• Přihlašování do šk. družiny na šk. rok 2022/2023
     • Přihlašování do šk. družiny na šk. rok 2022/2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      také v novém školním roce bude v provozu školní družina pro žáky 1. - 5. ročníku naší školy.

      Provoz příslušného oddělení školní družiny začíná po skončení vyučování v daném ročníku, resp. po obědě ve šk. jídelně, pokud ji žák navštěvuje, a končí nejpozději v 17 h, kdy je nutné žáka vyzvednout nebo mu povolit samostatný odchod.

      Přihlášku je možné vyplnit pouze elektronicky na tomto odkazu, a to do 01.09.2022 12:00. Zápis nebude probíhat fyzicky v den zahájení školního roku.

      01.09.2022 v odpoledních/večerních hodinách Vám na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce odešleme potvrzení o přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je kapacita školní družiny. V případě vyššího počtu žádostí, než je kapacita šk. družiny, budou přednost dostávat žáci z nižších ročníků, jejich sourozenci a děti zaměstnanců školy. V ostatních případech bude rozhodovat losování. Ředitel školy může zohlednit závažné sociální a jiné důvody a rozhodnout o přednostním přijetí žáka. Na základě takto stanoveného pořadí budou žáci nad kapacitu školní družiny zařazeni na seznam náhradníků a bude jim místo nabídnuto, pokud se kapacita uvolní či navýší.

      Následně Vám začátkem září přijde avízo k platběPlatba za ŠD činí 400,- Kč/měsíc a platí se za každý započatý měsíc, na který je žák do šk. družiny přihlášen. Povinnost platby zaniká až v měsíci následujícím po odhlášení žáka (např. odhlášen 01.10., povinnost platby na říjen vzniká, ale odhlášen 30.09., povinnost platby na říjen již nevzniká). Platba se provádí v měsíčním předstihu, a to do 20. dne předcházejícího měsíce, v září se provádí platby dvě (za září a na říjen).

      Upozorňujeme, že v čase 13:00 - 14:30 nebude možné vyzvednout žáka, neboť probíhá hlavní program školského zařízení. Toto opatření se netýká předávání žáků na kroužky.

      V případě závažného narušování fungování školní družiny může být žák rozhodnutím ředitele školy ze školní družiny dočasně nebo trvale vyloučen.

      Provoz školní družiny začíná od 02.09.2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Harmonogram začátku šk. roku 2022/2023
     • Harmonogram začátku šk. roku 2022/2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      již 01.09.2022 začne nový šk. rok. V minulém týdnu jsme s pg. sborem a týmem vedení školy vše naplánovali, a tak Vám nyní představujeme organizaci jeho začátku.

      1. září

      • slavnostní zahájení nového šk. roku
      • žákům budou oznámeny rozvrhy na 1. pololetí (změny vyhrazeny)
      • žáci se seznámí se školním řádem
      • je přerušen provoz školní družiny a školní jídelny

      Žáci 2. - 9. ročníku

      • zahájí šk. rok ve svých kmenových učebnách v 8:10
      • přestupující žáci a žáci z Ukrajiny (dle Lex Ukrajina), kteří naši školu ještě nenavštěvovali, se dostaví v 7:50 na ředitelství školy (kancelář na staré budově), kde si je převezmou třídní učitelé
      • výuka končí po 1. výukové hodině, příp. mírně později po skončení úvodního programu třídního učitele; tím je ukončen také pedagogický dohled nad žáky
      • 1. školní den se žáci nepřezouvají, šatnami pouze prochází

      Žáci 1. ročníku a jejich rodiče / zákonní zástupci

      • v Babicích se shromáždí v 8:10 ve své třídě, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky
      • v Mukařově se shromáždí !!! POZOR !!! v 9:05 !!! POZOR !!! u vstupu do staré budovy u šachovnice, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky (v případě chladnějšího počasí s tímto počítejte při volbě oblečení; v případě nepříznivého počasí budete směřováni na jiné místo); následně se přesunou se svými třídními učiteli do učeben
      • při slavnostním zahájení se žáci a zákonní zástupci také dozví, do které třídy byli zařazeni a kdo bude jejich třídní učitelkou
      • Žáci obdrží "výbavu pro prvňáčka" od školy, jak byla avizována, opatřete je proto školní taškou (aktovkou), aby si mohli věci odnést
      • po skončení si rodiče odvádí své děti ze školy (popř. mohou své dítě vyfotografovat ve třídě apod. - toto je věc dohody s třídní učitelkou a příp. dalšími rodiči)
      • žáci přihlášení ke šk. stravování obdrží od třídních učitelů čip do školní jídelny - rodiče / zákonní zástupci proti němu složí platbu 120,- Kč (prosíme, mějte připraveno přesně)

      2. září

      • od tohoto dne se již všichni žáci přezouvají, příp. odkládají oblečení v šatnách
      • rodič žáka 1. ročníku mu může pomoci v šatně a doprovodit ho do třídy, kde se ním rozloučí a opustí školu
      • probíhá den s třídním učitelem
       • Výuka na 1. stupni: 4 výukové hodiny
       • Výuka na 2. stupni: 5 výukových hodin
      • žákům bude oznámeno zařazení do skupin AJ, 2. cizího jazyka a M na základě rozřazovacích testů z konce šk. roku 2021/2022
      • bude zahájen provoz školní jídelny a školní družiny
      • vzhledem k jednotnému konci všech ročníků každého stupně může dojít k prodlevám při výdeji stravování ve šk. jídelně; žáci přijatí do šk. družiny jsou převzati z oběda do družiny

      5. září

      • od tohoto dne výuka probíhá podle rozvrhu
      • rodič žáka 1. ročníku se s ním rozloučí nejpozději před budovou, do školy již nevstupuje

      6. září

      • během 7. a 8. výukové hodiny bude žákům 8. a 9. ročníku představena nabídka povinně volitelných předmětů
      • do pátku 09.09.2022 si budou moci zvolit, který povinně volitelný předmět budou navštěvovat (za tím účelem zveřejníme zvláštní formulář) - uvedou pořadí dle svých preferencí a v závislosti na kapacitě a posouzení vyučujících budou zařazeni
      • od dalšího, příp. přespříštího týdne (střídání sudých a lichých týdnů) bude zahájena výuka těchto předmětů dle rozvrhu

       

    • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku s pobytem v Babicích 29.08.2022 od 17:00
     • Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku s pobytem v Babicích 29.08.2022 od 17:00

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žáci s pobytem v Babicích, kteří byli přijati do 1. ročníku, budou navštěvovat detašované pracoviště Babice.

      Vzhledem k místním specifikům proběhne ještě před zahájením šk. roku informační schůzka.

      Termín: PO 29.08.2022 od 17:00

      Místo: 1. patro babické školy

      Program:

      • seznámení s p. tř. učitelkou a p.družinářkou
      • informace o provozu šk. jídelny - výdejny a šk. družiny
      • adaptační měsíc září – organizace a obsah výuky, diskuse…

      Na všechny se těšíme!

      Tým DP Babice

    • Přihláška ke stravování ve šk. roce 2022/2023 + žádost o vratku
     • Přihláška ke stravování ve šk. roce 2022/2023 + žádost o vratku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      se začátkem nového školního roku je zapotřebí provést také nové přihlášení ke školnímu stravování.

      Připravili jsme pro Vás souhrnný text na stránce šk. jídelny, ze kterého vytahuji základní změny

      • !!! POZOR ZMĚNA PLATEB !!! - PROVEĎTE PŘENASTAVENÍ TRVALÝCH PŘÍKAZŮ
       • zavádíme specifický symbol pro ŠJ: 123
       • upravujeme variabilní symbol do 4místné podoby (poslední 4 čísla původního VS), aby byl shodný s ID osoby v EduPage
       • v září proběhnou 2 platby (za září a na říjen)
       • na září budete proto moci objednávat, i když ještě nebude uhrazena platba
       • do 11.09. budou ještě započteny platby dle starých pravidel, po té budou platby ve špatném tvaru vraceny
      • s ohledem na nárůst cen potravin jsme také museli přistoupit ke zvýšení ceny obědů, resp. svačin, a to o 20 %, resp. 25 %
      • původní záloha na čipy bude nevratná z hygienických důvodů a pro jejich opotřebení i zkrácení záruky pro případného dalšího uživatele
      • čipy prvňáčkům, resp. jejich rodičům vydá třídní učitelka 1. září (vezměte si s sebou přesně 120,-)
      • další pokyny pro prvňáčky jsou v odkazovaném textu

      Přihlášení proveďte vyplněním formuláře, a to do 25.08.2022. Později již pouze e-mailem nebo telefonicky dle pokynů na str. šk. jídelny.

      Ať Vám i v novém šk. roce chutná!

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Info o stavu přijímání UA žáků
     • Info o stavu přijímání UA žáků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků z UA,

      na základě Vašich žádostí o přijetí do ZŠ Mukařov zřizovatel schválil navýšení kapacity školy ve smyslu Lex Ukrajina.

      Nyní čekáme na formální potvrzení ze strany MŠMT o navýšení kapacity školy.

      Jakmile toto budeme mít potvrzené, všichni žáci s nahlášeným pobytem ve spádovém obvodu školy, tj. v Mukařově (Mukařov, Srbín, Žernovka) a Babicích, kteří již podali žádost, budou přijati.

      Můžete se tedy již těšit a začít připravovat na nový školní rok v naší škole.

      Doporučujeme pro toto období využít také kurzy češtiny např. v Kulturním a komunitním centru Mukařov.

      Hezkou druhou polovinu prázdnin Vám přeje

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Prázdninový provoz školy
     • Prázdninový provoz školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v průběhu prázdnin bude škola pro žáky i rodičovskou veřejnost uzavřena. Ve škole bude probíhat pouze údržba, rekonstrukce, malování, stěhování apod.

      Pokud nás budete potřebovat kontaktovat, můžete na e-mailu skola@zsmukarov.cz. S ohledem na to, že prakticky všichni čerpáme dovolenou, počítejte až s 3týdenními lhůtami pro odpovědi.

      Po dobu hlavních prázdnin až do 19.08.2022 nebudou drženy služby na školním telefonu. Zmeškané hovory nebudou navolávány zpět.

      Nevyzvednutá vysvědčení si bude možné vyzvednout po předchozí domluvě od 22.08.2022.

      Rozhodnutí ve věci zápisu dle Lex Ukrajina budou vydána do 18.07.2022, v případě nedostatečné kapacity pro spádové uchazeče budou řízení přerušena, resp. lhůta pro vydání rozhodnutí prodloužena až do navýšení kapacity dle Lex Ukrajina, které je již v běhu.

      Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky budou vydávána ve standardní lhůtě od doplnění všech podkladů.

      Přejeme Vám hezké prázdniny!

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • Doporučená výbava prvňáčků
     • Doporučená výbava prvňáčků

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na Vaše dotazy uveřejňujeme seznam pomůcek pro prvňáčky. Seznam je rozdělen na dvě části, abyste věděli, co bude dětem pořizovat škola a co tedy nemusíte shánět Vy.

      A) Pomůcky, které pořídí škola

      • grafitové tužky
      • pastelky
      • gumovací pryž
      • ořezávátko se zásobníkem
      • mazací tabulka
      • popisovače na mazací tabulku
      • fixy
      • malé pravítko
      • nůžky zakulacené
      • sešity (20 a 16 mm linka)
      • sešity s pomocnými linkami
      • úkolníček
      • sada školních písmen a číslic
      • ubrus
      • podložka na modelování
      • permanentní fix černý
      • vodovky
      • kelímek na vodu
      • štětce – sada
      • hadřík
      • voskovky
      • plastelína
      • tekuté lepidlo
      • tuhé lepidlo
      • lepicí páska
      • barevné papíry měkké – sada

      ----------------------------------------------------

      • tempery – sada – pro třídu 0,5 l
      • černá tuš – do dvojice
      • přírodní provázek – 5 balíčků
      • špejle  10 balíčků/třída
      • krepové papíry  sada/třída
      • čtvrtky A4, A3

      B) Doporučená výbava, kterou si pořizuje žák (rodina)

      Všichni

      • aktovka
      • penál
      • přezůvky v látkovém sáčku
      • cvičební úbor v textilním sáčku nebo tašce – tričko, trenýrky/šortky, tepláková souprava, sálová obuv (tenisky, cvičky apod.) + tenisky na hřiště
      • kapsář k zavěšení na lavici (pouze Mukařov; např. takovýto)
      • papírové kapesníky v krabici
      • obaly na učebnice a sešity
      • blok náčrtníku A4
      • rychlovazač A4 s kovovými kroužky (hřbet 20 mm) + 20 ks zakládacích obalů "U" A4 (eurofolií)
      • krabička + látkový ubrousek na svačinu + láhev na pití
      • zástěra nebo košile na převlečení

      Jen v Mukařově

      • tenisový míček a švihadlo
      • kufřík na VV (klasický, krabice se nevejdou)

      Až po dohodě s třídní učitelkou

      • desky na písmenka a číslice
      • pero
    • 1. Mukařovská školní olympiáda dětí a mládeže 28. - 29.06.2022
     • 1. Mukařovská školní olympiáda dětí a mládeže 28. - 29.06.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      v rámci podpory pohybové aktivity žáků a posilování smyslu pro fair play a olympijské hodnoty proběhne ve dnech 28. - 29.06.2022 první ročník Mukařovské školní olympiády dětí a mládeže pod záštitou projektu Českého olympijského výboru.

      Měsíc jsme se na tuto akci připravovali - žáci trénovali individuální i skupinové či týmové disciplíny, učitelé a vedení školy připravovalo logistiku, aby se akce mohl postupně během dvou dnů zúčastnit 2. i 1. stupeň.

      Žáci budou kromě jednotlivých disciplín, kde mohou získat medaile / poháry a diplomy, soutěžit také o Putovní pohár ředitele školy pro 1. a 2. stupeň.

      Letošní ročník pojímáme jako pilotní, abychom do příštích let organizaci akce vyladili k dokonalosti. Z toho důvodu ji zatím nepořádáme jako veřejnou. Zároveň stále platí, že jak víte, máme velmi omezené možnosti pro případ nepřízně počasí.

      Přesto, pokud máte zájem a čas, bychom Vás rádi pozvali alespoň na slavnostní zahájení, a to v ÚT 28.06.2022 v 8:10 - cca 9:00, kdy proběhne

      • slavnostní nástup
      • zahájení her, vč. zapálení olympijského ohně, vyvěšování vlajek, hymny atd.
      • letos mimořádně: představení loga školy

      Pokud byste se chtěli zúčastnit, bude Vám vyhrazen prostor na louce za cestou protínající areál a u výjezdu z areálu. V prostoru "trojúhelníku" cest budou seřazeni žáci, proto do něj prosíme nevstupujte a ani zde neparkujte.

      Držme si palce s počasím, pěsti sportovcům a těšíme se na Vás!

      Tým pořadatelů

       

    • Užívání nikotinových sáčků žáky
     • Užívání nikotinových sáčků žáky

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      mezi žáky na 2. stupni pozorujeme zvýšený zájem o nikotinové sáčky.

      Někteří žáci je vnáší do školy, pravděpodobně je i užívají, předpokládáme, že tak činí i mimo školu, někteří možná i v domácnostech. Jedná se o fenomén, který aktuálně řeší většina škol. Užívání těchto sáčků může vést v případě předávkování k náhlé nevolnosti, mdlobám atd. Z dlouhodobého hlediska je jejich užívání rizikové pro rozvoj závislosti. Více informací např. na iRozhlas nebo v rozhovoru s adiktologem Adamem Kulhánkem, Ph.D. na DVTV.

      Z hlediska šk. řádu se jedná o porušení zákazu vnášení, přechovávání a příp. užívání návykových látek.

      Učitelé žáky ještě před prázdninami poučí o možných rizicích a rozporu se šk. řádem, přesto apelujeme také na Vás, abyste u dětí toto rizikové chování monitorovali a také s nimi na toto téma pohovořili.

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Částečný zákaz parkování v areálu 27.-29.06.
     • Částečný zákaz parkování v areálu 27.-29.06.

     • Vážení motoristé,

      z důvodu přípravy a realizace Mukařovské školní olympiády dětí a mládeže bude platit zákaz parkování motorových vozidel v areálu školy před starou a novou budovou (trojúhelník kolem lípy) a u vstupu do staré budovy, a to následovně:

      • PO 27.06. 8:10 - 12:00
      • ÚT 28.06. 8:10 - 16:00
      • ST 29.06. 8:10 - 16:00

      Vjezd do areálu pro vysazení žáků před 8:10 bude umožněn.

      Děkujeme za pochopení, je to v zájmu zajištění bezpečnosti žáků i Vašich vozů.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku
     • Změna organizace výuky, provozu školní družiny a školní jídelny na konci šk. roku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

       

      s ohledem na konec školního roku bude výuka organizována následovně:

      • v týdnu 20. - 24.06.2022 probíhá výuka dle rozvrhu s výjimkou ÚT 21.06., kdy výuka končí nejpozději 6. výukovou hodinu dle rozvrhu (odpadá 7. vh a následující)
      • ve dnech 27. - 29.06.2022 probíhá program s třídními učiteli a výuka končí poslední hodinou před obědovou přestávkou (vyučování po obědové pauze odpadá) s výjimkou konání Školní olympiády dětí a mládeže ZŠ Mukařov, kdy vyučování (sportovní program) bude probíhat odlišně pro 1. a 2. stupeň 
       • 28.06. - 2. stupeň končí v 15:00 (počítejte s možností protáhnutí závěrečného ceremoniálu do 15:30)
       • 29.06. - 1. stupeň končí v 15:00 (počítejte s možností protáhnutí závěrečného ceremoniálu do 15:30); tato změna platí i pro žáky 2. stupně, kteří budou pomáhat se zajištěním akce
       • v obou dnech konání školní olympiády bude jednotný oběd formou hamburgeru a tortily, k dispozici bude polévka
       • v případě nepříznivého počasí bude program upraven a změna ohlášena
      • 30.06. vydávání vysvědčení
       • výuka končí po 1. výukové hodině, resp. po vydání vysvědčení
       • ranní školní družina bude zajištěna
       • provoz školní jídelny a odpolední školní družiny je přerušen
      • v době letních prázdnin (01.07. - 31.08.) je provoz školní družiny a školní jídelny přerušen
      • Školní rok 2022/2023 začíná 01.09.2022
       • zápis do školní družiny a přihlášky do školní jídelny budou probíhat výhradně elektronicky ve dnech 29. - 31.08.2022 (pořadí podání přihlášek nehraje roli při jejich posuzování) a pokyny budou uveřejněny samostatně na konci prázdnin
       • 1. ročník
        • pokyny k slavnostnímu zahájení povinné školní docházky budou uveřejněny na konci prázdnin
        • pokyny pro výbavu žáků budoucího 1. ročníku budou uveřejněny samostatně do konce šk. roku (obecně doporučujeme výbavu pořizovat až ke konci prázdnin, kdy probíhá mnoho výhodných akcí, část výbavy dostanou žáci od školy - vše bude upřesněno)
       • pokyny pro výbavu žáků vyšších ročníků nebudou zveřejňovány, neboť jsou obdobné tomu, co již žáci znají. Speciální pomůcky (kružítka, úhloměry atd.) upřesní na začátku šk. roku třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.
       • 01.09. bude výuka končit pravděpodobně po 1. výukové hodině, resp. po proběhnutí všech potřebných úkonů; provoz školní družiny a školní jídelny je tento den přerušen
       • 02.09. proběhne den s třídním učitelem v době do obědové přestávky dle nového rozvrhu, který bude žákům a zákonným zástupcům oznámen 01.09.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Office a provozní manažer*ka
     • Office a provozní manažer*ka

     • Máte rádi ve věcech pořádek, je Vám blízká administrativa, finance, role nákupčího, ale umíte i řídit tým provozních zaměstnanců (údržba, úklid, kuchyně) a nebojíte se ani správy nemovistostí? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás!
    • Učitel*ka 1. stupně
     • Učitel*ka 1. stupně

     • Rádi pracujete s menšími dětmi, záleží Vám na dobrém klimatu třídy, chcete pomoci každému dítěti rozvinout klíčové kompetence a být při své práci značně autonomní?  Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.

    • Vedoucí vychovatel*ka školní družiny
     • Vedoucí vychovatel*ka školní družiny

     • Rádi pracujete s dětmi 6–12 let, chcete významně ovlivnit směřování školní družiny, umíte vést tým kolegyň, vymýšlíte zábavný a zároveň vzdělávací program, rádi trávíte čas venku, záleží Vám na dobrém klimatu skupiny? Pak je tato pozice vhodná právě pro Vás.
    • Přijímání žáků hromadně vysídlených z Ukrajiny do vyšších (2. - 9.) ročníků 2022 / 2023
     • Přijímání žáků hromadně vysídlených z Ukrajiny do vyšších (2. - 9.) ročníků 2022 / 2023

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků vyšších ročníků (2. - 9.), kteří byli hromadně vysídleni z Ukrajiny

      a kteří

      • v současnosti ještě nejsou zapsáni do základní školy, ale pouze navštěvují adaptační skupiny apod.,
      • plánují zůstat v ČR i v následujícím šk. roce
      • mají u Ministerstva vnitra ​​​​​​​nahlášený ​​​​​​​pobyt ve spádovém obvodu školy (Mukařov, Babice)

      Od nového šk. roku se na Vaše děti bude vztahovat povinnost plnění povinné šk. docházky (v ČR musí mít každý absolvováno 9 let).

      Shrnujeme pro Vás proto základní informace, jak postupovat:

      1. Vyplníte Zadost_o_prijeti_ditete_k_zakladnimu_vzdelavani_UA.doc
      2. Doložíte přílohy
       1. kopie (stačí neověřená) rodného listu dítěte nebo jeho cestovního pasu a
       2. kopie (stačí neověřená) povolení k pobytu na území ČR (vízum)
      3. Tuto vyplněnou žádost podáte nejlépe v období 13. - 17.06.2022 jedním z následujícíh způsobů
       1. Osobně v sekretariátu školy po předchozí domluvě na tel. 731 449 243
       2. Doporučeně poštou (rozhoduje datum podacího razítka, nutno podepsat) na adresu: Základní škola Mukařov, příspěvková organizace, Školní 88, 251 62 Mukařov
       3. Datovou schránkou (s jednoznačnou identifikací odesílatele) na ID: tqtmp2q
       4. E-mailem s uznatelným el. podpisem dle nařízení eIDAS na adresu: podatelna@zsmukarov.cz, příp. doplnění v listinné podobě do 5 dnů

      Následně budou všechny žádosti zkontrolovány co do úplnosti i správnosti.

      S ohledem na to, že do školy lze podle kapacity zapsané ve Školském rejstříku v tuto chvíli přijmout 0 žáků, bude situace projednána zřizovatelem školy a s jeho souhlasem následně podána žádost o dočasné a mimořádné navýšení kapacity školy dle § 7 z. č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina). Do vyřešení této žádosti Vám bude řízení přerušeno a pak vydáno rozhodnutí.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel


  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení