• Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022
     • Zrušení odpolední výuky a uzavření školní jídelny 31.01.2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí strávníci,

      s politováním Vám musíme oznámit, že z důvodu karantény bude v pondělí 31.01.2022 uzavřena školní jídelna.

      Nebudeme vydávat obědy ani svačiny.

      Z toho důvodu rušíme v pondělí 31.01.2022 odpolední výuku (tzn. veškerou výuku po obědové pauze příslušné třídy).

      Žáky, kteří navštěvují školní družinu, proto vybavte svačinami navíc. Pokud můžete, vyzvedněte si je dříve / udělte písemný souhlas (mail/SMS/EduPage třídnímu učiteli) s jejich samostatným odchodem po vyučování / dříve než obvykle.

      Mrzí nás, pokud Vám vzniklá situace způsobí komplikace, bohužel však není v našich silách zajistit náhradu celého týmu. Věříme, že to bude pouze tento jeden den, a tak to společnými silami zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí
     • Plán schůzek žákovského parlamentu na 2. pololetí

     • 15.02. oba stupně

      22.02. oba stupně

      01.03. oba stupně

      08.03. první stupeň

      15.03. druhý stupeň

      22.03. oba stupně

      29.03. první stupeň

      05.04. druhý stupeň

      12.04. oba stupně

      19.04. první stupeň

      26.04. druhý stupeň

      03.05. oba stupně

      10.05. první stupeň

      17.05. druhý stupeň

      24.05. oba stupně

      31.05. první stupeň

      07.06. druhý stupeň

      14.06. oba stupně

      21.06. oba stupně

    • Zápis do 1. tříd - předběžná informace
     • Zápis do 1. tříd - předběžná informace

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků budoucích 1. ročníků,

      protože se nám začínají scházet dotazy související s výběrem školy a zápisy, shrnujeme předběžné informace:

      • ZŠ Mukařov je spádovou školou pro Mukařov a Babice
      • zápis proběhne 12.04. 13-19 h - upřesňující informace vč. rozpisu ještě zveřejníme ve zvláštním příspěvku
      • kdo se nezúčastní prezenční formy zápisu, bude mít možnost podat zápisový lístek do 19.04. (včetně)
      • den otevřených dveří proběhne 24.03. 8:10 - 16:00 (bližší informace ve zvláštním příspěvku)

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Co hlásit + princip karantén a testování od 31.01. (AKTUALIZACE 29.01. červeně)
     • Co hlásit + princip karantén a testování od 31.01. (AKTUALIZACE 29.01. červeně)

     •  Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      v návaznosti na změnu MO MZČR k testování ve školách a pokynu pro nařizování karantén shrnujeme, co se mění od pondělí 17.01.2022 (přesné podmínky ale vždy individuálně stanoví KHS) a od pondělí 31.01.2022.

      1. Samotestování RAT bude probíhat jen 1x / týden, a to 1. vh v pondělí (případně jindy při prvním příchodu do školy) a vztahuje se na všechny žáky bez ohledu na očkování. Nahradit je lze nadále pouze testy z odběrových míst: PCR- do 72 h a POC- do 24 h. Žáci, kteří prodělali covid-19 a prokáží se potvrzením o PCR+ (Tečka / Listina od KHS) ne starším 30 dnů, se netestují. Žáci s pozitivním RAT musí následně podstoupit konfirmační PCR test jako doposud, žádanku by Vám  měl zaslat automaticky systém KHS do 24 hodin.
      2. V případě kontaktu s pozitivní osobou bude všem žákům bez ohledu na očkování nebo prodělanou nemoc nařízena karanténa a celá třída přejde na distanční vzdělávání.
      3. Karantény budou nařizovány na 5 dnů od posledního kontaktu s PCR+ osobou, ale nově nebudou zakončovány povinným PCR testem (PCR testem lze ovšem karanténu ukončit dříve).
      4. Pokud se během 5denní karantény projeví příznaky, nastupuje povinnost PCR testu.
      5. V případě pozitivního PCR testu (nejen konfirmačního, ale každého, který dítě obdrží) máte povinnost neprodleně e-mailem informovat školu (třídní učitel zpravidla jmeno.prijmeni@zsmukarov.cz a ředitel školy lukas.kohoutek@zsmukarov.cz), abychom mohli provést trasování. Uvedení níže uvedených informací najednou bez dalšího doptávání a dohledávání velmi napomáhá zrychlení celého procesu:
      • jméno a příjmení žáka
      • třída
      • rodné číslo
      • datum odběru PCR testu
      • od kdy měl příznaky
      • kdy byl naposledy ve škole
      • kdy byl naposledy ve školní družině
      • telefonický kontakt na Vás

      Velmi doporučujeme, aby žáci při dělených hodinách (jazyky) používali roušky, ideálně respirátory. Respirátor může být po vyhodnocení všech okolností KHS uznán jako dostatečná ochrana a nemusí dojít ke karanténě.

      Nadále platí předchozí opatření jako povinnost nosit ochranu dýchacích cest (roušky, od 15 let respirátory) ve společných prostorách a v pondělí do výsledků samotestů RAT všech přítomných žáků i v učebně, pravidelná dezinfekce rukou, homogenita skupin na obědech (sedí se jen se spolužáky ze třídy), dodržování rozestupu 1,5 m od skupin / jednotlivců z jiných tříd (opět doporučujeme i pro rozsazení při výuce jazyků).

      Nakolik to bude organizačně možné, pro období do jarních prázdnin se budeme snažit zajistit, aby chlapci a dívky z jedné třídy cvičili v TV společně a nemísili se s další třídou.

      Připomínáme také přísný zákaz vstupu osob s příznaky c-19 do školy: zvýšená tělesná teplota, bolest hlavy, nevolnost, ztráta čichu a chuti, rýma, kašel atd. S těmito příznaky je možné vstoupit do školy pouze po prokázání se PCR- do 72 h nebo POC- do 24 h.

      Čekají nás teď pravděpodobně velmi náročné týdny s masivním výskytem varianty omikron a jejich zvládnutí bude záležet na spolupráci nás všech - vedení školy, pedagogů, rodičů a žáků. I když je období uzavírání známek, neposílejte děti ani s lehkými (a zdánlivě banálními) příznaky do školy bez PCR/POC testu a pokuste se případně raději dohodnout na online formě kontaktu/zkoušení atd.

      Děkujeme za dosavadní dobrou spolupráci a věříme, že to opět společně zvládneme.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Otevření školy pro dojíždějící
     • Otevření školy pro dojíždějící

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože přišly mrazivé dny, rozhodli jsme se vyhovět žádosti žákovského parlamentu a s účinností od úterý 11.01.2022 se škola pro žáky, kterým přijíždí autobus dříve, otevírá kromě obvyklého času 7:50 - 8:10 navíc také v intervalu 7:30 - 7:40.

      Otevírá se pouze vchod do šaten budovy A (stará budova) a žáci jsou povinni setrvat na chodbě 1NP staré budovy (před ředitelstvím) na lavičkách pod okny, a to až do zvonění v 7:50, kdy se mohou přesunout do učeben (žáci z budovy B - nové budovy - do svých šaten). Žáci z budovy B jsou povinni si pořádně očistit obuv na rohožích, aby nešpinili chodbu.

      Žáci si mohou v tomto čase číst, používat mobilní telefon (bez zvuku/se sluchátky) atp., obecně být v tichosti a na místě. Po celou dobu platí povinnost mít nasazenou roušku a odstup od žáků z jiných tříd alespoň 1,5 m.

      Žáci tuto informaci obdrželi při pondělních třídnických hodinách a již této možnosti začali využívat.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Screeningové samotestování od 03.01.2022 (aktualizováno 06.01.2022 - důsledky režimu "test to stay" pro školní družinu)
     • Screeningové samotestování od 03.01.2022 (aktualizováno 06.01.2022 - důsledky režimu "test to stay" pro školní družinu)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      dovolte, abych Vám nejprve popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022. Doufám, že jste si kvalitně odpočinuli a prožili uplynulé sváteční dny podle svých představ.

      Nový rok nám kromě nadějí pravděpodobně přinese i další covidovou vlnu v souvislosti s předpokládným masivním šířením varianty omikron. Z toho důvodu MZČR vydalo nové MO, které mění dosavadní podmínky pro screeningové samotestování ve školách a karantény.

      Co je nového?

      • testování bude probíhat vždy první výukovou hodinu v pondělí a ve čtvrtek (čtvrtky zatím jen během prvních dvou týdnů)
      • testovat se budou všichni žáci i zaměstnanci školy (tj. i očkovaní a po prodělaném onemocnění c-19)
      • test lze nahradit pouze dokumentem (vč. aplikace Tečka) prokazujícím negativní test z odběrového místa: AG- do 24 h, PCR- do 72 h
      • "test to stay" (testuj se, abys mohl zůstat) - žáci, kteří byli v kontaktu se screeningově pozitivně testovanou osobou (jde zpravidla o testování ze čtvrtku), mohou nadále chodit do školy, ale musí každý den až do výsledku konfirmačního PCR testu této osoby absolvovat další screeningový test. Zároveň musí mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenu roušku, zachovávat homogenitu skupiny (nemíchat se s ostatními třídami), dodržovat 1,5 m odstup od ostatních žáků mimo svou třídu. Doporučujeme omezit i jejich přítomnost na kroužcích apod.
      • žákům v režimu "test to stay" nebude z organizačních důvodů umožněna přítomnost ve školní družině, pokud je jejich oddělení složeno i z žáků jiných tříd. O nutnosti vyzvednout si dítě po skončení vyučování / písemném souhlasu (SMS, e-mail, EduPage) s jeho samostatným odchodem domů Vás budeme informovat v průběhu dne.
      • v případě pozitivního screeningového testu nebudete muset kontaktovat pediatra ohledně žádanky na konfirmační PCR test, žádanku vygeneruje a zašle automaticky KHS. Pouze při poruše systému by dítě obdrželo klasické papírové potvrzení, se kterým ale můžete jít rovnou na odběrové místo, které přijímá na základě žádanek.

      Na co si dát pozor?

      • nově platí povinnost nahlásit škole (e-mailem skrze třídního učitele a v kopii řediteli školy) pozitivní výsledek PCR testu vašeho dítěte, ať už se jedná o testování ve škole nebo například nákazu v rámci rodiny (hlásí se: jméno a příjmení, třídaden odběru PCR testu, od kdy má dítě příznaky/bezpříznakovost, kdy bylo naposledy ve škole)
      • výsledek konfirmačního PCR testu je nutné nahlásit vždy (pozitivní i negativní)

      Co zůstává v platnosti?

      • zákaz vstupu do školy osobám s jakýmikoli příznaky c-19 (vč. zvýšené teploty, rýmy, kašle - příp. pouze s PCR- testem ne starším 72 h)
      • 4R = ruce (dezinfekce při vstupu i během dne), roušky (ve společných prostorách), rozestupy (alespoň 1,5 m od jiných tříd na chodbách apod.), rozum (minimalizovat rizikové kontakty, chovat se zodpovědně a ohleduplně)
      • po příchodu do tříd si žáci v testovací dny nesundávají roušky až do oznámení výsledku testování
      • pokud se žák v daný den testování neúčastnil, dostaví se při svém prvním příchodu do školy po tomto termínu do kanceláře vedení školy, kde si provede náhradní test
      • žáci, kteří nepodstoupí sceeningové testování nebo se neprokáží příslušným dokumentem, jsou povinni mít nasazenou roušku i během výuky a ve školní družině, nesmí zpívat, musí se převlékat na TV alespoň 1,5 m od ostatních spolužáků, nesmí cvičit v uzavřených prostorách, nesmí používat sprchy, při konzumaci potravin musí sedět v lavici nebo se stravovat na odděleném místě školní jídelny vždy alespoň 1,5 m od ostatních
      • žákům, kteří nepodstoupí screeningové testování, neprokáží se příslušnými dokumenty a odmítnou nosit roušku, nebude umožněna přítomnost ve výuce a jejich absenci bude povinen omluvit zákonný zástupce (pro tuto situaci nevzniká nárok na distanční vzdělávání)
      • žák s pozitivním výsledkem testu / příznaky bude umístěn do izolace do převzetí zákonným zástupcem či jeho písemným (e-mail/SMS/EduPage) souhlasem se samostatným odchodem žáka ze školy
      • od 01.11.2021 je možné čerpat (i zpětně k tomuto termínu) krizové ošetřovné. Ošetřovné je tak možné čerpat po celou dobu pouze na základě čestného prohlášení bez potvrzení od školy či pediatra, a to bez ohledu na to, zda jde o uzavření školy, třídy nebo individuálně nařízenou karanténu dítěte.

      Graficky zpracovaný materiál z dílny MŠMT ke stažení: Letak_pro_rodice.pdf

      Pevně věřím, že nám tato opatření pomohou udržet žáky co nejdéle v prezenční výuce a minimalizovat rychlost šíření nákazy.

      Ještě jednou Vám přeji dobrý začátek roku a pevné zdraví,

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • PF 2022
     • PF 2022

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

      dovolte, abych Vám jménem naší školy popřál pokojné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

      (PF z žákovských prací, technika vodové barvy, suchá jehla)

    • Časové okénko pro objednávku obědů (do 25.12.)
     • Časové okénko pro objednávku obědů (do 25.12.)

     • Milí strávníci,

      připomínáme, že časové okénko pro objednávku obědů je otevřeno do 25.12.

      Zároveň avizujeme, že po dohodě s výborem žákovského parlamentu budou v lednu do jídelníčku zařazeny "experimentální" pokrmy ze světové kuchyně. Nenechte se odradit, ale počítejte, že jedna řada jídel může být hodně netradiční a bude chtít jistou "odvahu". V průběhu ledna s žáky vyhodnotíme, jak jim tato řada jídel vyhovuje, a případně se vrátíme ke klasické "dvojce".

      Pro konzervativní strávníky bude vždy k dispozici i klasická "jednička".

      Přejeme Vám hezké Vánoce ze školní jídelny!

    • Předání výtěžku žákovské vánoční sbírky
     • Předání výtěžku žákovské vánoční sbírky

     • Milí přátelé,

      dnes vám povíme o dětech, které se potýkají se zdravotním handicapem. V regionálně blízkém Dětském centru Chocerady žijí děti, které potřebují nepřetržitou péči dospělých. Když se o této skutečnosti dozvěděli žáci ze Základní školy Mukařov, rozhodli se, že pomohou, a to zvlášť, když se blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

      Na schůzi žákovského parlamentu jsme přemýšleli nad tím, komu bychom v tento sváteční čas mohli udělat tu největší radost. A zároveň abychom si i my uvědomili, komu je třeba pomáhat. Museli jsme si odpovědět na otázku: "Kdo ze všech má největší radost z Vánoc?" Odpověď byla jasná: "Přece děti!" Následně jsme hledali různé cesty, jak pomoci dětem, které se potýkají s nějakou životní situací, se kterou nemáme žádné zkušenosti. Po konzultaci s Dětským centrem jsme se proto rozhodli uspořádat mezi spolužáky dobrovolnou vánoční sbírku na potřebné terapeutické a hygienické pomůcky pro děti z regionálně blízkého Dětského centra Chocerady. Tyto pomůcky děti skutečně potřebují pro zkvalitnění svého života.

      Spolužáci z naší školy mají srdce na pravém místě, a tak místo toho, aby si koupili čokoládu, brambůrky a bonbony za své kapesné, rozhodli se o tyto peníze podělit právě s potřebnými dětmi. Většina z nás si šetří drobné od svých rodičů a babiček, které dostáváme za pěkné známky ve škole či za dobře vykonané domácí práce, ať už v domácnosti nebo na zahradě. Pro nás ale bylo v této době důležitější zareagovat právě na potřeby druhých a ukázat, že i my máme možnosti, jak jim pomoci.

      Proto jsme s obrovskou radostí spolu s paními koordinátorkami a panem ředitelem online předali centru prostřednictvím p. Dr. Biskupa, ředitele DC Chocerady, dárkový šek v hodnotě 22 246 Kč.

      Výbor žákovského parlamentu

    • Vyhlášení školních kol olympiád 2021/2022 (ČJ, D, Z)
     • Vyhlášení školních kol olympiád 2021/2022 (ČJ, D, Z)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

      po Novém roce nás čeká řada klání v disciplínách český jazyk, dějepis a zeměpis.

      Zájemci se mohou přihlásit u příslušných vyučujících.

      Pokud vnímáte, že má Vaše dítě nadání pro daný obor či se mu v něm daří a má o něj zájem, neváhejte ho povzbudit, ať se přihlásí. Zkušenost s olympiádami může podpořit budoucí nasměrování dítěte při volbě střední školy a odstartovat jeho budoucí odbornou kariéru.

      Všem zájemcům přejeme hodně štěstí!

       

      Zeměpisná olympiáda (Mgr. Martina Jakobová)

      Školní kolo: leden 2022

      kategorie A pro 6. ročník

      kategorie B pro 7. ročník

      kategorie C pro 8. a 9. ročník

      23.2.2022 on line přes IS MUNI (Masarykova univerzita Brno)

       

      Dějepisná olympiáda (PhDr. Filip Satrapa)

      Školní kolo: 7. – 21.1.2022

      Kategorie pro 8. a 9. ročníky

      Úspěšný řešitel 60%

      Do okresního kola postupují 3 žáci.

      22.-25.3. okresní kola

       

      Olympiáda v českém jazyce (Mgr. Zuzana Zmrhalová)

      Leden 2022

      Kategorie I pro 8.a 9. ročníky

      Do okresního kola postupují 2 žáci

      Okresní kola 28.- 31.3.2022

    • Změna organizace výuky 22.12.2021
     • Změna organizace výuky 22.12.2021

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      ve ST 22.12.2021 před zahájením vánočních prázdnin (23.12. - 02.01.), kdy budou probíhat třídní besídky, dojde právě z těchto důvodů ke změně organizace výuky, a to následovně:

      • výuka na 1. stupni bude probíhat 1. - 4. vh (celá výuka laděna vánočně)
      • výuka na 2. stupni bude probíhat 1. - 5. vh (poslední dvě hodiny s třídním učitelem)

      Po skončení výuky mohou žáci přihlášení ke stravování jít na oběd. Za tímto účelem je vytvořen rozpis nástupů na obědy, aby nedocházelo ke vzniku dlouhých front. Počítejte tedy s tím, že se Vaše děti mohou na obědu zdržet.

      Provoz školní družiny zůstane beze změny, tedy skončí v 17 h a opět bude obnoven 03.01.2022.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Žákovský parlament pořádá vánoční sbírku pro děti s handicapem
     • Žákovský parlament pořádá vánoční sbírku pro děti s handicapem

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      žáci shromáždění v žákovském parlamentu navázali prostřednictvím školy spolupráci s regionálně blízkým Dětským centrem Chocerady pro zdravotně znevýhodněné děti, které se také těší na Ježíška.

      Žákovský parlament se proto rozhodl uspořádat mezi spolužáky dobrovolnou vánoční finanční sbírku na potřebné terapeutické a hygienické pomůcky pro tyto své vrstevníky. Někoho možná překvapí, že nepůjde o hračky. Po konzultaci s Dětským centrem jsme se ale rozhodli podpořit ne to, co my bychom intuitivně očekávali, ale co děti v centru skutečně potřebují pro zkvalitnění svého života. Učíme se tak vnímat potřeby druhých a reagovat na ně. Předjednána je také návštěva centra, až to protiepidemická situace dovolí, abychom více porozuměli tomu, co život s handicapem obnáší a jakými dalšími cestami můžeme ostatním lidem pomáhat.

      Příspěvky by měly mít povahu "almužny", tedy něčeho, co si žáci ušetří ze svých peněz (kapesného, dárků apod.), na co si sami "vydělají" (např. pomocí navíc v domácnosti, na zahradě atd.) a o co se rozhodnou rozdělit s těmito dětmi. Pokud jako rodiče budete chtít aktivitu podpořit ještě něčím navíc, budeme moc rádi.

      Všem dárcům předem děkujeme

      Koordinátorky ŽP

    • Povinnost nahlašovat škole PCR+ žáky (od 03.01.2022)
     • Povinnost nahlašovat škole PCR+ žáky (od 03.01.2022)

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      nebude to pro Vás novinka, neboť i v minulosti probíhala spolupráce při nahlašování PCR+ výsledků dětí dobře, za což Vám velmi děkuji. Ušetřili jsme si tak mnoho komplikací, předešli ještě většímu šíření nákazy a věřím, že tak přispěli i k tomu, že se škola nemusela dočasně zavřít. V této souvislosti patří velké poděkování všem pedagogům, kteří pomohli se "suplováním" a zástupy za nemocné kolegy nad rámce svých povinností, i těm kolegům, kteří ač sami v karanténě či izolaci, učili distančně a poskytovali přípravy na výuku ostatním.

      Od 03.01.2022 bude toto i formalizováno MO MZČR z 13.12.2021 v čl. VIIa.1:

      "Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu."

      Pro zjednodušení doporučujeme hlásit každý PCR+ výsledek žáka třídnímu učiteli, který zanese tuto informaci do evidence pro pravidelné testování a dle platných nařízení tak dítě jednak nebude muset po 180 dnů absolvovat pravidelné screeningové testování, jednak nebude trasováno v případě kontaktu s PCR+ osobou. (Toto platí jen pro kontakt ve škole, pro kontakt v domácnosti jsou jiná pravidla.) Zároveň TU tuto informaci postoupí vedení školy, které ve spolupráci s KHS provede vyhodnocení rizikovosti kontaktu a následné trasování.

      Novinkou bude také automatické vystavování žádanek na konfirmační PCR testy v případě pozitivního výsledku screeningového testování ve škole. Pokud vše bude fungovat, jak je slíbeno, nebudete muset opatřovat žádanku přes pediatra, ale přijde Vám automaticky od KHS.

      Pevně věřím, že po Novém roce bude situace klidnější i přehlednější, než byla na podzim.

      Děkujeme za spolupráci

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

    • !!! OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!
     • !!! OMEZENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!

     • Vážení strávníci,

      z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců školní jídelny jsme i přes veškerou snahu, brigádníky atd. nuceni omezit provoz šk. jídelny.

      Od zítřka, tj. 14.12.2021 do konce kalendářního roku proto

      • rušíme svačiny
      • budeme vařit pouze jedno jídlo, které může být odchylné od jídelníčku (dle složitosti přípravy a přítomného personálu)

      Pokud máte ve svém okolí kuchaře / pracovníka s gastrozkušeností, budeme rádi za zprostředkování kontaktu.

      Omlouváme se za způsobené komplikace, udělali jsme vše pro to, abychom zajistili alespoň jedno teplé jídlo pro žáky a nemuseli jídelnu dočasně uzavřít.

      Děkujeme za pochopení

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • Schola Pragensis 2021 online
     • Schola Pragensis 2021 online

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

      vzhledem ke covidovým omezením letos probíhá přehlídka středních škol v Praze Schola Pragensis online.

      Pokud stále váháte a hledáte vhodnou stření školu, pak můžete navštívit stránky scholapragensis.eu.

      Doporučeno výchovnou poradkyní Mgr. Kamilou Volíkovou.

  • Kontakty

   • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
   • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
   • +420 731 449 243
   • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
   • 2701980426/2010
   • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
   • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
   • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
   • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
   • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
   • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
   • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
  • Přihlášení