• Stanovisko ředitele k některým dezinformacím o škole
     • Stanovisko ředitele k některým dezinformacím o škole

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, občané Mukařova,

      v posledních dnech a týdnech byla škola vystavena enormnímu tlaku formou anonymních udání a stížností, které byly zasílány Radě obce Mukařov, coby zřizovateli školy, starostovi, zastupitelstvu i kontrolním orgánům. Další dezinformace pak šířilo několik konkrétních osob formou příspěvků na sociálních sítích, e-maily a ústním podáním. Situace vygradovala do té míry, že považuji za svou povinnost seznámit Vás s některými fakty, s nimiž bylo účelově manipulováno v neprospěch školy a jejího vedení. Níže podávám souhrn nejzávažnějších pomluv, se kterými jsem byl konfrontován.

      1. Ze školy odešli učitelé s pedagogickým vzděláním a není zajištěna kvalita výuky

      Od ledna 2021 (tedy po rezignaci bývalé ředitelky) odešlo ze školy 10 učitelů, z toho 6 s VŠ pedagogickým vzděláním a 4 se SŠ vzděláním. Polovina z nich byla rodinně či funkčně svázána s bývalým vedením.

      V následujícím období bylo přijato 21 učitelů, z toho 8 s VŠ pedagogickým vzděláním, 7 s VŠ vzděláním, 4 s Bc. vzděláním, 1 diplomovaný specialista a 1 se SŠ vzděláním. Z nich odešel pouze 1 s VŠ pedagogickým vzděláním, a to z rodinných důvodů. Dvojnásobný počet učitelů je dán tím, že ve škole bylo vysoké množství tzv. fixních přespočetných hodin (většina učitelů učila více než povinných 22 h/týden), zavedli jsme dělenou výuku anglického jazyka, tandemovou výuku (2 učitelé v hodině) a umožnili práci na částečné úvazky. Z konzultací s jinými řediteli, kteří v obdobném rozsahu měnili systém řízení a organizace práce ve škole, vyplynulo, že v průběhu prvních 3 let po takto zásadní změně zpravidla dochází k přirozené obměně cca. 2/3 sboru.

      2. Zaměstnancům bylo zakázáno navštěvovat lékaře

      S ohledem na to, že u některých zaměstnanců byla zvýšená míra využívání „propustek“ z důvodu návštěvy lékaře v pracovní době (vč. přímé pedagogické činnosti), upozornil jsem všechny zaměstnance na ustanovení zákoníku práce, který jasně stanoví, že návštěva lékaře má přednostně probíhat mimo pracovní dobu (zdůraznil jsem, že zjm. pak mimo výkon přímé pedagogické činnosti, aby nemuselo docházet k suplování a dalšímu přetěžování jiných zaměstnanců). Pokud to není možné, mělo by se jednat o lékaře s příslušnou specializací nejblíže místu výkonu práce (tedy ve většině případů Říčany), a že v případě lékaře, který je dále, MŮŽE být čas nad tuto nezbytně nutnou dobu vč. cesty (tedy orientačně 1 h) vyloučen z náhrady mzdy. Chci zdůraznit, že k odmítnutí náhrady mzdy nikdy nedošlo a že jsem rovnou uváděl příklady, kdy k tomu ani v budoucnu nedojde s ohledem na nedostatečnou kapacitu v regionu či pochopitelné složité životní situace (např. zubař, onkolog…).

      3. Na místa propuštěných vychovatelek byly přijaty nové, protože se jich chtěl ředitel zbavit

      V dubnu 2022 jsem po skončení rozpočtového provizoria obdržel od Krajského úřadu schválený rozpočet, ve kterém svítil indikátor ukazující na příliš vysoký kumulovaný úvazek vychovatelek. Při hlubším zkoumání a rozboru přímé pedagogické činnosti vychovatelek (což je velmi složité s ohledem na slučování oddělení, když žáci odchází atd.) jsem vypočetl, že v naší školní družině je možné „odučit“ nejvýše 220 h, čemuž odpovídá 7,8571 úvazek. V naší školní družině jsem však zdědil (po započtení jednoho nutného nového úvazku pro Babice) 8,19 úvazku, z čehož ještě 0,5357 úvazku nemohly zaměstnankyně odpracovat, protože potřebovaly pravidelně končit dříve (vyzvedávání svých dětí apod.) nebo nechtěly / nemohly chodit do ranní družiny.

      Abych toto dal do souladu, musel jsem přistoupit ke snížení úvazků. V průběhu prázdnin skončil dohodou dvěma vychovatelkám pracovní poměr, tudíž bylo nutné za ně přijmout náhradu (současně musí běžet všech 9 oddělení družiny). Tyto jsem přijal na snížené úvazky, které odpovídají potřebám oddělení, do nichž byly přiděleny, a funkci vedoucí vychovatelky.

      Zbylým 7 zaměstnankyním jsem ihned po návratu z prázdnin situaci vysvětlil a vyzval je k dohodě na snížení úvazků tak, aby odpovídaly tomu, co reálně mohou odučit (tedy času mezi koncem vyučování žáků daných ročníků a koncem provozu školní družiny v 17 h a při zohlednění jejich požadavků / přání na konec jejich pracovní doby).

      Protože ani po několika jednáních se zaměstnankyně dohodnout nechtěly, musel jsem přistoupit k provedení organizační změny a dát některým z nich výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce (s dvouměsíční výpovědní dobou). Zdůrazňuji, že jsem měl zájem si všechny zaměstnankyně ve škole ponechat, ovšem s nezbytným snížením jejich úvazků. Všechny zaměstnankyně, které výpověď dostaly, následující den přešly do pracovní neschopnosti. Tento stav trvá a je důvodem, proč se vychovatelky u žáků neustále střídají nebo je zastupují paní učitelky. Vzniklá situace mě mrzí, bohužel se jedná o další zděděný problém, který jsem musel řešit, byť je velice nepopulární. Současně mě mrzí, že dochází k přetěžování zaměstnanců, kteří se snaží pomoci řešit situaci svými přesčasy atd. Postupně sháníme za dlouhodobě nemocné vychovatelky náhradu, ale s ohledem na běžící výpovědní dobu je to složitá situace.

      4. Dotazník SCIO mapující klima sboru nebyl anonymní, zveřejněny byly jen odpovědi vyhovující vedení školy, ředitel se některým zaměstnancům pomstil za jejich odpovědi

      Dne 04.05.2022 vyslal zástupce ředitele školy Ing. Daniel Barták 3 e-maily adresované 3 cílovým skupinám (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga) se 3 unikátními kódy (pro každou skupinu jeden), s nabídkou možnosti zúčastnit se anonymního dotazníkového šetření klimatu ve sboru prostřednictví nástroje na portálu společnosti SCIO. Škola obdržela agregované výsledky rozdělené do těchto 3 skupin. Zaměstnanci mohli tento dotazník vyplnit odkudkoli a s ohledem na odpovídání na webových stránkách SCIO, není v technických možnostech školy zjistit, kdo jakým způsobem odpovídal.

      Na provozní poradě pedagogických zaměstnanců školy byly po konzultaci se školní psycholožkou zveřejněny grafy, které reprezentativním způsobem shrnují celou baterii otázek. Na žádost Rady obce jsem nad rámec všech svých povinností poskytl radním celou tuto baterii, aby ověřili, že nedošlo k účelovému výběru odpovědí. Stejný podklad dostali i členové školského výboru obce. A jak bylo na 40. zastupitelstvu obce potvrzeno, do výběru se dostaly nejen reprezentativní odpovědi, ale i ty, které pro vedení školy vyznívaly hůře než jejich alternativy v testové baterii.

      Protože bylo možné uvádět i slovní odpovědi, reagoval jsem směrem k vychovatelkám na sdělení, že nerozumím pedagogice a vzdělávání, poukazem na svou státní zkoušku z pedagogiky a psychologie s červeným diplomem z Univerzity Karlovy, odbornou praxi, konferenční a publikační činnost a výsledek konkurzu na ředitele ZŠ, kde jsem se umístil se značným bodovým náskokem před ostatními uchazeči. Za normálních okolností bych se tímto „nechlubil“, ale pokud je zpochybňována kompetence ředitele školy v oblasti pedagogiky, považuji za nutné ji doložit.

      5. Ředitelna je nedobytná pevnost a ředitel se zaměstnancům mstí, pokud s něčím nesouhlasí

      S ohledem na 80 zaměstnanců školy máme nastavený systém, kdy je k projednání složitějších záležitostí vhodné domluvit si předem schůzku. Nicméně i přesto, jak bylo potvrzeno zaměstnanci školy na 40. zastupitelstvu obce Mukařov (ZOM), pokud je to jen trochu možné, mají zaměstnanci možnost se mnou operativně řešit své záležitosti – většinou mám otevřené dveře a když je mi zima nebo se potřebuji soustředit a mám zavřeno, na zaklepání se zpravidla od práce odtrhnu a věnuji se řešení jejich potřeb (a to jak od členů vedení, učitelů, vychovatelek, asistentů, školníků, kuchařek i uklízeček).

      Pro pedagogické zaměstnance máme zavedený měsíční report činností s prostorem pro zpětnou vazbu vedení. Zpětnou vazbu pravidelně vyhodnocujeme a někdy ihned, jindy postupně zapracováváme podněty do řízení školy. A opět, jak zaznělo na 40. ZOM, i když někdo, cituji dotyčnou kolegyni: „prudí“, hledáme řešení a nijak se to nepromítá do odměňování, kdy se striktně řídím doloženými výsledky, kvalitou práce a rozpočtovými možnostmi. Bohužel je skupina kolegů, kteří zpětnou vazbu stabilně neuvádí, a tak možná jejich problémy/potřeby nejsou řešeny, protože o nich nevíme. Ve škole totiž obecně platí pravidlo, že největší problém je ten, o kterém ředitel neví.

      6. Ředitel je neempatický

      Obsah pojmu empatie je prakticky bezbřehý a každý si pod ním představuje něco jiného. Pro někoho je to možná spojeno s vysedáváním u skleničky vína nebo šálku kávy... Zde asi některé zklamu, ale toto není můj styl práce a řízení veřejné instituce. Na druhou stranu, pokud někdo přišel s osobním tématem, vždy jsem ho vyslechl a řekl bych, že snad i „ošetřil“ v souladu se zásadami krizové intervence. Zaměstnanci, kteří z nějakého důvodu nechtějí mluvit přímo se mnou, využívají prostor svěřit se zástupcům, kteří pak problém se mnou komunikují.

      Empatie však pro mě neznamená, že kvůli nespokojenosti či nelibosti některých zaměstnanců budu porušovat své povinnosti ředitele školy vyplývající z předpisů. Nicméně v situacích, kdy mám rozhodovací volnost, zpravidla nacházíme řešení, která jsou přijatelná pro školu i zaměstnance.

      Jeden příklad za všechny. Administrativní pracovnice si objednala bez mého vědomí rodinnou rekreaci na termín, který se škole absolutně nehodil, a proto jsem žádost o čerpání dovolené zamítnul. Protože mi však následně vysvětlila širší rodinné důvody, a navíc sama od sebe nabídla, že alespoň na dálku vypomůže s rozdělováním elektronické pošty, rozhodnutí jsem změnil a s čerpáním dovolené souhlasil. Nakonec na třídění pošty nedošlo, protože zjistila, že v destinaci není signál. Dovolená proběhla a se zástupci jsme si v náročném období rozdělili její agendu. Toto je význam empatie ve vedoucí funkci pro mě – vyslechnout potřeby zaměstnanců, přijmout jejich emoce a rozhodnout věci tak, aby byly v co největším možném souladu s potřebami školy i zaměstnanců.

      Ve výčtu bychom mohli pokračovat, existuje snad nějaký anonym se 30 či 40 body, podle kterého je ve škole vše špatně. Nicméně doufám, že alespoň tento výběr „skandálních“ tvrzení Vám pomůže při posuzování stavu, v jakém se škola nachází. Odpovědi bohužel nejsou tak stručné jako pomluvy, které se šíří, ale to je při práci s fakty a širším kontextem nevyhnutelné.

      S úctou

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel školy

       

       

    • Volby do zastupitelstva obce Mukařov - 23. a 24.09. v nové budově
     • Volby do zastupitelstva obce Mukařov - 23. a 24.09. v nové budově

     • Vážení občané,

      ve dnech 23. a 24.09.2022 proběhnou volby do zastupitelstva obce Mukařov, která je mj. zřizovatelem školy. Volby proběhnou v přízemí nové budovy. Přicházejte proto vchodem této budovy. Vstup přes krček, starou budovu a jídelnu nebude možný.

      Způsob hlasování je popsán na webu obce.

      Protože se pro přepočet výsledků hlasování na mandáty v těchto volbách používá jeden z nejsložitějších volebních systémů, který je nyní i mediálně hodně probírán, sdílíme jako obecní vzdělávací instituce odkaz na článek Kroužkování kandidátů není jako křížkování z veřejnoprávního Českého rozhlasu, kde zástupci MVČR systém stručně vysvětlují.

    • Volby do žákovského parlamentu
     • Volby do žákovského parlamentu

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      protože žáci mají právo podílet se na chodu školy prostřednictvím své samosprávy, v pátek 23.09.2022 proběhnou 1. výukovou hodinu volby do žákovského parlamentu. Žáci 4. - 9. ročníku se sejdou ve svých kmenových učebnách s třídními učiteli, aby uskutečnili volbu. Termín je načasouván na den, kdy začínají komunální volby, abychom žákům umožnili vyzkoušet si, jakým způsobem se lze zapojit do politického života.

      V úterý 27.09. v 7:30 proběhne ustavující schůze nově zvolených zástupců žákovského parlamentu.

      Koordinátorkami žákovského parlamentu jsou p. uč. Mgr. Monika Sádecká a Mgr. Milada Kroupová, které již v loňském roce prošly komplexním kurzem pro koordinátory žákovského parlamentu organizace CEDU a mají za sebou výsledky z loňské obnovené činnosti parlamentu na naší škole.

      Co „parlamenťák“ dělá?

      • Může ovlivňovat rozvoj školy.
      • Všímá si toho, co se ve škole děje, své vlastní postřehy a nápady může přinášet jako témata na jednání parlamentu.
      • Ptá se spolužáků na jejich nápady a názory týkající se života ve škole a přináší je na společná jednání/setkání parlamentu.
      • Informuje třídu o tom, co se řešilo na zasedání.
      • Podporuje spolupráci své třídy i jednotlivých žáků napříč celou školou.
      • Může za třídu jednat s ředitelem školy o věcech, které s ním třída potřebuje řešit.
      • Může být parlamentem zvolen jako člen výboru žákovského parlamentu, který s ředitelem školy pravidleně projednává záležitosti týkající se chodu celé školy (stojany na kola, kvalita stravy ve šk. jídelně,...)
      • Účastní se zasedání parlamentu, vyjednává s ostatními parlamenťáky, podílí se na uskutečňování dohodnutých akcí/projektů, zapojuje do nich své spolužáky (když s tím souhlasí).
       • Zasedání parlamentu jsu naplánovaná na úterní 0. hodinu 1x / 14 dnů. Přesný rozpis ještě bude upřesněn.
    • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů
     • Rozdělení žáků 8. a 9. ročníku do povinně volitelných předmětů

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      na základě výsledků vyplněných dotazníků, s přihlédnutím ke kapacitě jednotlivých předmětů a předchozím výsledkům vzdělávání žáků jsme s třídními učiteli, výchovnou poradkyní a zástupci ředitele provedli zařazení žáků do jednotlivých předmětů.

      V mnoha případech se podařilo zařazení dle 1. volby, často podle 2., výjimečně 3. či 4.

      Žáci, u nichž dotazník vyplněn nebyl, byli zařazeni s ohledem na kapacitu předmětů a s přihlédnutím k jejich dřívějším výsledkům vzdělávání.

      Zařazení aktuálně nahráváme do systému a měli byste ho vidět v průběhu víkendu.

      První volitelné předměty začínají v úterý 20.09.2022, některé o týden později.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

     • Sloučení koncových hodin - zkrácení vyučování

     • Vážení zákonní zástupci, 

                 rádi bychom vás informovali o sloučení hodin a s tím souvisejícím zkrácením konce vyučování o přestávku (10 minut). Tato změna se týká tříd v tabulce níže. Platnost změny konce vyučování od 14.9.2022 do konce školního roku. 

      Vedení školy

    • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku
     • Výběr povinně volitelného předmětu v 8. a 9. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      od letošního roku jsme připravili pro žáky 8. a 9. ročníku nabídku osmi povinně volitelných předmětů (anotace pod příspěvkem) s dotací 2 výukové hodiny 1x / 14 dnů. Cílem těchto předmětů je pomoci žákům při volbě jejich dalšího kariérového směřování, zjm. na střední školy a učiliště, a to praktickými zážitky a zkušenostmi.

      Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého formuláře, ve kterém uvedete preference svých dětí. Při rozdělování do skupin budeme vycházet právě z Vámi uvedeného pořadí, naplněnosti kapacity jednotlivých seminářů a přihlédneme také k dřívějším výsledkům žáků ve výuce. Žákům, od kterých neobdržíme odpověď, bude určen předmět dle volné kapacity.

      Je velmi pravděpodobné, že se nemusí dostat na první volbuUspořádejte proto všech 8 předmětů.

      Formulář vyplňte nejpozději do čtvrtku 15.09.2022 do 12:00. Na pořadí, ve kterém od Vás odpovědi obdržíme, nezáleží.

      Následně bude formulář uzavřen a výsledky vyhodnoceny.

      Děkujeme za spolupráci,

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

      ANOTACE

      Matematicko-fyzikální seminář (Mgr. Jana Hanzlíková)

      Matematicko-fyzikální seminář rozvíjí a prohlubuje abstraktní, logické a analytické myšlení. Zaměřuje se na řešení složitějších slovních úloh, propojuje dovednosti a znalosti z matematiky a fyziky příslušného ročníku. Věnuje se řešení nestandardních aplikačních úloh a problémů.

      Seminář bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník. 

      MatFyz 8 

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 8. ročníku (statistika a pravděpodobnost, množiny bodů dané vlastnosti, vyjádření neznámé ze vzorce). 

      MatFyz 9 

      Prohlubuje a rozšiřuje základní učivo matematiky 9. ročníku (lomené výrazy, goniometrické funkce, kvadratická funkce, základy finanční matematiky, základy rýsování).

       

      Trénink komunikačních dovedností (PhDr. Hana Pucherová)

      V tomto předmětu se žáci naučí formou psychologických workshopů pokročilejší komunikační techniky, dovednosti a strategie. Trénink se bude věnovat nácviku tzv. soft skills, „měkkých dovedností“, mezi které patří: komunikace a efektivní navazování kontaktů, řešení konfliktů, zásady přijímání a udělování zpětné vazby, schopnost týmové práce, organizační dovednosti, vyjednávání, asertivita, prezentační dovednosti, jak efektivně hospodařit s časem, tzv. time management, ale také základy psychohygieny, práce s vlastními emocemi a odolnosti vůči stresu, relaxační techniky. 

      Trénink bude aktivně podporovat všech pět složek tzv. emoční inteligence, tj. sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti. 

      Pro koho je předmět určen? 

      Pro žáky, kteří směřují na střední a později na vysoké školy. Žáky se zájmem o studia humanitních oborů jako je pedagogika, psychologie, sociální služby. Žáky, kteří by chtěli být v budoucnu například učitelé, vychovatelé, lékaři, vedoucí pracovníci, manageři. Žáky, kteří rádi uvažují o souvislostech. 

       

      Pekelná kuchyně (Zuzana Maršálková, Petr Homola)

      Cílem volitelného předmětu Pekelná kuchyně je seznámit žáky teroreticky i prakticky s oblastí gastronomie v rámci budoucí profesní orientace. Kurz je odborně vedený šéfkuchařem školní jídelny Petrem Homolou, který také bohaté zkušenosti s vařením v restauracích Ambiente a hotelech. Žáci se seznámí s chodem provozu kuchyně, s technologickými postupy výroby potravinpřípravou studených a teplých pokrmů.

      Z důvodu společného nákupu surovin bude vybírán příspěvek 500,- . Pokud by si ho některý z účastníků nemohl dovolit, bude možné požádat ředitele školy o prominutí příspěvku. 

       

      Dílny (Josef Minařík)

      V rámci předmětu se žáci seznámí se základy truhlářské práce formou výroby drobných dřevěných předmětů. Práce se bude odvíjet také od potřeb školy - úprava a oprava areálu, péče o záhony atd. Dílny jsou zaměřené na rukodělnost, zlepšení jemné motoriky a přípravu na další povolání řemeslného směru (práce se dřevem šachové figurky, krmítka, nátěrové hmoty, truhlařina, 3D tisk, návštěva stanice techniků, jednoduché elektrické obvody, úprava areálu školy).

      Z důvodu zvýšených nákladů na řemeslné potřeby bude vybírán příspěvek 300,- . Pokud by si ho některý z účastníků nemohl dovolit, bude možné požádat ředitele školy o prominutí příspěvku.

       

      Společenskovědní seminář (Mgr. Lukáš Kohoutek)

      Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí a způsobu myšlení v oblasti společenských věd (sociologie, ekonomie, právo, politologie, psychologie). Budou prováděny hlubší sondy do zvolené problematiky s cílem porozumět způsobu, jak o nastolených jevech různé vědy uvažují. Konkrétní témata a oblasti si zvolí skupina, příp. budou vycházet z aktuálního společenského dění. Pokud se skupina neshodne na konkrétních okruzích, bude hlavní linii představovat výprava do dějin filosofie od antiky až po 20. století. 

       

      Ateliér (BcA. Martin Bitala)

      Ateliér je koncipovaný jako výtvarná dílna s přesahem do multimediálních technologií. Předmětem výuky je řemeslné zvládnutí základních výtvarných technik - kresba, malba, grafika a jejich další rozvíjení v digitálním procesu. V součinnosti s teorií dějin umění směřuje žáky k estetickému vnímání světa a jeho vlastní, osobité výtvarné interpretaci s ohledem na možnosti individuální realizace. 

      Z důvodu zvýšených nákladů na výtvarné potřeby bude vybírán příspěvek 300,- . Pokud by si ho některý z účastníků nemohl dovolit, bude možné požádat ředitele školy o prominutí příspěvku.

       

      Přírodovědná praktika (Mgr. Radoslava Kulhánková)

      Cílem předmětu je rozvíjet zkušenosti a dovednosti získané v předmětu přírodopis. Důraz je kladen na pozorování a experiment. Žáci budou rozvíjet dovednosti objektivního a spolehlivého pozorování. Naučí se experimentovat a vytvářet hypotézy o pozorovaných jevech. Výsledky pokusů analyzují a formulují závěry. Poznají přírodní zákonitosti a uvědomí si, že člověk je jeden z článků přírodního řetězce. Výuka probíhá v odborné učebně, v terénu, formou exkurze, návštěv výstav a na dalších místech přímo souvisejících s obsahovým vymezením předmětu. 

       

      Certifikát z angličtiny (PhDr. Filip Satrapa)

      Rozšiřující výuka anglického jazyka by měla žáky pomocí vybraných poslechů, testů a písemných prací vést k přípravě na standardizované, mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni CEFR A2 – pre-intermediate level (e. g. Cambridge “A2 Flyers” / formerly known as “YLE Flyers”/ or Cambridge “A2 For Schools”/formerly known as “KET”). Je možné posunout v průběhu roku výuku i směrem k úrovni B1. 

      Kurz bude probíhat zvlášť pro 8. a zvlášť pro 9. ročník. Vhodné zjm. pro žáky z jazykových skupin A. 

      S ohledem na to, že letos se seminář zavádí, zvládnutí zkoušek s certifikátem předpokládáme u 9. ročníku ve šk. roce 2023/2024 u těch žáků letošního 8. ročníku, kteří budou pokračovat i v příštím roce (bude zajištěna návaznost), a u velmi talentovaných žáků současného 9. ročníku. Poplatek za vykonání zkoušky pro získání certifikátu hradí žák. Konání zkoušky není povinné. 

    • Pokyny k adaptačnímu kurzu 6. ročníku
     • Pokyny k adaptačnímu kurzu 6. ročníku

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      již ve ST 14.09.2022 vyrazí všechny tři třídy 6. ročníku na svůj adaptační kurz.

      Z důvodu nedorozumění mezi agenturou a ubytovatelem bylo dnes (09.09.) zjištěno, že původní areál nemá pro nás rezervovanou kapacitu. Obratem tedy agentura WENKU prověřila alternativní možnosti a podařilo se najít náhradu - Rekreační areál Zbraslavice (mapa). I přes vyšší cenu tohoto areálu se pro nás cena nemění, agentura přijímá zodpovědnost za nastalou situaci. Žáci budou ubytovaní částečně v apartmánech a částečně v chatkách. Není nutné si s sebou brát spací pytle, lůžkoviny jsou zajištěny. Přidanou hodnotou tohoto areálu je kuchyň s výbornými referencemi a lepší podmínky pro venkovní aktivity.

       

      Základní informace

      Sraz: 14.09.2022 v 8:00 před školou

      Odjezd: 14.09.2022 v 08:30 od školy, příjezd do areálu mezi 9:30 – 9:45

      Návrat: 16.09.2022 v 15:00 - 15:30 před školu (při větším zpoždění budete informováni), pedagogický dohled je zajištěn do 15 h, resp. do pozdějšího příjezdu

      MístoRekreační areál Zbraslavice

       

      Dokumenty s sebou

      • kartička zdravotní pojišťovny (stačí kopie)
      • řádně vyplněná a v den odjezdu podepsaná bezinfekčnost (formulář ke stažení: Bezinfekcnost_AK_2022.pdf)
      • seznam předávaných léků + dávkování (odevzdat zdravotníkovi - p. uč. Exnerová)

      Další informace (co si vzít s sebou atp.)

      • Adaptacni_kurz_INFO_2022.pdf
      • nezapomeňte na charakteristickou věc – něco, co často používám, pojí se s mým koníčkem, věc, která mne charakterizuje (a co nikomu zatím neukazuji)

      Pevně věříme, že si žáci, učitelé i lektoři kurz společně užijí.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • NÁBOR TAEKWON-DO ITF
     • NÁBOR TAEKWON-DO ITF

     • Škola Ge-Beak Hosin Sool

      SOKOLOVNA MUKAŘOV: PONDĚLÍ 16:30 nebo PÁTEK 16:30

      Zveme děti všech věkových kategorií na cvičení korejského bojového umění sebeobrany.

      · začínáme 12.09.2022 v 16:30

      · můžete přijít kdykoli v průběhu roku

      · zásady: zdvořilost, čestnost, sebeovládání, nezdolný duch

      · pravidelná soustředění se zkouškami na vyšší pásek

      · účast na závodech od zeleného pásku

      · pololetí 2 700 Kč, noví členové 1 000 Kč

      · Účet pro platby: 2001870779/2010

      · další info: www.tkd.cz

       

      PONDĚLÍ 16:30 Anna Jakobová I. dan: anna.jakobova@tkd.cz, +420734501083

      PÁTEK 16:30 Nikol Křížová III. dan: nikol.krizova@tkd.cz, +420722082084

    • Tenis pro žáky naší školy
     • Tenis pro žáky naší školy

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      rádi bychom Vám opět nabídli možnost přihlásit své děti do tenisových kurzů přímo v areálu naší školy.

      Veškeré informace naleznete na stránkách www.tenismukarov.cz, kde najdete také jednoduchý způsob, jak děti do kurzů přihlásit. S vyplněním dotazníku neváhejte, neboť počet míst je omezen a v případě naplnění kapacity o zařazení rozhoduje termín doručení dotazníku.

      Díky vzájemné spolupráci se školní družinou nabízí tenisová škola možnost vyzvedávání dětí v družině a jejich následné vrácení, čímž Vám odpadá starost s dopravou dětí na kroužek.

    • Školní řád
     • Školní řád

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      s účinností od 01.09.2022 má naše škola nový školní řád vč. klasifikačního řádu.

      Je to sice 31 stran textu, ale zato by Vám měl být dobrým průvodcem základním fungováním školy, vč. pasáží převzatých z právních předpisů, abyste si je nemuseli dohledávat. Vše následně aplikováno na podmínky naší školy.

      Hlavní novinky

      • zrušení povinnosti zákonného zástupce žádat o uvolnění žáka na více dní (toto již budete standardně pouze oznamovat třídnímu učiteli - POZOR na různé lhůty)
      • důraz na včasné ohlášení a následné omlouvání absence žáka
      • propustky pro žáky (na základě uvolněnky z výuky od rodiče vystaví zpravidla třídní učitel žákovi propustku, aby žák mohl ze školy odejít - POZOR - uvolněnky z výuky je vhodné poslat do 8:00 příslušného dne)
      • na polední přestávku není nutné psát žákovi uvolněnku, aby mohl ze školy
      • zákaz mobilů apod. o přestávkách (do 3. ročníku zcela, do 5. ročníku s výjimkou "malé" přestávky, na 2. stupni s výjimkou "velké" přestávky); naopak je možné využívat opět dle věku nové technologie k pořizování zápisu z výuky a samozřejmě na pokyn učitele během výuky
      • zákaz vnášení a užívání nikotinových sáčků a energydrinků
      • pravidla pro hodnocení žáků (zjm. ukotvení váženého průměru, váhy opravných prací, povinnost absolvovat určitý počet testů/zkoušení atd.) - tomuto bodu 6.2.3.6 doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost
      • ukotvení práva na formativní hodnocení a sebehodnocení
      • úprava hodnocení chování a udělování výchovných opatření

      Věříme, že se Vám s tímto novým školním řádem uspořádaným dle logiky právních předpisů a školních situací bude dobře pracovat a budete mít lepší přehled o tom, co, proč a jak se ve škole odehrává.

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

       

       

    • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník
     • Přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků 6. ročníku,

      jak jsme avizovali již před koncem šk. roku, pro žáky 6. ročníku opět pořádáme adaptační kurz, abychom podpořili nastartování zdravých vztahů v nově vzniklých třídních kolektivech. Každá třída bude mít svůj vlastní program a lektora/y a bude s ní třídní učitelka, bude-li to možné.

      Pro 6. ročník je adaptační kurz obdobou sportovních kurzů, které probíhají v jiných ročnících. V průběhu šk. roku není pro 6. ročník aktuálně plánována jiná vícedenní výjezdová akce.

       

      Termín: 14.09. - 16.09.2022

      Místo: RS Sobeňák (Brdy)

      Doprava: BUS od školy

      Program a celou akci zajišťuje: certifikovaný poskytovatel primární prevence a CK Agentura Wenku, s.r.o.

      Cena: 3 430,- Kč (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, program, pojištění)

      • cenu je možno zaplatit ve dvou splátkách, a to zálohu ve výši 2 000,- Kč do 09.09.2022 a do 23.09.2022 doplatek 1 430,- Kč, příp. jednou platbou do 09.09.2022 ve výši 3 430,- Kč.
      • číslo účtu: 2701980426/2010
      • specifický symbol: 666
      • variabilní symbol: čtyřmístný VS žáka (poslední čtyřčíslí starého VS do šk. jídelny)
      • Pozor, VS a SS jsou klíčové pro správné připsání platby.

      Více informací o kurzu naleznete v přihlášce na odkazu níže.

      Adaptační kurz je pro nově vzniklé kolektivy velmi důležitý, neboť efektivně napomáhá podpoře zdravých vztahů ve skupině a zrychluje proces adaptace na novou skupinu až o půl roku, což pozitivně ovlivňuje také efektivitu učení.

      Pokud byste si nemohli z ekonomických důvodů výjezd pro dítě dovolit, můžete využít dávku mimořádné okamžité pomoci nebo požádat ředitele školy o snížení či prominutí ceny (e-mail: lukas.kohoutek@zsmukarov.cz, žádost je nutné řádně odůvodnit, do předmětu uveďte: Žádost o snížení/prominutí ceny adaptačního kurzu).

      Příhlášku vyplňte do 07.09.2022.

      Těšíme se na nová dobrodružství a skvělé zážitky

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

    • AVÍZO: vstup přes hlavní vchod nové budovy 1. a 2. září; rozvrh hodin
     • AVÍZO: vstup přes hlavní vchod nové budovy 1. a 2. září; rozvrh hodin

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci,

      z důvodu dokončovacích prací v šatně nové budovy, nebudou žáci s kmenovými učebnami v této budově ve dnech 1. - 2. září vstupovat do školy přes šatny, ale hlavním vstupem nové budovy. Po tyto dva dny se mimořádně nemusejí přezouvat.

      Rozvrh hodin je pro svou složitost (dělení do dalších skupin na matematiku, povinně volitelné předměty) aktuálně v "beta verzi" a může ještě dojít k jeho drobnějším úpravám. Finální verze by měla být k dispozici v pátek 2. září.

      Děkujeme za pochopení a přejeme dobrý začátek nového školního roku 2022/2023.

       

      Mgr. Lukáš Kohoutek, ředitel

   • Kontakty

    • Základní škola Mukařov, příspěvková organizace
    • skola@zsmukarov.cz (e-mail pro běžnou komunikaci a ISIC), podatelna@zsmukarov.cz (e-mail pro úřední podání). Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docx, .xls/.xlsx, .pdf, .pdf/A, .jpg, .png, .odt, .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.
    • +420 731 449 243
    • Školní 88, 251 62 Mukařov IČ: 70986444 RED-IZO: 600052265 ISDS: tqtmp2q (datová schránka) 251 62 Mukařov Czech Republic
    • 2701980426/2010
    • Ing. Daniel Barták, MBA, Daniel.Bartak@zsmukarov.cz
    • Mgr. Petra Kotrhonzová, Petra.Kotrhonzova@zsmukarov.cz
    • Mgr. Martina Profotová, Martina.Profotova@zsmukarov.cz
    • Ing. Kateřina Prokešová, skola@zsmukarov.cz
    • Ing. Ivana Lososová, Ivana.Lososova@zsmukarov.cz
    • Petra Skalická, Petra.Skalicka@zsmukarov,cz
    • Pracoviště Říčany Školní 2400/4, 251 01 Říčany tel. 731 417 201 email: ricany@pppsk.cz www.pppstredoceska.cz
   • Přihlášení