• Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů
     • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na základě výsledků vyplněných dotazníků, s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých předmětů a předchozím výsledkům vzdělávání žáků jsme s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a zástupci ředitele provedli zařazení žáků do jednotlivých předmětů.

      V mnoha případech se podařilo zařazení dle 1. volby, často podle 2., výjimečně 3. či 4.

      Žáci, u nichž dotazník vyplněn nebyl, byli zařazeni s ohledem na kapacitu předmětů a s přihlédnutím k jejich dřívějším výsledkům vzdělávání.

      Zařazení aktuálně nahráváme do systému a měli byste ho vidět v průběhu víkendu.

      První volitelné předměty začínají v úterý 20.09.2022, některé o týden později.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

     • Sloučení koncových hodin - zkrácení vyučování

     • Vážení zákonní zástupci, 

                 rádi bychom vás informovali o sloučení hodin a s tím souvisejícím zkrácením konce vyučování o přestávku (10 minut). Tato změna se týká tříd v tabulce níže. Platnost změny konce vyučování od 14.9.2022 do konce školního roku. 

      Vedení školy

    • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku
     • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od letošního roku jsme připravili pro žáky 8. a 9. ročníku nabídku osmi povinně volitelných předmětů (anotace pod příspěvkem) s dotací 2 výukové hodiny 1x / 14 dnů. Cílem těchto předmětů je pomoci žákům při volbě jejich dalšího kariérového směřování, zjm. na střední školy a učiliště, a to praktickými zážitky a zkušenostmi.

      Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého formuláře, ve kterém uvedete preference svých dětí. Při rozdělování do skupin budeme vycházet právě z Vámi uvedeného pořadí, naplněnosti kapacity jednotlivých seminářů a přihlédneme také k dřívějším výsledkům žáků ve výuce. Žákům, od kterých neobdržíme odpověď, bude určen předmět dle volné kapacity.

      Je velmi pravděpodobné, že se nemusí dostat na první volbuUspořádejte proto všech 8 předmětů.

      Formulář vyplňte nejpozději do čtvrtku 15.09.2022 do 12:00. Na pořadí, ve kterém od Vás odpovědi obdržíme, nezáleží.

      Následně bude formulář uzavřen a výsledky vyhodnoceny.

      Děkujeme za spolupráci,

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

      ANOTACE

      Matematicko-fyzikální seminář (Mgr. Jana Hanzlíková)

      Matematicko-fyzikální seminář rozvíjí a prohlubuje abstraktní, logické a analytické myšlení. Zaměřuje se na řešení složitějších slovních úloh, propojuje dovednosti a znalosti z matematiky a fyziky příslušného ročníku. Věnuje se řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů.

      Seminář bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník. 

      MatFyz 8 

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 8. ročníku (statistika a pravděpodobnost, množiny bodů dané vlastnosti, vyjádření neznámé ze vzorce). 

      MatFyz 9 

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 9. ročníku (lomené výrazy, goniometrické funkce, kvadratická funkce, základy finanční matematiky, základy rýsování).

       

      Trénink komunikačních dovedností (PhDr. Hana Pucherová)

      V tomto předmětu se žáci naučí formou psychologických workshopů pokročilejší komunikační techniky, dovednosti a strategie. Trénink se bude věnovat nácviku tzv. soft skills, „měkkých dovedností“, mezi které patří: komunikace a efektivní navazování kontaktů, řešení konfliktů, zásady přijímání a udělování zpětné vazby, schopnost týmové práce, organizační dovednosti, vyjednávání, asertivita, prezentační dovednosti, jak efektivně hospodařit s časem, tzv. time management, ale také základy psychohygieny, práce s vlastními emocemi a odolnosti vůči stresu, relaxační techniky. 

      Trénink bude aktivně podporovat všech pět složek tzv. emoční inteligence, tj. sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti. 

      Pro koho je předmět určen? 

      Pro žáky, kteří směřují na střední a později na vysoké školy. Žáky se zájmem o studia humanitních oborů jako je pedagogika, psychologie, sociální služby. Žáky, kteří by chtěli být v budoucnu například učitelé, vychovatelé, lékaři, vedoucí pracovníci, manageři. Žáky, kteří rádi uvažují o souvislostech. 

       

      Pekelná kuchyně (Zuzana Maršálková, Petr Homola)

      Cílem volitelného předmětu Pekelná kuchyně je seznámit žáky teroreticky i prakticky s oblastí gastronomie v rámci budoucí profesní orientace. Kurz je odborně vedený šéfkuchařem školní jídelny Petrem Homolou, který také bohaté zkušenosti s vařením v restauracích Ambiente a hotelech. Žáci se seznámí s chodem provozu kuchyně, s technologickými postupy výroby potravinpřípravou studených a teplých pokrmů.

      Z důvodu společného nákupu surovin bude vybírán příspěvek 500,- . Pokud by si ho některý z účastníků nemohl dovolit, bude možné požádat ředitele školy o prominutí příspěvku. 

       

      Dílny (Josef Minařík)

      V rámci předmětu se žáci seznámí se základy truhlářské práce formou výroby drobných dřevěných předmětů. Práce se bude odvíjet také od potřeb školy - úprava a oprava areálu, péče o záhony atd. Dílny jsou zaměřené na rukodělnost, zlepšení jemné motoriky a přípravu na další povolání řemeslného směru (práce se dřevem šachové figurky, krmítka, nátěrové hmoty, truhlařina, 3D tisk, návštěva stanice techniků, jednoduché elektrické obvody, úprava areálu školy).

      Z důvodu zvýšených nákladů na řemeslné potřeby bude vybírán příspěvek 300,- . Pokud by si ho některý z účastníků nemohl dovolit, bude možné požádat ředitele školy o prominutí příspěvku.

       

      Společenskovědní seminář (Mgr. Lukáš Kohoutek)

      Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí a způsobu myšlení v oblasti společenských věd (sociologie, ekonomie, právo, politologie, psychologie). Budou prováděny hlubší sondy do zvolené problematiky s cílem porozumět způsobu, jak o nastolených jevech různé vědy uvažují. Konkrétní témata a oblasti si zvolí skupina, příp. budou vycházet z aktuálního společenského dění. Pokud se skupina neshodne na konkrétních okruzích, bude hlavní linii představovat výprava do dějin filosofie od antiky až po 20. století. 

       

      Ateliér (BcA. Martin Bitala)

      Ateliér je koncipovaný jako výtvarná dílna s přesahem do multimediálních technologií. Předmětem výuky je řemeslné zvládnutí základních výtvarných technik - kresba, malba, grafika a jejich další rozvíjení v digitálním procesu. V součinnosti s teorií dějin umění směřuje žáky k estetickému vnímání světa a jeho vlastní, osobité výtvarné interpretaci s ohledem na možnosti individuální realizace. 

      Z důvodu zvýšených nákladů na výtvarné potřeby bude vybírán příspěvek 300,- . Pokud by si ho některý z účastníků nemohl dovolit, bude možné požádat ředitele školy o prominutí příspěvku.

       

      Přírodovědná praktika (Mgr. Radoslava Kulhánková)

      Cílem předmětu je rozvíjet zkušenosti a dovednosti získané v předmětu přírodopis. Důraz je kladen na pozorování a experiment. Žáci budou rozvíjet dovednosti objektivního a spolehlivého pozorování. Naučí se experimentovat a vytvářet hypotézy o pozorovaných jevech. Výsledky pokusů analyzují a formulují závěry. Poznají přírodní zákonitosti a uvědomí si, že člověk je jeden z článků přírodního řetězce. Výuka probíhá v odborné učebně, v terénu, formou exkurze, návštěv výstav a na dalších místech přímo souvisejících s obsahovým vymezením předmětu. 

       

      Certifikát z angličtiny (PhDr. Filip Satrapa)

      Rozšiřující výuka anglického jazyka by měla žáky pomocí vybraných poslechů, testů a písemných prací vést k přípravě na standardizované, mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni CEFR A2 – pre-intermediate level (e. g. Cambridge “A2 Flyers” / formerly known as “YLE Flyers”/ or Cambridge “A2 For Schools”/formerly known as “KET”). Je možné posunout v průběhu roku výuku i směrem k úrovni B1. 

      Kurz bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník. Vhodné zjm. pro žáky z jazykových skupin A. 

      S ohledem na to, že letos se seminář zavádí, zvládnutí zkoušek s certifikátem předpokládáme u 9. ročníku ve šk. roce 2023/2024 u těch žáků letošního 8. ročníku, kteří budou pokračovat i v příštím roce (bude zajištěna návaznost), a u velmi talentovaných žáků současného 9. ročníku. Poplatek za vykonání zkoušky pro získání certifikátu hradí žák. Konání zkoušky není povinné. 

    • Pokyny k adaptačnímu kurzu 6. ročníku
     • Pokyny k adaptačnímu kurzu 6. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      již ve ST 14.09.2022 vyrazí všechny tři třídy 6. ročníku na svůj adaptační kurz.

      Z důvodu nedorozumění mezi agenturou a ubytovatelem bylo dnes (09.09.) zjištěno, že původní areál nemá pro nás rezervovanou kapacitu. Obratem tedy agentura WENKU prověřila alternativní možnosti a podařilo se najít náhradu - Rekreační areál Zbraslavice (mapa). I přes vyšší cenu tohoto areálu se pro nás cena nemění, agentura přijímá zodpovědnost za nastalou situaci. Žáci budou ubytovaní částečně v apartmánech a částečně v chatkách. Není nutné si s sebou brát spací pytle, lůžkoviny jsou zajištěny. Přidanou hodnotou tohoto areálu je kuchyň s výbornými referencemi a lepší podmínky pro venkovní aktivity.

       

      Základní informace

      Sraz: 14.09.2022 v 8:00 před školou

      Odjezd: 14.09.2022 v 08:30 od školy, příjezd do areálu mezi 9:30 – 9:45

      Návrat: 16.09.2022 v 15:00 - 15:30 před školu (při větším zpoždění budete informováni), pedagogický dohled je zajištěn do 15 h, resp. do pozdějšího příjezdu

      MístoRekreační areál Zbraslavice

       

      Dokumenty s sebou

      • kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
      • řádně vyplněná a v den odjezdu podepsaná bezinfekčnost (formulář ke stažení: Bezinfekcnost_AK_2022.pdf)
      • seznam předávaných léků + dávkování (odevzdat zdravotníkovi - p. uč. Exnerová)

      Další informace (co si vzít s sebou atp.)

      • Adaptacni_kurz_INFO_2022.pdf
      • nezapomeňte na charakteristickou věc – něco, co často používám, pojí se s mým koníčkem, věc, která mne charakterizuje (a co nikomu zatím neukazuji)

      Pevně věříme, že si žáci, učitelé i lektoři kurz společně užijí.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • NÁBOR TAEKWON-DO ITF
     • NÁBOR TAEKWON-DO ITF

     • Škola Ge-Beak Hosin Sool

      SOKOLOVNA MUKAŘOV: PONDĚLÍ 16:30 nebo PÁTEK 16:30

      Zveme děti všech věkových kategorií na cvičení korejského bojového umění sebeobrany.

      · začínáme 12.09.2022 v 16:30

      · můžete přijít kdykoli v průběhu roku

      · zásady: zdvořilost, čestnost, sebeovládání, nezdolný duch

      · pravidelná soustředění se zkouškami na vyšší pásek

      · účast na závodech od zeleného pásku

      · pololetí 2 700 Kč, noví členové 1 000 Kč

      · Účet pro platby: 2001870779/2010

      · další info: www.tkd.cz

       

      PONDĚLÍ 16:30 Anna Jakobová I. dan: anna.jakobova@tkd.cz, +420734501083

      PÁTEK 16:30 Nikol Křížová III. dan: nikol.krizova@tkd.cz, +420722082084

    • Tenis pro žáky naší školy
     • Tenis pro žáky naší školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vám opět nabídli možnost přihlásit své děti do tenisových kurzů přímo v areálu naší školy.

      Veškeré informace naleznete na stránkách www.tenismukarov.cz, kde najdete také jednoduchý způsob, jak děti do kurzů přihlásit. S vyplněním dotazníku neváhejte, neboť počet míst je omezen a v případě naplnění kapacity o zařazení rozhoduje termín doručení dotazníku.

      Díky vzájemné spolupráci se školní družinou nabízí tenisová škola možnost vyzvedávání dětí v družině a jejich následné vrácení, čímž Vám odpadá starost s dopravou dětí na kroužek.

    • Školní řád
     • Školní řád

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      s účinností od 01.09.2022 má naše škola nový školní řád vč. klasifikačního řádu.

      Je to sice 31 stran textu, ale zato by Vám měl být dobrým průvodcem základním fungováním školy, vč. pasáží převzatých z právních předpisů, abyste si je nemuseli dohledávat. Vše následně aplikováno na podmínky naší školy.

      Hlavní novinky

      • zrušení povinnosti zákonného zástupce žádat o uvolnění žáka na více dní (toto již budete standardně pouze oznamovat třídnímu učiteli - POZOR na různé lhůty)
      • důraz na včasné ohlášení a následné omlouvání absence žáka
      • propustky pro žáky (na základě uvolněnky z výuky od rodiče vystaví zpravidla třídní učitel žákovi propustku, aby žák mohl ze školy odejít - POZOR - uvolněnky z výuky je vhodné poslat do 8:00 příslušného dne)
      • na polední přestávku není nutné psát žákovi uvolněnku, aby mohl ze školy
      • zákaz mobilů apod. o přestávkách (do 3. ročníku zcela, do 5. ročníku s výjimkou "malé" přestávky, na 2. stupni s výjimkou "velké" přestávky); naopak je možné využívat opět dle věku nové technologie k pořizování zápisu z výuky a samozřejmě na pokyn učitele během výuky
      • zákaz vnášení a užívání nikotinových sáčků a energydrinků
      • pravidla pro hodnocení žáků (zjm. ukotvení váženého průměru, váhy opravných prací, povinnost absolvovat určitý počet testů/zkoušení atd.) - tomuto bodu 6.2.3.6 doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost
      • ukotvení práva na formativní hodnocení a sebehodnocení
      • úprava hodnocení chování a udělování výchovných opatření

      Věříme, že se Vám s tímto novým školním řádem uspořádaným dle logiky právních předpisů a školních situací bude dobře pracovat a budete mít lepší přehled o tom, co, proč a jak se ve škole odehrává.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

       

    • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník
     • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 6. ročníku,

      jak jsme avizovali již před koncem šk. roku, pro žáky 6. ročníku opět pořádáme adaptační kurz, abychom podpořili nastartování zdravých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech. Každá třída bude mít svůj vlastní program a lektora/y a bude s ní třídní učitelka, bude-li to možné.

      Pro 6. ročník je adaptační kurz obdobou sportovních kurzů, které probíhají v jiných ročnících. V průběhu šk. roku není pro 6. ročník aktuálně plánována jiná vícedenní výjezdová akce.

       

      Termín: 14.09. - 16.09.2022

      Místo: RS Sobeňák (Brdy)

      Doprava: BUS od školy

      Program a celou akci zajišťuje: certifikovaný poskytovatel primární prevence a CK Agentura Wenku, s.r.o.

      Cena: 3 430,- Kč (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, program, pojištění)

      • cenu je možno zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 2 000,- Kč do 09.09.2022 a do 23.09.2022 doplatek 1 430,- Kč, příp. jednou platbou do 09.09.2022 ve výši 3 430,- Kč.
      • číslo účtu: 2701980426/2010
      • specifický symbol: 666
      • variabilní symbol: čtyřmístný VS žáka (poslední čtyřčíslí starého VS do šk. jídelny)
      • Pozor, VS a SS jsou klíčové pro správné připsání platby.

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Adaptační kurz je pro nově vzniklé kolektivy velmi důležitý, neboť efektivně napomáhá podpoře zdravých vztahů ve skupině a zrychluje proces adaptace na novou skupinu až o půl roku, což pozitivně ovlivňuje také efektivitu učení.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny adaptačního kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 07.09.2022.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • AVÍZO: vstup přes hlavní vchod nové budovy 1. a 2. září; rozvrh hodin
     • AVÍZO: vstup přes hlavní vchod nové budovy 1. a 2. září; rozvrh hodin

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu dokončovacích prací v šatně nové budovy, nebudou žáci s kmenovými učebnami v této budově ve dnech 1. - 2. září vstupovat do školy přes šatny, ale hlavním vstupem nové budovy. Po tyto dva dny se mimořádně nemusejí přezouvat.

      Rozvrh hodin je pro svou složitost (dělení do dalších skupin na matematiku, povinně volitelné předměty) aktuálně v "beta verzi" a může ještě dojít k jeho drobnějším úpravám. Finální verze by měla být k dispozici v pátek 2. září.

      Děkujeme za pochopení a přejeme dobrý začátek nového školního roku 2022/2023.

       

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Přihlašování do šk. družiny na šk. rok 2022/2023
     • Přihlašování do šk. družiny na šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      také v novém školním roce bude v provozu školní družina pro žáky 1. - 5. ročníku naší školy.

      Provoz příslušného oddělení školní družiny začíná po skončení vyučování v daném ročníku, resp. po obědě ve šk. jídelně, pokud ji žák navštěvuje, a končí nejpozději v 17 h, kdy je nutné žáka vyzvednout nebo mu povolit samostatný odchod.

      Přihlášku je možné vyplnit pouze elektronicky na tomto odkazu, a to do 01.09.2022 12:00. Zápis nebude probíhat fyzicky v den zahájení školního roku.

      01.09.2022 v odpoledních/večerních hodinách Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odešleme potvrzení o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je kapacita školní družiny. V případě vyššího počtu žádostí, než je kapacita šk. družiny, budou přednost dostávat žáci z nižších ročníků, jejich sourozenci a děti zaměstnanců školy. V ostatních případech bude rozhodovat losování. Ředitel školy může zohlednit závažné sociální a jiné důvody a rozhodnout o přednostním přijetí žáka. Na základě takto stanoveného pořadí budou žáci nad kapacitu školní družiny zařazeni na seznam náhradníků a bude jim místo nabídnuto, pokud se kapacita uvolní či navýší.

      Následně Vám začátkem září přijde avízo k platběPlatba za ŠD činí 400,- Kč/měsíc a platí se za každý započatý měsíc, na který je žák do šk. družiny přihlášen. Povinnost platby zaniká až v měsíci následujícím po odhlášení žáka (např. odhlášen 01.10., povinnost platby na říjen vzniká, ale odhlášen 30.09., povinnost platby na říjen již nevzniká). Platba se provádí v měsíčním předstihu, a to do 20. dne předcházejícího měsíce, v září se provádí platby dvě (za září a na říjen).

      Upozorňujeme, že v čase 13:00 - 14:30 nebude možné vyzvednout žáka, neboť probíhá hlavní program školského zařízení. Toto opatření se netýká předávání žáků na kroužky.

      V případě závažného narušování fungování školní družiny může být žák rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny dočasně nebo trvale vyloučen.

      Provoz školní družiny začíná od 02.09.2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Harmonogram začátku šk. roku 2022/2023
     • Harmonogram začátku šk. roku 2022/2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      již 01.09.2022 začne nový šk. rok. V minulém týdnu jsme s pg. sborem a týmem vedení školy vše naplánovali, a tak Vám nyní představujeme organizaci jeho začátku.

      1. září

      • slavnostní zahájení nového šk. roku
      • žákům budou oznámeny rozvrhy na 1. pololetí (změny vyhrazeny)
      • žáci se seznámí se školním řádem
      • je přerušen provoz školní družiny a školní jídelny

      Žáci 2. - 9. ročníku

      • zahájí šk. rok ve svých kmenových učebnách v 8:10
      • přestupující žáci a žáci z Ukrajiny (dle Lex Ukrajina), kteří naši školu ještě nenavštěvovali, se dostaví v 7:50 na ředitelství školy (kancelář na staré budově), kde si je převezmou třídní učitelé
      • výuka končí po 1. výukové hodině, příp. mírně později po skončení úvodního programu třídního učitele; tím je ukončen také pedagogický dohled nad žáky
      • 1. školní den se žáci nepřezouvají, šatnami pouze prochází

      Žáci 1. ročníku a jejich rodiče / zákonní zástupci

      • v Babicích se shromáždí v 8:10 ve své třídě, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky
      • v Mukařově se shromáždí !!! POZOR !!! v 9:05 !!! POZOR !!! u vstupu do staré budovy u šachovnice, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky (v případě chladnějšího počasí s tímto počítejte při volbě oblečení; v případě nepříznivého počasí budete směřováni na jiné místo); následně se přesunou se svými třídními učiteli do učeben
      • při slavnostním zahájení se žáci a zákonní zástupci také dozví, do které třídy byli zařazeni a kdo bude jejich třídní učitelkou
      • Žáci obdrží "výbavu pro prvňáčka" od školy, jak byla avizována, opatřete je proto školní taškou (aktovkou), aby si mohli věci odnést
      • po skončení si rodiče odvádí své děti ze školy (popř. mohou své dítě vyfotografovat ve třídě apod. - toto je věc dohody s třídní učitelkou a příp. dalšími rodiči)
      • žáci přihlášení ke šk. stravování obdrží od třídních učitelů čip do školní jídelny - rodiče / zákonní zástupci proti němu složí platbu 120,- Kč (prosíme, mějte připraveno přesně)

      2. září

      • od tohoto dne se již všichni žáci přezouvají, příp. odkládají oblečení v šatnách
      • rodič žáka 1. ročníku mu může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, kde se ním rozloučí a opustí školu
      • probíhá den s třídním učitelem
       • Výuka na 1. stupni: 4 výukové hodiny
       • Výuka na 2. stupni: 5 výukových hodin
      • žákům bude oznámeno zařazení do skupin AJ, 2. cizího jazyka a M na základě rozřazovacích testů z konce šk. roku 2021/2022
      • bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny
      • vzhledem k jednotnému konci všech ročníků každého stupně může dojít k prodlevám při výdeji stravování ve šk. jídelně; žáci přijatí do šk. družiny jsou převzati z oběda do družiny

      5. září

      • od tohoto dne výuka probíhá podle rozvrhu
      • rodič žáka 1. ročníku se s ním rozloučí nejpozději před budovou, do školy již nevstupuje

      6. září

      • během 7. a 8. výukové hodiny bude žákům 8. a 9. ročníku představena nabídka povinně volitelných předmětů
      • do pátku 09.09.2022 si budou moci zvolit, který povinně volitelný předmět budou navštěvovat (za tím účelem zveřejníme zvláštní formulář) - uvedou pořadí dle svých preferencí a v závislosti na kapacitě a posouzení vyučujících budou zařazeni
      • od dalšího, příp. přespříštího týdne (střídání sudých a lichých týdnů) bude zahájena výuka těchto předmětů dle rozvrhu

       

    • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku s pobytem v Babicích 29.08.2022 od 17:00
     • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku s pobytem v Babicích 29.08.2022 od 17:00

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žáci s pobytem v Babicích, kteří byli přijati do 1. ročníku, budou navštěvovat detašované pracoviště Babice.

      Vzhledem k místním specifikům proběhne ještě před zahájením šk. roku informační schůzka.

      Termín: PO 29.08.2022 od 17:00

      Místo: 1. patro babické školy

      Program:

      • seznámení s p. tř. učitelkou a p.družinářkou
      • informace o provozu šk. jídelny - výdejny a šk. družiny
      • adaptační měsíc září – organizace a obsah výuky, diskuse…

      Na všechny se těšíme!

      Tým DP Babice

    • Přihláška ke stravování ve šk. roce 2022/2023 + žádost o vratku
     • Přihláška ke stravování ve šk. roce 2022/2023 + žádost o vratku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      se začátkem nového školního roku je zapotřebí provést také nové přihlášení ke školnímu stravování.

      Připravili jsme pro Vás souhrnný text na stránce šk. jídelny, ze kterého vytahuji základní změny

      • !!! POZOR ZMĚNA PLATEB !!! - PROVEĎTE PŘENASTAVENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ
       • zavádíme specifický symbol pro ŠJ: 123
       • upravujeme variabilní symbol do 4místné podoby (poslední 4 čísla původního VS), aby byl shodný s ID osoby v EduPage
       • v září proběhnou 2 platby (za září a na říjen)
       • na září budete proto moci objednávat, i když ještě nebude uhrazena platba
       • do 11.09. budou ještě započteny platby dle starých pravidel, po té budou platby ve špatném tvaru vraceny
      • s ohledem na nárůst cen potravin jsme také museli přistoupit ke zvýšení ceny obědů, resp. svačin, a to o 20 %, resp. 25 %
      • původní záloha na čipy bude nevratná z hygienických důvodů a pro jejich opotřebení i zkrácení záruky pro případného dalšího uživatele
      • čipy prvňáčkům, resp. jejich rodičům vydá třídní učitelka 1. září (vezměte si s sebou přesně 120,-)
      • další pokyny pro prvňáčky jsou v odkazovaném textu

      Přihlášení proveďte vyplněním formuláře, a to do 25.08.2022. Později již pouze e-mailem nebo telefonicky dle pokynů na str. šk. jídelny.

      Ať Vám i v novém šk. roce chutná!

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Info o stavu přijímání UA žáků
     • Info o stavu přijímání UA žáků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků z UA,

      na základě Vašich žádostí o přijetí do ZŠ Mukařov zřizovatel schválil navýšení kapacity školy ve smyslu Lex Ukrajina.

      Nyní čekáme na formální potvrzení ze strany MŠMT o navýšení kapacity školy.

      Jakmile toto budeme mít potvrzené, všichni žáci s nahlášeným pobytem ve spádovém obvodu školy, tj. v Mukařově (Mukařov, Srbín, Žernovka) a Babicích, kteří již podali žádost, budou přijati.

      Můžete se tedy již těšit a začít připravovat na nový školní rok v naší škole.

      Doporučujeme pro toto období využít také kurzy češtiny např. v Kulturním a komunitním centru Mukařov.

      Hezkou druhou polovinu prázdnin Vám přeje

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Prázdninový provoz školy
     • Prázdninový provoz školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v průběhu prázdnin bude škola pro žáky i rodičovskou veřejnost uzavřena. Ve škole bude probíhat pouze údržba, rekonstrukce, malování, stěhování apod.

      Pokud nás budete potřebovat kontaktovat, můžete na e-mailu skola@zsmukarov.cz. S ohledem na to, že prakticky všichni čerpáme dovolenou, počítejte až s 3týdenními lhůtami pro odpovědi.

      Po dobu hlavních prázdnin až do 19.08.2022 nebudou drženy služby na školním telefonu. Zmeškané hovory nebudou navolávány zpět.

      Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednout po předchozí domluvě od 22.08.2022.

      Rozhodnutí ve věci zápisu dle Lex Ukrajina budou vydána do 18.07.2022, v případě nedostatečné kapacity pro spádové uchazeče budou řízení přerušena, resp. lhůta pro vydání rozhodnutí prodloužena až do navýšení kapacity dle Lex Ukrajina, které je již v běhu.

      Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky budou vydávána ve standardní lhůtě od doplnění všech podkladů.

      Přejeme Vám hezké prázdniny!

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Doporučená výbava prvňáčků
     • Doporučená výbava prvňáčků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na Vaše dotazy uveřejňujeme seznam pomůcek pro prvňáčky. Seznam je rozdělen na dvě části, abyste věděli, co bude dětem pořizovat škola a co tedy nemusíte shánět Vy.

      A) Pomůcky, které pořídí škola

      • grafitové tužky
      • pastelky
      • gumovací pryž
      • ořezávátko se zásobníkem
      • mazací tabulka
      • popisovače na mazací tabulku
      • fixy
      • malé pravítko
      • nůžky zakulacené
      • sešity (20 a 16 mm linka)
      • sešity s pomocnými linkami
      • úkolníček
      • sada školních písmen a číslic
      • ubrus
      • podložka na modelování
      • permanentní fix černý
      • vodovky
      • kelímek na vodu
      • štětce – sada
      • hadřík
      • voskovky
      • plastelína
      • tekuté lepidlo
      • tuhé lepidlo
      • lepicí páska
      • barevné papíry měkké – sada

      ----------------------------------------------------

      • tempery – sada – pro třídu 0,5 l
      • černá tuš – do dvojice
      • přírodní provázek – 5 balíčků
      • špejle  10 balíčků/třída
      • krepové papíry  sada/třída
      • čtvrtky A4, A3

      B) Doporučená výbava, kterou si pořizuje žák (rodina)

      Všichni

      • aktovka
      • penál
      • přezůvky v látkovém sáčku
      • cvičební úbor v textilním sáčku nebo tašce – tričko, trenýrky/šortky, tepláková souprava, sálová obuv (tenisky, cvičky apod.) + tenisky na hřiště
      • kapsář k zavěšení na lavici (pouze Mukařov; např. takovýto)
      • papírové kapesníky v krabici
      • obaly na učebnice a sešity
      • blok náčrtníku A4
      • rychlovazač A4 s kovovými kroužky (hřbet 20 mm) + 20 ks zakládacích obalů "U" A4 (eurofolií)
      • krabička + látkový ubrousek na svačinu + láhev na pití
      • zástěra nebo košile na převlečení

      Jen v Mukařově

      • tenisový míček a švihadlo
      • kufřík na VV (klasický, krabice se nevejdou)

      Až po dohodě s třídní učitelkou

      • desky na písmenka a číslice
      • pero
  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení