• Seznam kandidátů*ek pro volby do školské rady 30.11.2021
     • Seznam kandidátů*ek pro volby do školské rady 30.11.2021

     • V souladu s čl. III.6 Volebního řádu školské rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) a se souhlasem kandidátů*ek uveřejňuje ředitel školy seznam kandidátů*ek na členy*ky školské rady a jimi či jejich navrhovateli*kami doručené materiály. Kandidáti*ky jsou řazeni*y abecedně podle příjmení.

      Kandidáti*ky do části ŠR volené zákonnými zástupci

      1. Klára Balínová, 35 let, bydlištěm Mukařov (Balinova.pdf)
      2. Bc. et Bc. Ludmila Horáková, DiS., 38 let, bydlištěm Srbín (Horakova_1.pdfHorakova_2.pdf)
      3. Ing. Petra Houdková, 36 let, bydlištěm Mukařov (Houdkova.pdf)
      4. Ing. Petra Ižáková, 39 let, bydlištěm Mukařov (Izakova.pdf)
      5. Kristýna Pecková, 43 let, bydlištěm Srbín
      6. Ing. Erika Pešková, 39 let, bydlištěm Louňovice (Peskova.pdf)
      7. Bc. Markéta Rybínová, 39 let, bydlištěm Mukařov (Rybinova.pdf)
      8. Eva Žáková, 46 let, bydlištěm Louňovice (Zakova.pdf)

      Kandidáti*ky do části ŠR volené pedagogickými pracovníky školy

      1. Mgr. Jana Kárníková, 48 let, bydlištěm Kostelec nad Černými lesy
      2. M.Ed. Soňa Kohnová, 45 let, bydlištěm Mukařov (Kohnova.pdf)
      3. Mgr. Zuzana Zmrhalová, 44 let, bydlištěm Srbín (Zmrhalova.pdf)
    • Třída 5.A přechází od 24.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 5.A přechází od 24.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dnešního odpoledne/večera, tj. 23.11.2021, případně během zítřka bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 5.A, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste zítra pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 5.A s účinností od 24.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do čtvrtka 25.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 6.C přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.C přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 22.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.C, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.C s účinností od 22.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do úterý 23.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 5.B přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 5.B přechází od 22.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během zítřka, tj. 22.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 5.B, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 5.B s účinností od 22.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do pátku 26.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Nekoná se pouze HV, TV, VV, RV a PČ.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Volby do školské rady 30.11.2021
     • Volby do školské rady 30.11.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé kolegyně a kolegové,

      v souladu s novým volebním řádem školské rady (skolska_rada_VR_2021-10.pdf) vyhlašuji na 30.11.2021 volby do školské rady, a to v následujících časech:

      • pedagogičtí pracovníci 7:30 - 8:10  a 9:50 - 10:10 ve sborovně (A103)
      • zákonní zástupci 16:00 - 18:30 v přízemí staré budovy (před, během a po rodičovských schůzkách)

      Každá skupina volí 3 členy, což je i maximální počet kandidátů, které budete moci vyznačit na hlasovacích lístcích. Hlasovací lístek obdržíte po prokázání totožnosti na uvedeném volebním místě, budete mít možnost jej tajně upravit a vhodíte ho do připravené volební schránky.

      Návrhy na kandidáty se podávají k rukám ředitele školy a je možné zaslat je elektronicky na e-mail lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, nebo podat fyzicky prostřednictvím podatelny po předchozí dohodě na 731 449 243, a to do 20.11.2021 včetně. Návrh podává každý kandidát sám za sebe nebo jiná oprávněná osoba s jeho písemným souhlasem.

      Návrh obsahuje vždy: jméno a příjmení kandidáta, datum narození a trvalé bydliště. Volitelně je možné přiložit také stručný životopis/medailonek, stručný motivační text pro výkon funkce člena ŠR, fotografii. Závěrem pak souhlas s uveřejněním poskytnutých údajů pro účel voleb do ŠR v rozsahu jméno a příjmení, věk, obec trvalého bydliště a všech poskytnutých volitelných příloh na webu školy a v místě konání voleb.

      Ředitel školy posoudí úplnost splnění formálních náležitostí návrhů a jejich soulad s volebním řádem. Všechny materiály splňující tato kritéria budou uveřejněny 7 dní před konáním voleb na webu školy v abecedním pořadí příjmení kandidátů.

      Školská rada má své kompetence stanoveny školským zákonem dle § 168 takto

      a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

      b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

      c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

      d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

      e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

      f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

      g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

      h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

      i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

      Funkční období je tříleté. Výkon funkce je čestný.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel


    • Změna konce vyučování 2. stupně 16.11.2021
     • Změna konce vyučování 2. stupně 16.11.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souvislosti se slavnostním shromážděním dne 16.11.2021 u příležitosti státního svátku 17. listopadu bude z organizačních důvodů vyučování všech ročníků 2. stupně končit po skončení tohoto shromáždění, které začne ve 13 h (orientačně ve 13:20). Žáci 2. stupně, kteří by měli 6. hodinu volnou (obědovou), se akce také účastní. Následně mohou všichni žáci 2. stupně jít na oběd.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třída 6.B přechází od 12.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 6.B přechází od 12.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška, tj. 12.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 6.B, kontaktovali jsme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. Děkujeme za dobrou spolupráci a flexibilitu, s jakou se žáci přesunuli do distančního vzdělávání již od 1. vh.

      Zároveň se omlouváme rodičům z paralelních tříd, které jsme kontaktovali kvůli možnému kontaktu s pozitivní osobou v AJ. Po konzultaci s KHS jsme dostali nové pokyny k trasování, takže se na uvedené žáky karanténa vztahovat nebude.

      Tím jsme předjímali situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 6.B s účinností od 12.11.2021 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat podle nových pravidel pravděpodobně do čtvrtka 18.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce informovala třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
     • VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

     • Rádi pracujete s dětmi 6–12 let, vymýšlíte zábavný a zároveň vzdělávací program, trávíte čas venku, záleží Vám na dobrém klimatu skupiny? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
    • Třída 2.A přechází od 5.11.2021 na distanční vzdělávání
     • Třída 2.A přechází od 5.11.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože během dneška nebo zítřka, tj. 4. nebo 5.11.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze třídy 2.A, budeme Vás kontaktovat, abyste pokud možno žáky do školy zítra neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 2.A s účinností od 5.11.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Karantenizovaní žáci z jiných tříd do distanční výuky nepřechází a je třeba k situaci přistoupit jako při jiné absenci (omluvenka, doplňování učiva,...).

      Distanční výuka bude probíhat podle nových pravidel snad jen do úterý 9.11.2021 (včetně). V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání bude žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídní učitelkou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Screeningové testování 8. a 15. 11. 2021
     • Screeningové testování 8. a 15. 11. 2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      s ohledem na růst počtu covid+ osob v našem regionu nás opět čeká screeningové testování. Čekají nás tedy obdobná pravidla jako na začátku školního roku. Všechna dosavadní opatření tím nejsou dotčena.

      • po příchodu do tříd si žáci v testovací dny nesundávají roušky až do oznámení výsledku testování
      • ve dnech 8. a 15. 11. 2021 vždy 1. výukovou hodinu proběhne screeningové samotestování na covid-19 rychlým antigenním testem (lze nahradit dokumentem prokazujícím negativní test z odběrového místa: AG- do 24 h, PCR- do 72 h, či potvrzením o prodělané nemoci covid-19 do 180 dnů od PCR+, nebo alespoň 14 dny od ukončení očkování)
      • pokud se žák v daný den testování neúčastnil, dostaví se při svém prvním příchodu do školy po tomto termínu do kanceláře vedení školy, kde si provede náhradní samotest
      • žáci, kteří nepodstoupí sceeningové testování nebo se neprokáží příslušným dokumentem, jsou povinni mít nasazenou roušku i během výuky a ve školní družině, nesmí zpívat, musí se převlékat na TV alespoň 1,5 m od ostatních spolužáků, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí používat sprchy, při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo se stravovat na odděleném místě školní jídelny vždy alespoň 1,5 m od ostatních
      • žákům, kteří nepodstoupí screeningové testování, neprokáží se příslušnými dokumenty a odmítnou nosit roušku, nebude umožněna přítomnost ve výuce a jejich absenci bude povinen omluvit zákonný zástupce (pro tuto situaci nevzniká nárok na distanční vzdělávání)
      • žák s pozitivním výsledkem testu bude umístěn do izolace do převzetí zákonným zástupcem či jeho písemným (e-mail/SMS) souhlasem se samostatným odchodem žáka ze školy

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

       

    • Halloweenský den ve škole
     • Halloweenský den ve škole

     • Protože Halloween, tedy All Hallows' Eve (Předvečer Všech svatých) byl již v neděli 31.10., vynahradili jsme si ho dnes v rámci aktivity žákovského parlamentu "Den naruby". Žáci se učili v kostýmech, a pokud projevili zájem, měli možnost vyzkoušet si roli učitelů. A takto se vyzdobily paní učitelky ze 3. patra.

    • Návrat všech tříd do prezenční výuky od 1. 11. 2021
     • Návrat všech tříd do prezenční výuky od 1. 11. 2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      vzhledem ke změně algoritmu pro karanténu, po konzultaci s KHS Vám s radostí oznamuji, že všem karantenizovaným žákům, kteří absolvují v předepsaném termínu (5. - 7. den od posledního kontaktu s pozitivní osobou) PCR test s negativním výsledkem, je k okamžiku obdržení negativního výsledku testu karanténa ukončena. Pro většinu žáků tak mohou být "zachráněny" podzimní prázdniny.

      Jiné podmínky platí pro izolované (covid+ / nemocné) a jejich rodinné příslušníky.

      V případě pochybností se obraťte na pracovníka KHS, který Vás o karanténě informoval.

      Pro výuku to pak znamená, že od 1. 11. 2021 se všechny třídy vrací k prezenční výuce, pokud nedojde k odhalení nových pozitivních případů.

      5.C se vrací k prezenční výuce již zítra, tj. 26.10.2021.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 3.D, 2.D, 6.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání
     • Třídy 3.D, 2.D, 6.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože v pondělí 25.10.2021 bude krajská hygienická stanice karantenizovat více než polovinu žáků ze tříd 3.D, 2.D, 6.C, kontaktovali jsme Vás, abyste pokud možno žáky do školy neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů. Děkujeme, že více než polovina z Vás z každé třídy této naší žádosti vyhověla.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze tříd 3.D, 2.D, 6.C s účinností od 25.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat podle nových pravidel snad jen do úterý 26.10.2021 (včetně). Vzhledem k novým pravidlům však vyčkejme na rozhodnutí, které obdržíte od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • 9.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání
     • 9.C přechází od 25.10.2021 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 9.C s účinností od 25.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 4.11.2021 (včetně) podle rozhodnutí, které jste obdrželi od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      !!! POZOR !!! Žáci ostatních tříd 9. ročníků do distančního vzdělávání nepřechází, neboť je karantenizována méně než polovina z nich. Absence těchto žáků se bude omlouvat jako při nemoci a ve stejném režimu si i doplňují učivo probrané ve škole.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Třídy 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C přechází na distanční výuku
     • Třídy 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C přechází na distanční výuku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze tříd 3.A, 3.B, 5.B, 7.B, 7.D, 8.C s účinností od 21.10.2021 do distančního vzdělávání, protože pro nepřítomnost více než poloviny žáků z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Distanční výuka bude probíhat do 1. nebo 2.11.2021 (včetně) podle rozhodnutí, které obdržíte od krajské hygienické stanice. V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datumu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání budou žáky a zákonné zástupce informovat třídní učitelé.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte prosíme tuto skutečnost s třídními učiteli.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení