékat na TV alespoň 1,5 m od ostatních spolužáků, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí používat sprchy, při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo se stravovat na odděleném místě školní jídelny vždy alespoň 1,5 m od ostatních
      • žákům, kteří nepodstoupí screeningové testování, neprokáží se příslušnými dokumenty a odmítnou nosit roušku, nebude umožněna přítomnost ve výuce a jejich absenci bude povinen omluvit zákonný zástupce (pro tuto situaci nevzniká nárok na distanční vzdělávání)
      • žák s pozitivním výsledkem testu / příznaky bude umístěn do izolace do převzetí zákonným zástupcem či jeho písemným (e-mail/SMS/EduPage) souhlasem se samostatným odchodem žáka ze školy
      • od 01.11.2021 je možné čerpat (i zpětně k tomuto termínu) krizové ošetřovné. Ošetřovné je tak možné čerpat po celou dobu pouze na základě čestného prohlášení bez potvrzení od školy či pediatra, a to bez ohledu na to, zda jde o uzavření školy, třídy nebo individuálně nařízenou karanténu dítěte.

      Graficky zpracovaný materiál z dílny MŠMT ke stažení: Letak_pro_rodice.pdf

      Pevně věřím, že nám tato opatření pomohou udržet žáky co nejdéle v prezenční výuce a minimalizovat rychlost šíření nákazy.

      Ještě jednou Vám přeji dobrý začátek roku a pevné zdraví,

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel