• Přihlašování do šk. družiny na šk. rok 2022/2023
     • Přihlašování do šk. družiny na šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      také v novém školním roce bude v provozu školní družina pro žáky 1. - 5. ročníku naší školy.

      Provoz příslušného oddělení školní družiny začíná po skončení vyučování v daném ročníku, resp. po obědě ve šk. jídelně, pokud ji žák navštěvuje, a končí nejpozději v 17 h, kdy je nutné žáka vyzvednout nebo mu povolit samostatný odchod.

      Přihlášku je možné vyplnit pouze elektronicky na tomto odkazu, a to do 01.09.2022 12:00. Zápis nebude probíhat fyzicky v den zahájení školního roku.

      01.09.2022 v odpoledních/večerních hodinách Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odešleme potvrzení o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je kapacita školní družiny. V případě vyššího počtu žádostí, než je kapacita šk. družiny, budou přednost dostávat žáci z nižších ročníků, jejich sourozenci a děti zaměstnanců školy. V ostatních případech bude rozhodovat losování. Ředitel školy může zohlednit závažné sociální a jiné důvody a rozhodnout o přednostním přijetí žáka. Na základě takto stanoveného pořadí budou žáci nad kapacitu školní družiny zařazeni na seznam náhradníků a bude jim místo nabídnuto, pokud se kapacita uvolní či navýší.

      Následně Vám začátkem září přijde avízo k platběPlatba za ŠD činí 400,- Kč/měsíc a platí se za každý započatý měsíc, na který je žák do šk. družiny přihlášen. Povinnost platby zaniká až v měsíci následujícím po odhlášení žáka (např. odhlášen 01.10., povinnost platby na říjen vzniká, ale odhlášen 30.09., povinnost platby na říjen již nevzniká). Platba se provádí v měsíčním předstihu, a to do 20. dne předcházejícího měsíce, v září se provádí platby dvě (za září a na říjen).

      Upozorňujeme, že v čase 13:00 - 14:30 nebude možné vyzvednout žáka, neboť probíhá hlavní program školského zařízení. Toto opatření se netýká předávání žáků na kroužky.

      V případě závažného narušování fungování školní družiny může být žák rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny dočasně nebo trvale vyloučen.

      Provoz školní družiny začíná od 02.09.2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Harmonogram začátku šk. roku 2022/2023
     • Harmonogram začátku šk. roku 2022/2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      již 01.09.2022 začne nový šk. rok. V minulém týdnu jsme s pg. sborem a týmem vedení školy vše naplánovali, a tak Vám nyní představujeme organizaci jeho začátku.

      1. září

      • slavnostní zahájení nového šk. roku
      • žákům budou oznámeny rozvrhy na 1. pololetí (změny vyhrazeny)
      • žáci se seznámí se školním řádem
      • je přerušen provoz školní družiny a školní jídelny

      Žáci 2. - 9. ročníku

      • zahájí šk. rok ve svých kmenových učebnách v 8:10
      • přestupující žáci a žáci z Ukrajiny (dle Lex Ukrajina), kteří naši školu ještě nenavštěvovali, se dostaví v 7:50 na ředitelství školy (kancelář na staré budově), kde si je převezmou třídní učitelé
      • výuka končí po 1. výukové hodině, příp. mírně později po skončení úvodního programu třídního učitele; tím je ukončen také pedagogický dohled nad žáky
      • 1. školní den se žáci nepřezouvají, šatnami pouze prochází

      Žáci 1. ročníku a jejich rodiče / zákonní zástupci

      • v Babicích se shromáždí v 8:10 ve své třídě, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky
      • v Mukařově se shromáždí !!! POZOR !!! v 9:05 !!! POZOR !!! u vstupu do staré budovy u šachovnice, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky (v případě chladnějšího počasí s tímto počítejte při volbě oblečení; v případě nepříznivého počasí budete směřováni na jiné místo); následně se přesunou se svými třídními učiteli do učeben
      • při slavnostním zahájení se žáci a zákonní zástupci také dozví, do které třídy byli zařazeni a kdo bude jejich třídní učitelkou
      • Žáci obdrží "výbavu pro prvňáčka" od školy, jak byla avizována, opatřete je proto školní taškou (aktovkou), aby si mohli věci odnést
      • po skončení si rodiče odvádí své děti ze školy (popř. mohou své dítě vyfotografovat ve třídě apod. - toto je věc dohody s třídní učitelkou a příp. dalšími rodiči)
      • žáci přihlášení ke šk. stravování obdrží od třídních učitelů čip do školní jídelny - rodiče / zákonní zástupci proti němu složí platbu 120,- Kč (prosíme, mějte připraveno přesně)

      2. září

      • od tohoto dne se již všichni žáci přezouvají, příp. odkládají oblečení v šatnách
      • rodič žáka 1. ročníku mu může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, kde se ním rozloučí a opustí školu
      • probíhá den s třídním učitelem
       • Výuka na 1. stupni: 4 výukové hodiny
       • Výuka na 2. stupni: 5 výukových hodin
      • žákům bude oznámeno zařazení do skupin AJ, 2. cizího jazyka a M na základě rozřazovacích testů z konce šk. roku 2021/2022
      • bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny
      • vzhledem k jednotnému konci všech ročníků každého stupně může dojít k prodlevám při výdeji stravování ve šk. jídelně; žáci přijatí do šk. družiny jsou převzati z oběda do družiny

      5. září

      • od tohoto dne výuka probíhá podle rozvrhu
      • rodič žáka 1. ročníku se s ním rozloučí nejpozději před budovou, do školy již nevstupuje

      6. září

      • během 7. a 8. výukové hodiny bude žákům 8. a 9. ročníku představena nabídka povinně volitelných předmětů
      • do pátku 09.09.2022 si budou moci zvolit, který povinně volitelný předmět budou navštěvovat (za tím účelem zveřejníme zvláštní formulář) - uvedou pořadí dle svých preferencí a v závislosti na kapacitě a posouzení vyučujících budou zařazeni
      • od dalšího, příp. přespříštího týdne (střídání sudých a lichých týdnů) bude zahájena výuka těchto předmětů dle rozvrhu

       

    • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku s pobytem v Babicích 29.08.2022 od 17:00
     • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku s pobytem v Babicích 29.08.2022 od 17:00

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žáci s pobytem v Babicích, kteří byli přijati do 1. ročníku, budou navštěvovat detašované pracoviště Babice.

      Vzhledem k místním specifikům proběhne ještě před zahájením šk. roku informační schůzka.

      Termín: PO 29.08.2022 od 17:00

      Místo: 1. patro babické školy

      Program:

      • seznámení s p. tř. učitelkou a p.družinářkou
      • informace o provozu šk. jídelny - výdejny a šk. družiny
      • adaptační měsíc září – organizace a obsah výuky, diskuse…

      Na všechny se těšíme!

      Tým DP Babice

    • Přihláška ke stravování ve šk. roce 2022/2023 + žádost o vratku
     • Přihláška ke stravování ve šk. roce 2022/2023 + žádost o vratku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      se začátkem nového školního roku je zapotřebí provést také nové přihlášení ke školnímu stravování.

      Připravili jsme pro Vás souhrnný text na stránce šk. jídelny, ze kterého vytahuji základní změny

      • !!! POZOR ZMĚNA PLATEB !!! - PROVEĎTE PŘENASTAVENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ
       • zavádíme specifický symbol pro ŠJ: 123
       • upravujeme variabilní symbol do 4místné podoby (poslední 4 čísla původního VS), aby byl shodný s ID osoby v EduPage
       • v září proběhnou 2 platby (za září a na říjen)
       • na září budete proto moci objednávat, i když ještě nebude uhrazena platba
       • do 11.09. budou ještě započteny platby dle starých pravidel, po té budou platby ve špatném tvaru vraceny
      • s ohledem na nárůst cen potravin jsme také museli přistoupit ke zvýšení ceny obědů, resp. svačin, a to o 20 %, resp. 25 %
      • původní záloha na čipy bude nevratná z hygienických důvodů a pro jejich opotřebení i zkrácení záruky pro případného dalšího uživatele
      • čipy prvňáčkům, resp. jejich rodičům vydá třídní učitelka 1. září (vezměte si s sebou přesně 120,-)
      • další pokyny pro prvňáčky jsou v odkazovaném textu

      Přihlášení proveďte vyplněním formuláře, a to do 25.08.2022. Později již pouze e-mailem nebo telefonicky dle pokynů na str. šk. jídelny.

      Ať Vám i v novém šk. roce chutná!

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Info o stavu přijímání UA žáků
     • Info o stavu přijímání UA žáků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků z UA,

      na základě Vašich žádostí o přijetí do ZŠ Mukařov zřizovatel schválil navýšení kapacity školy ve smyslu Lex Ukrajina.

      Nyní čekáme na formální potvrzení ze strany MŠMT o navýšení kapacity školy.

      Jakmile toto budeme mít potvrzené, všichni žáci s nahlášeným pobytem ve spádovém obvodu školy, tj. v Mukařově (Mukařov, Srbín, Žernovka) a Babicích, kteří již podali žádost, budou přijati.

      Můžete se tedy již těšit a začít připravovat na nový školní rok v naší škole.

      Doporučujeme pro toto období využít také kurzy češtiny např. v Kulturním a komunitním centru Mukařov.

      Hezkou druhou polovinu prázdnin Vám přeje

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov
     IČ: 70986444
     RED-IZO: 600052265
     ISDS: tqtmp2q (datová schránka)
     251 62 Mukařov
     Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany
     Školní 2400/4, 251 01 Říčany
     tel. 731 417 201
     email: ricany@pppsk.cz
     www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení