• Den otevřených dveří 24.03.2022
     • Den otevřených dveří 24.03.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v reakci na Váš projevený zájem a s ohledem na uvolnění protiepidemických opatření vyhlašujeme na 24.03.2022 8:10 - 16:00 Den otevřených dvěří.

      Akce je určena zjm. rodičům žáků budoucích prvních ročníků. Během celého dne budete mít možnost nahlédnout do výuky (budou skutečně fyzicky otevřené dveře učeben, ve kterých bude probíhat výuka) a prohlédnout si školu.

      Svoje případné dotazy pak můžete směřovat na vedení školy, které bude po celý den k dispoizici. Předesíláme, že informace o tom, kdo bude třídním učitelem/kou Vašich dětí, není v tuto chvíli ještě určeno.

      Vstup do budovy bude umožněn přes hlavní vchod staré budovy (tj. z boku), kde se zapíšete/odepíšete u paní asistentky. Pokud nebude stanoveno jinak, platí povinnost mít nasazený respirátor třídy FFP2.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině
     • Žlutomodrý týden + finanční sbírka žákovského parlamentu na pomoc Ukrajině

     • Žákovský parlament ZŠ Mukařov vyhlašuje finanční humanitární sbírku na pomoc potřebným z Ukrajiny, kteří prchají ze své vlasti před boji do okolních zemí. Finanční dary budou zaslány na sbírková konta profesionálních organizací (jako je Český červený kříž nebo Člověk v tísni).

      Zároveň s cílem vyjádřit solidaritu s Ukrajinou vyhlašujeme v termínu 3. – 10. 3. 2022, tedy týden od propuknutí války, žlutomodrý týden. Moc nás potěší, když se žáci budou oblékat do žlutomodré barvy (stačí jen svršek nebo spodní část oděvu, mašle či jiné doplňky – tvořivosti se meze nekladou). K dispozici jsou také stuhy, s jejichž zajištěním nám pomohla škola.

      Naším cílem je veřejně vyjádřit podporu Ukrajině. Učíme se tak vnímat okolí v globální souvislosti a reagovat na potřeby druhých.

      Zároveň sdělujeme, že respektujeme individualitu, dodržování lidských práv a rozumíme tomu, že národnost nečiní člověka odpovědným za kroky, které realizuje státní režim, odkud dotyčný pochází.

      Výbor žákovského parlamentu

    • Školní masopust 2022
     • Školní masopust 2022

     •  

      • 1. 3. proběhne Masopustní průvod pro všechny žáky naší školy
      • 3 průvody povedou různými trasami od areálu školy k Obecnímu úřadu v Mukařově, kde proběhne krátký program, za který dostanou děti tradiční masopustní koblihu
      • Požadavek na masky: vyberte / společně vyrobte dětem tradiční masopustní masku - jeptiška, šašek, pierot, myslivec, hasič, kůň, bába s nůší, kominík, nevěsta, ženich, řezník, cikánka s kočárem, zvířata atd.
      • Více se dozvíte zde: https://radimejak.cz/masopust-vyznam-zvyky-tradice/
      • Inspirace: https://www.ceskozemepribehu.cz/pribeh/183-rejem-masopustnich-masek
      • masopust bude probíhat během dopoledního vyučování, odpolední výuka, resp. výuka od 5. vh, již bude probíhat standardně dle rozvrhu
       • 1. vh bude určena na doladění masek ve třídách
       • 2. - 3. vh probíhá průvod zakončený programem před OÚ (dejte žákům přiměřené oblečení na tento čas pod masky/kostýmy)
       • 4. vh bude určena pro reflexi a odstrojení / odlíčení
      • celá akce bude probíhat za aktuálně platných opatření souvisejících s covid-19

             Doma si s dětmi můžete také zopakovat říkadla do průvodu:

      • Zhusta chlapci, zhusta, konec masopusta.
      • Masopust sa krátí, už sa nenavrátí.
      • Muzikanti, co děláte? 2x Ej, máte husle a nehráte. 2x Zahrajte mně na husličky 2x a rozveselte ty družičky. 2x Zahrajte mně na tu basu 2x a rozveselte celů chasu. 2x Zahrajte mně na cimbále 2x, ať moja milá veselá je. 2x
      • Masopust, masopust, do kola mě holka pusť! 2x
      • Pekař peče housky, uždibuje kousky. Pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.
      • Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi mou nožičku. Okovej mi obě, zaplatím já tobě.
      • Kalamajka, mik, mik, mik, oženil se kominík. Kterou si vzal za ženu? Pastejřovic Mařenu. 
      • Už ty pilky dořezaly, už ty mlýnky domlely. Sekyrky se polámaly a topůrka ostaly.
      • Jemine, domine, masopust pomine. Jemine, domine, masopust pryč! Masopust přestane, růženec nastane. Jemine, domine, Masopust pryč!
      • Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába na mě dudle, že jsem jí sněd nudle. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit. 2x Bába mě tam straší, že jsem jí sněd kaši. Nepudu domů, nepudu domů, byl bych doma bit.
      • Jede bába z kopečka, vrzají jí kolečka. Lidé se jí smáli, že jí kola hrály. Jakpak by jí nevrzaly, když je nemá namazaný. Vrz, vrz, vrz, už tam jenom zmrz!
      • Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Cos to, Janku, cos to sněd.

      Mgr. Nikola Bitalová, koordinátorka masopustu

    • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022
     • Změna proticovidových opatření od 21.02.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v souladu s aktualizovaným MO MZČR dochází od 21.02.2022 ve škole k následujícím úpravám proticovidových opatření:

      • žáci se již nebudou screeningově testovat
      • při kontaktu s PCR+ osobou již nebudou nařizovány karantény
      • skončí povinnost nahlašovat PCR+ žáky škole (a tímto Vám velmi děkujeme za Vaši disciplinovanost a spolupráci při nahlašování všech parametrů, což nám umožnilo vše řešit rychle a efektivně a udržet školu v chodu)
      • zůstává v platnosti povinnost nosit respirátor (u žáků mladších 15 let roušku) ve všech vnitřních prostorách (chodby, WC, kabinety,...) s výjimkou při frontální výuce, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, a při TV, zpěvu atp.
      • výuka TV bude opět probíhat dle rozvrhu (nebudou vždy sloučeni žáci z jedné třídy), při výuce jazyků se vracíme k obvyklému zasedacímu pořádku (nemusí být žáci z jedné třídy vzdáleni od žáků z jiné třídy)

      Pevně věříme, že se tak pomalu vrátíme k normálnímu fungování školy.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Doučování žáků
     • Doučování žáků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci

      škola je zapojena do Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

      Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

      Stále je možné prostřednictvím výchovné poradkyně a třídních učitelů přihlašovat žáky do tohoto programu.

      „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

    • Třída 2.C a 3.A přechází od 18.02.2022 na distanční vzdělávání
     • Třída 2.C a 3.A přechází od 18.02.2022 na distanční vzdělávání

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože krajská hygienická stanice bude v nejbližších hodinách / dnech karantenizovat více než polovinu žáků z uvedených tříd, kteří přišli do kontaktu s c-19 pozitivní osobou, žádáme Vás, abyste žáky do školy od uvedeného data již neposílali, protože bychom Vám je v průběhu dne museli vrátit domů.

      Tím předjímáme situaci pro zahájení distanční výuky pro karantenizované žáky. Proto v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přechází karantenizovaní žáci ze třídy 2.C a 3.A s účinností od 18.02.2022 do distančního vzdělávání pro nepřítomnost více než poloviny žáků ve škole z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

      Po dohodě se zákonnými zástupci nekarantenizovaných žáků 3.A bude pro nekarantenizované žáky probíhat dobrovolná distanční výuka s možností prezenční výuky pro žáky, kteří by přišli do školy a kteří budou zařazeni do jiné třídy.

      Distanční výuka bude probíhat pravděpodobně do 18.02.2022 (včetně), resp. do obdržení negativních výsledků PCR testů. Karanténa pravděpodobně do 19.02.2022 (včetně)V případě dalšího prodloužení karantény většího počtu žáků může být dist. výuka prodloužena i po tomto datu. V takovém případě Vás budeme informovat.

      Distanční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, zpravidla on-line přes MS Teams. Nekoná se pouze HV, TV, VV a PČ. Výuka dělených předmětů (cizí jazyky) bývá obvykle zajištěna zadáním samostatné práce.

      O způsobu průběhu distančního vzdělávání žáky a zákonné zástupce bude informovat třídní učitel*ka.

      V případě, že nedisponujete technikou pro distanční vzdělávání, řešte tuto skutečnost s třídní*m učitelem*kou.

      Obědy mají žáci nadále přihlášené. V případě, že si je nebudete vyzvedávat (okénko pro externí strávníky ze zadní strany jídelny), odhlaste je.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Výběrové řízení: učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň
     • Výběrové řízení: učitel*ka všeobecně vzdělávacích předmětů - 2. stupeň

     • Rádi pracujete se staršími žáky, záleží Vám na dobrém klimatu třídy a zároveň chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

      POŽADUJEME 

      ● příslušné pedagogické vzdělání (nebo jeho doplnění v přiměřené lhůtě formou "pedagogického minima")

      ● preferovaná aprobace / zaměření jiného studia: ČJ, TV, OV, RV, Z, ale i chuť a otevřenost učit něco jiného/dalšího

      ● připravenost být účastníkem procesu zavádění formativního hodnocení 

      ● zájem o práci na klimatu třídního kolektivu (třídnické hodiny apod.) 

      ● aktivizující přístup k výuce (během hodiny více pracují žáci než učitel)

      ● dovednosti pro využívání online výukových nástrojů (nejen pro distanční, ale i prezenční výuku)

      ● práci s chybou jako zdrojem učebního pokroku

      ● otevřenou komunikaci s rodiči, kolegy i vedením školy

      ● připravenost na spolupráci s asistentem pedagoga 

      VÍTÁME

      ● zkušenosti s prvky Explicitní hodiny nebo otevřenost se v nich vzdělávat

      ● zkušenosti s žákovskými portfolii

      ● zkušenosti s badatelsky orientovanou a projektovou výukou

       NABÍZÍME

      ● zázemí stabilní instituce

      ● příjemný pracovní kolektiv

      ● výplatní termín k 20. dni v měsíci

      ● pracovní smlouva na dobu 1 roku s následným prodloužením

      ● nástup možný ihned nebo v průběhu února či března 2022

      ● platové zařazení do 5. platového tarifu, 12. platové třídy a stupně podle let praxe

       

      V případě zájmu zašlete Váš životopis na e-mailovou adresu: daniel.bartak@zsmukarov.cz

    • Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022
     • Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      s politováním Vám musíme oznámit, že z důvodu karantény bude v pondělí 31.01.2022 uzavřena školní jídelna.

      Nebudeme vydávat obědy ani svačiny.

      Z toho důvodu rušíme v pondělí 31.01.2022 odpolední výuku (tzn. veškerou výuku po obědové pauze příslušné třídy).

      Žáky, kteří navštěvují školní družinu, proto vybavte svačinami navíc. Pokud můžete, vyzvedněte si je dříve / udělte písemný souhlas (mail/SMS/EduPage třídnímu učiteli) s jejich samostatným odchodem po vyučování / dříve než obvykle.

      Mrzí nás, pokud Vám vzniklá situace způsobí komplikace, bohužel však není v našich silách zajistit náhradu celého týmu. Věříme, že to bude pouze tento jeden den, a tak to společnými silami zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí
     • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí

     • 15.02. oba stupně

      22.02. oba stupně

      01.03. oba stupně

      08.03. první stupeň

      15.03. druhý stupeň

      22.03. oba stupně

      29.03. první stupeň

      05.04. druhý stupeň

      12.04. oba stupně

      19.04. první stupeň

      26.04. druhý stupeň

      03.05. oba stupně

      10.05. první stupeň

      17.05. druhý stupeň

      24.05. oba stupně

      31.05. první stupeň

      07.06. druhý stupeň

      14.06. oba stupně

      21.06. oba stupně

    • Zápis do 1. tříd - předběžná informace
     • Zápis do 1. tříd - předběžná informace

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků,

      protože se nám začínají scházet dotazy související s výběrem školy a zápisy, shrnujeme předběžné informace:

      • ZŠ Mukařov je spádovou školou pro Mukařov a Babice
      • zápis proběhne 12.04. 13-19 h - upřesňující informace vč. rozpisu ještě zveřejníme ve zvláštním příspěvku
      • kdo se nezúčastní prezenční formy zápisu, bude mít možnost podat zápisový lístek do 19.04. (včetně)
      • den otevřených dveří proběhne 24.03. 8:10 - 16:00 (bližší informace ve zvláštním příspěvku)

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Co hlásit + princip karantén a testování od 31.01. (AKTUALIZACE 29.01. červeně)
     • Co hlásit + princip karantén a testování od 31.01. (AKTUALIZACE 29.01. červeně)

     •  Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na změnu MO MZČR k testování ve školách a pokynu pro nařizování karantén shrnujeme, co se mění od pondělí 17.01.2022 (přesné podmínky ale vždy individuálně stanoví KHS) a od pondělí 31.01.2022.

      1. Samotestování RAT bude probíhat jen 1x / týden, a to 1. vh v pondělí (případně jindy při prvním příchodu do školy) a vztahuje se na všechny žáky bez ohledu na očkování. Nahradit je lze nadále pouze testy z odběrových míst: PCR- do 72 h a POC- do 24 h. Žáci, kteří prodělali covid-19 a prokáží se potvrzením o PCR+ (Tečka / Listina od KHS) ne starším 30 dnů, se netestují. Žáci s pozitivním RAT musí následně podstoupit konfirmační PCR test jako doposud, žádanku by Vám  měl zaslat automaticky systém KHS do 24 hodin.
      2. V případě kontaktu s pozitivní osobou bude všem žákům bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc nařízena karanténa a celá třída přejde na distanční vzdělávání.
      3. Karantény budou nařizovány na 5 dnů od posledního kontaktu s PCR+ osobou, ale nově nebudou zakončovány povinným PCR testem (PCR testem lze ovšem karanténu ukončit dříve).
      4. Pokud se během 5denní karantény projeví příznaky, nastupuje povinnost PCR testu.
      5. V případě pozitivního PCR testu (nejen konfirmačního, ale každého, který dítě obdrží) máte povinnost neprodleně e-mailem informovat školu (třídní učitel zpravidla jmeno.prijmeni@zsmukarov.cz a ředitel školy lukas.kohoutek@zsmukarov.cz), abychom mohli provést trasování. Uvedení níže uvedených informací najednou bez dalšího doptávání a dohledávání velmi napomáhá zrychlení celého procesu:
      • jméno a příjmení žáka
      • třída
      • rodné číslo
      • datum odběru PCR testu
      • od kdy měl příznaky
      • kdy byl naposledy ve škole
      • kdy byl naposledy ve školní družině
      • telefonický kontakt na Vás

      Velmi doporučujeme, aby žáci při dělených hodinách (jazyky) používali roušky, ideálně respirátory. Respirátor může být po vyhodnocení všech okolností KHS uznán jako dostatečná ochrana a nemusí dojít ke karanténě.

      Nadále platí předchozí opatření jako povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky, od 15 let respirátory) ve společných prostorách a v pondělí do výsledků samotestů RAT všech přítomných žáků i v učebně, pravidelná dezinfekce rukou, homogenita skupin na obědech (sedí se jen se spolužáky ze třídy), dodržování rozestupu 1,5 m od skupin / jednotlivců z jiných tříd (opět doporučujeme i pro rozsazení při výuce jazyků).

      Nakolik to bude organizačně možné, pro období do jarních prázdnin se budeme snažit zajistit, aby chlapci a dívky z jedné třídy cvičili v TV společně a nemísili se s další třídou.

      Připomínáme také přísný zákaz vstupu osob s příznaky c-19 do školy: zvýšená tělesná teplota, bolest hlavy, nevolnost, ztráta čichu a chuti, rýma, kašel atd. S těmito příznaky je možné vstoupit do školy pouze po prokázání se PCR- do 72 h nebo POC- do 24 h.

      Čekají nás teď pravděpodobně velmi náročné týdny s masivním výskytem varianty omikron a jejich zvládnutí bude záležet na spolupráci nás všech - vedení školy, pedagogů, rodičů a žáků. I když je období uzavírání známek, neposílejte děti ani s lehkými (a zdánlivě banálními) příznaky do školy bez PCR/POC testu a pokuste se případně raději dohodnout na online formě kontaktu/zkoušení atd.

      Děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci a věříme, že to opět společně zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Otevření školy pro dojíždějící
     • Otevření školy pro dojíždějící

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože přišly mrazivé dny, rozhodli jsme se vyhovět žádosti žákovského parlamentu a s účinností od úterý 11.01.2022 se škola pro žáky, kterým přijíždí autobus dříve, otevírá kromě obvyklého času 7:50 - 8:10 navíc také v intervalu 7:30 - 7:40.

      Otevírá se pouze vchod do šaten budovy A (stará budova) a žáci jsou povinni setrvat na chodbě 1NP staré budovy (před ředitelstvím) na lavičkách pod okny, a to až do zvonění v 7:50, kdy se mohou přesunout do učeben (žáci z budovy B - nové budovy - do svých šaten). Žáci z budovy B jsou povinni si pořádně očistit obuv na rohožích, aby nešpinili chodbu.

      Žáci si mohou v tomto čase číst, používat mobilní telefon (bez zvuku/se sluchátky) atp., obecně být v tichosti a na místě. Po celou dobu platí povinnost mít nasazenou roušku a odstup od žáků z jiných tříd alespoň 1,5 m.

      Žáci tuto informaci obdrželi při pondělních třídnických hodinách a již této možnosti začali využívat.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Screeningové samotestování od 03.01.2022 (aktualizováno 06.01.2022 - důsledky režimu "test to stay" pro školní družinu)
     • Screeningové samotestování od 03.01.2022 (aktualizováno 06.01.2022 - důsledky režimu "test to stay" pro školní družinu)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dovolte, abych Vám nejprve popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022. Doufám, že jste si kvalitně odpočinuli a prožili uplynulé sváteční dny podle svých představ.

      Nový rok nám kromě nadějí pravděpodobně přinese i další covidovou vlnu v souvislosti s předpokládným masivním šířením varianty omikron. Z toho důvodu MZČR vydalo nové MO, které mění dosavadní podmínky pro screeningové samotestování ve školách a karantény.

      Co je nového?

      • testování bude probíhat vždy první výukovou hodinu v pondělí a ve čtvrtek (čtvrtky zatím jen během prvních dvou týdnů)
      • testovat se budou všichni žáci i zaměstnanci školy (tj. i očkovaní a po prodělaném onemocnění c-19)
      • test lze nahradit pouze dokumentem (vč. aplikace Tečka) prokazujícím negativní test z odběrového místa: AG- do 24 h, PCR- do 72 h
      • "test to stay" (testuj se, abys mohl zůstat) - žáci, kteří byli v kontaktu se screeningově pozitivně testovanou osobou (jde zpravidla o testování ze čtvrtku), mohou nadále chodit do školy, ale musí každý den až do výsledku konfirmačního PCR testu této osoby absolvovat další screeningový test. Zároveň musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenu roušku, zachovávat homogenitu skupiny (nemíchat se s ostatními třídami), dodržovat 1,5 m odstup od ostatních žáků mimo svou třídu. Doporučujeme omezit i jejich přítomnost na kroužcích apod.
      • žákům v režimu "test to stay" nebude z organizačních důvodů umožněna přítomnost ve školní družině, pokud je jejich oddělení složeno i z žáků jiných tříd. O nutnosti vyzvednout si dítě po skončení vyučování / písemném souhlasu (SMS, e-mail, EduPage) s jeho samostatným odchodem domů Vás budeme informovat v průběhu dne.
      • v případě pozitivního screeningového testu nebudete muset kontaktovat pediatra ohledně žádanky na konfirmační PCR test, žádanku vygeneruje a zašle automaticky KHS. Pouze při poruše systému by dítě obdrželo klasické papírové potvrzení, se kterým ale můžete jít rovnou na odběrové místo, které přijímá na základě žádanek.

      Na co si dát pozor?

      • nově platí povinnost nahlásit škole (e-mailem skrze třídního učitele a v kopii řediteli školy) pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny (hlásí se: jméno a příjmení, třídaden odběru PCR testu, od kdy má dítě příznaky/bezpříznakovost, kdy bylo naposledy ve škole)
      • výsledek konfirmačního PCR testu je nutné nahlásit vždy (pozitivní i negativní)

      Co zůstává v platnosti?

      • zákaz vstupu do školy osobám s jakýmikoli příznaky c-19 (vč. zvýšené teploty, rýmy, kašle - příp. pouze s PCR- testem ne starším 72 h)
      • 4R = ruce (dezinfekce při vstupu i během dne), roušky (ve společných prostorách), rozestupy (alespoň 1,5 m od jiných tříd na chodbách apod.), rozum (minimalizovat rizikové kontakty, chovat se zodpovědně a ohleduplně)
      • po příchodu do tříd si žáci v testovací dny nesundávají roušky až do oznámení výsledku testování
      • pokud se žák v daný den testování neúčastnil, dostaví se při svém prvním příchodu do školy po tomto termínu do kanceláře vedení školy, kde si provede náhradní test
      • žáci, kteří nepodstoupí sceeningové testování nebo se neprokáží příslušným dokumentem, jsou povinni mít nasazenou roušku i během výuky a ve školní družině, nesmí zpívat, musí se převlékat na TV alespoň 1,5 m od ostatních spolužáků, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí používat sprchy, při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo se stravovat na odděleném místě školní jídelny vždy alespoň 1,5 m od ostatních
      • žákům, kteří nepodstoupí screeningové testování, neprokáží se příslušnými dokumenty a odmítnou nosit roušku, nebude umožněna přítomnost ve výuce a jejich absenci bude povinen omluvit zákonný zástupce (pro tuto situaci nevzniká nárok na distanční vzdělávání)
      • žák s pozitivním výsledkem testu / příznaky bude umístěn do izolace do převzetí zákonným zástupcem či jeho písemným (e-mail/SMS/EduPage) souhlasem se samostatným odchodem žáka ze školy
      • od 01.11.2021 je možné čerpat (i zpětně k tomuto termínu) krizové ošetřovné. Ošetřovné je tak možné čerpat po celou dobu pouze na základě čestného prohlášení bez potvrzení od školy či pediatra, a to bez ohledu na to, zda jde o uzavření školy, třídy nebo individuálně nařízenou karanténu dítěte.

      Graficky zpracovaný materiál z dílny MŠMT ke stažení: Letak_pro_rodice.pdf

      Pevně věřím, že nám tato opatření pomohou udržet žáky co nejdéle v prezenční výuce a minimalizovat rychlost šíření nákazy.

      Ještě jednou Vám přeji dobrý začátek roku a pevné zdraví,

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání)
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení